Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är de regler som berör köp, nyttjande och ägande av fast egendom. Med fast egendom menar man enligt lagens mening jord. Men det är inte bara marken som räknas utan även träd, växter, vattentäckta områden, luftrummet ovan marken ingår i begreppet jord. Till fast egendom räknas också fastigheter. För att veta vad som ska ingå i ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på om ett föremål ska anses vara fast egendom eller lös egendom.