Allt om anställningsavtal

Allt om anställningsavtal

Här svarar juristen på dina frågor om anställningsavtal. Vad är ett anställningsavtal, är muntliga avtal bindande och vad ska finnas med i ett anställningsavtal? Vi går igenom olika anställningsformer som visstidsanställning, tillsvidareanställning och provanställning och vad som händer utan ett anställningsavtal.

Varför ska anställningsavtal skrivas?

För att undvika missförstånd kring anställningsvillkor bör man alltid ha ett skriftligt anställningsavtal. Det viktigt att företaget och den anställda har ett skriftligt anställningsavtal. Ett muntligt avtal är bindande, men det ska skrivas ett skriftligt avtal senast en månad efter anställningen börjat, med de villkor som gäller för anställningen. 

 

Vad gäller utan anställningsavtal?

Utan det räknas den anställde som tillsvidareanställd enligt huvudregeln. Vanligt är att arbetsgivaren bara räknade att den anställde skulle arbeta under en kort period och att det inte var så noga med avtal – men i det fallet är det ännu mer noggrant att man skriver korrekta anställningsavtal. Utan anställningsavtal måste arbetsgivaren bevisa på annat sätt vad som är överenskommet.

 

När börjar anställningsavtalet gälla och är anställningsavtalet bindande?

Ett anställningsavtal är bindande och börjar gälla så fort det är påskrivet av båda parterna. Vill du avsluta anställningen direkt efter du har skrivit på så gäller den uppsägningstid som angetts i anställningsavtalet. Är du provanställd kan du sluta på dagen. Läs mer om detta nedan. 

 

Är anställningsavtalet en offentlig handling?

Om det gäller ett anställningsavtal inom offentlig sektor som stat, kommun och landsting så räknas anställningsavtalet som offentlig handling. Offentlig handling kan även kallas allmän handling. En offentlig handling kan begäras ut av vem som helst. Att ett anställningsavtal är en allmän handling betyder alltså att det inte är belagt med sekretess.

 

Hur länge ska jag spara anställningsavtalet?

Spara det så länge du är anställd på den tjänst som avtalet avser.

 

Kan jag få veta vad mina kollegor tjänar?

På myndigheter inom offentlig sektor är lönen en offentlig handling, men är anställningen inom privat sektor så är lönen inte en offentlig handling. 

 

Är anställningsavtal och anställningsbevis samma sak?

I stort sett är ett anställningsavtal och ett anställningsbevis samma sak. Men ett anställningsavtal kan vara muntligt. När anställningsavtalet är skriftligt och innehåller villkoren för anställningen så blir det till ett anställningsbevis.

 

Vad ska anställningsavtalet innehålla?

 • Anställningsform
 • Uppsägningstid
 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstider
 • Lön
 • Övertidsersättning
 • Förmåner
 • Semester
 • Tjänstepension, försäkringar och sjuklön.

 

Vad händer om det finns kollektivavtal?

Kollektivavtal är en grund. Om företaget har kollektivavtal är vissa delar redan reglerade i detta.

 

Börja med en provanställning

En provanställning är ett bra sätt att inleda en anställning. Provanställningen kan vara i högst sex månader. Provanställningen kan avbrytas utan skäl från både arbetsgivarens sida och den anställdes sida. 

 

Hur avslutas en provanställning korrekt?

Arbetsgivaren har inget krav på sig att ange några skäl för en uppsägning under provanställningstiden.

Arbetsgivaren har dock som krav att uppsägning under provanställningen måste meddelas minst två veckor innan anställningen ska upphöra. Är arbetstagaren medlem i facket, ska arbetsgivaren varsla den lokala fackorganisation som arbetstagaren tillhör.

Om arbetsgivaren inte sagt upp den anställde under provanställningstiden så blir går provanställningen automatiskt över i en vanlig anställning.

Om den anställde själv vill sluta sin provanställning kan han eller hon meddela detta till arbetsgivaren och sedan avsluta samma dag. 

Läs mer om provanställning

 

Vad innebär en fast anställning?

En fast anställning heter tillsvidareanställning och innebär att den anställde har arbetet kvar tills han eller hon väljer att säga upp sig eller blir uppsagd. För uppsägning krävs att arbetsgivaren har en saklig grund, vilket exempelvis kan vara arbetsbrist.

Läs mer om tillsvidareanställning 

 

Anställning som vikarie, sommarjobb och säsongsarbete

Vikariat, sommarjobb och säsongsarbete är anställningsformer som är tidsbegränsade och kallas visstidsanställning.

Denna form av anställning får löpa i högst två år. Om den anställde varit på företaget i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod blir anställningen per automatik en tillsvidareanställning.

Ett misstag som ofta händer när det gäller visstidsanställning är att inte skriva in uppsägningstid i anställningsavtalet. Om du inte gör det kan du inte säga upp den anställde innan avtalet löper ut.

Uppsägningstid är även en viktig fråga för den anställde. Det är viktigt att det framgår av anställningsavtalet att anställningen går att säga upp så att du inte blir skyldig att arbeta tills avtalets period.

Läs mer om visstidsanställning

 

Vad innebär en timanställning?

Timanställning är inte en anställningsform enligt lagen men används under begreppet visstidsanställning där den anställde får lön efter den tid han eller hon arbetar. Uppsägningstiden är inte heller reglerad utan anställningen varar bara så länge du har inbokade arbetstimmar. Så länge du har tackat ja till arbetstimmarna du har fått måste du arbeta.

 

Anställningsavtal vid behovsanställning

Behovsanställning är inte en anställningsform enligt lagen, på samma sätt som timanställning inte är det. Ofta brukar man använda avtalet för visstidsanställning för både timanställda och behovsanställda. Det är viktigt att tänka på att visstidsanställningar måste ha ett slutdatum. 

 

Anställningsavtal för chefer

En VD går inte under lagen om anställningsskydd. En VD kan sägas upp utan anledning och har inte heller reglerade arbetstider som övrig personal. Därför behöver man skriva ett VD-avtal. Inte heller chefer i företagsledande ställning omfattas av lagen om anställningsskydd. 

Läs mer om VD-avtal här

 

Skriv anställningsavtal digitalt

På Lexly kan du skriva ditt anställningsavtal digitalt. I vårt verktyg fyller du i det som gäller anställningen. Du kan sedan komplettera med vår tjänst e-signering som du hittar under Lexly Business. Då kan den du anställer skriva på sitt avtal var han eller hon befinner sig. 

 

Tre saker att tänka på innan du anställer

 1. Skriv alltid anställningsavtal. Utan ett anställningsavtal räknas anställningen som en tillsvidareanställd. När anställningen är ett vikariat på annat sätt en tillfällig anställning under en viss tid, måste det framgå i ett skriftligt avtal.

 2. Det är bra att börja med en provanställning så att du kan utvärdera den anställde.

 3. Det som kallas timanställda innebär att du visserligen betalar de anställda per arbetat timme. Anställningsformen måste vara en tillsvidare- eller visstidsanställning.

 

Säga upp eller avskeda personal

Vid anställningstillfället är det viktigt med att förutsättningarna för anställningen beskrivs in ett anställningsavtal. Får du problem med personal som missköter sig på något sätt är det viktigt att säga upp eller avskeda på rätt sätt. Annars kan skadeståndet bli en dyr affär.

Uppsägning

Du kan säga upp personal på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Gällande arbetsbrist måste du följa turordningsregler.  De innebär att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har varit anställd en längre tid. 

Personliga skäl kan vara att den anställde misskött tjänsten, varit illojal mot arbetsgivaren, har allvarliga samarbetsproblem, varit olovligt frånvarande eller arbetsvägrat.

Innan uppsägning ska muntliga och skriftliga tillrättavisningar ske, där facket bör kontaktas.

Vill den anställde säga upp sig så har han eller hon en månads uppsägningstid om det inte avtalats annat i anställningsavtal eller kollektivavtal.

Läs mer om uppsägning

Avsked

Har den anställde misskött sig grovt som misshandel, stöld eller förskingring, kan personen avskedas.

Läs mer om skillnaden mellan uppsägning och avsked

 

Diskrimineringslagen 

Även om den anställde bara är provanställd får inte arbetsgivaren bryta mot gällande diskrimineringslagstiftning. Anställningen kan inte avbrytas på grund av att arbetstagaren blivit gravid, tillhör fackförbund eller har viss sexuell läggning.

 Läs mer om vilka lagar som gäller på jobbet

 

Felaktig uppsägning av anställd

Om den anställde har sagts upp eller avskedats på ett felaktig sätt har personen rätt att få sitt jobb tillbaka. Om arbetsgivaren vägrar måste företaget betala skadestånd.

Skadeståndsbeloppen

 • 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
 • 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
 • 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. 

 

Vanliga exempel på domar vid felaktiga uppsägningar

Företaget ska betala rättegångskostnader och allmänt skadestånd till facket för brott mot anställningsskyddslagen. Till den uppsagda medlemmen ska företaget betala lön, semesterersättning och körersättning på 42 000 kronor plus ränta. Dessutom utdöms allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och flertalet paragrafer i anställningsskyddslagen på sammanlagt 200 000 kronor plus ränta.

Företaget blev i detta fall tvungna att betala ett skadestånd till den före detta anställda på drygt 25 000 kronor i månaden gällande maj slutet av november – motsvarande lönen under uppsägningstiden. Utöver det ska företaget betala ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor. Totalt 200 000 kronor, plus ränta.

 

Vem signerar anställningsavtalet?

Arbetstagaren ska signera anställningsavtalet. Sen ska den chef som  företräder arbetsgivaren signera avtalet. Oftast den närmsta chefen till den som anställs. Att signera anställningsavtalet kan även benämnas teckna anställningsavtalet. 

 

Hur länge gäller ett anställningsavtal?

En provanställning går över i tillsvidareanställning efter max sex månader eller så länge som är angett i avtalet. 

En tillsvidareanställning gäller till arbetstagaren säger upp sig eller om han eller hon blir uppsagt på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

En visstidsanställning är tidsbegränsad och gäller till det datum som är angett i anställningsavtalet. 

 

Hur långt tid tar det att skriva ett anställningsavtal?

Hos oss skriver du ett anställningsavtal på 15 minuter.

Här skriver du anställningsavtal. 

 

 

Anställningsavtal

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.