Bolagsstämmoprotokoll online

Hur ska bolagets styrelse arbeta?

Vad gör egentligen en styrelse? Styrelsen har enligt aktiebolagslagen ett brett ansvarsområde. De måste vara insatta i bolagets frågor och aktivt och med regelbundna och protokollförda avstämningar behandla bolagets frågor med omsorg och lojalitet.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ska tillsammans med företagets vd leda företaget. Styrelsen ska arbeta strategiskt och jobba för att företaget går bra. Det är oftast även styrelsen som utser en vd i aktiebolag. Styrelseledamöter har ansvar för företagets utveckling och ekonomiska situation som att bokföring och årsredovisning görs rätt sätt.

Hälften av ledamöterna i ett aktiebolag ska utses av bolagsstämman och minst antal styrelseledamöter är tre. I styrelsen ska det finnas en ordförande som leder styrelsearbetet och ser till att styrelsen sköter sina uppdrag.

Personligt ansvar

En styrelseledamot kan bli personligt och ekonomiskt skadeståndsskyldig mot bolaget, aktieägarna eller utomstående, om styrelsen oaktsamt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagsordningen eller andra regler. Därför är det bra att i en arbetsordning specificera hur styrelsens arbete ska skötas praktiskt och hur ansvarsfördelning ska fungera mellan de enskilda ledamöterna och i förhållande till bolagets VD. Detta leder inte bara till en effektivare bolagsstyrning utan skapar också en medvetenhet om ansvaret och kan dessutom ligga till grund för bedömning om några krav skulle riktas mot styrelsen.