Underrätta myndigheter

Det är få tillfällen inblandning av en myndighet krävs och för det mesta kan parterna själva komma överens om förhållandena dem emellan. När en myndighets inblandning är nödvändig, vid t.ex. giftermål, kan två personer inte ensidigt ingå ett giltigt avtal utan behörig myndighets godkännande.

Det finns ett intresse från det allmännas sida att ha koll på ingångna äktenskap då giftermål efterföljs av stora verkningar för de enskilda parterna. Det ställs därför vissa krav för att säkerställa att parterna verkligen är seriösa med sin mening att gifta sig, t.ex. krav på samtidig närvaro av personerna som önskar ingå äktenskapet, ett uttryckligt samtycke från dessa till att äktenskapet ingås samt behörig vigselförrättare. Vigselförrättare ska efter en vigsel sända en underrättelse till Skatteverket för anteckning i folkbokföringen.

Även upplösning av ett äktenskap kräver ett beslut av en myndighet. En ansökan om skilsmässa görs hos domstol och äktenskapet är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En dom har vunnit laga kraft när överklagandetiden löpt ut och domen inte längre kan överklagas genom ett vanligt förfarande.

Myndigheterna har även ett intresse av inblandning i vissa fall då förhållandena rör ett barn för att se till att barnets bästa beaktas. Man vill säkra barnets behov av underhåll genom att införa vissa obligatoriska krav på godkännande av en myndighet vid vissa underhållsavtal. Då kravens funktion är att skydda barnet rör det ofta avtal om underhåll till barn under 18 år. Det finns ett krav på bevittning av två personer och skriftlighet om ett underhållsavtal säger att underhållsbidraget ska betalas i förväg för en längre period än tre månader eller med ett engångsbelopp. Är barnet dessutom under 18 år måste ett sådant avtal vara godkänt av socialnämnden i kommunen. Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp ska betalas till socialnämnden om barnet är under 18 år.

1195 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Här kan du enkelt skriva ett äktenskapsförord online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.