Om gode män och deras uppdrag

Vuxna personer som har en funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, allvarlig fysisk sjukdom eller demens kan behöva en god man. I Sverige finns det idag 121 535 uppdrag där en god man eller förvaltare tillvaratar sin uppdragsgivares intressen och rättigheter.

Vad gör en god man?

En god man kan få i uppdrag att på olika sätt tillvarata dina rättigheter och sköta din ekonomi, exempelvis betala räkningar och förvalta din egendom. Men även se till att dina personliga intressen tillvaratas, genom att exempelvis söka vård, ansöka om hemtjänst, färdtjänst eller andra hjälpmedel.

En god man kan även tillvarata dina rättigheter genom att överklaga beslut från en myndighet eller ansöka om bostadsbidrag.

God man – ett uppdrag på ideell basis

Att ha en god man är frivilligt, men för att ha rätt till en god man måste ett tydligt behov finnas. Gode män och förvaltare utför sina uppdrag på ideell basis och får för det en symbolisk ersättning. Gode män ska alltid utgå från uppdragsgivarens bästa - målsättningen och utgångspunkten är att uppdragsgivaren ska få goda levnadsvillkor och kunna leva så självständigt som möjligt. Kommunens överförmyndare gör en kontroll innan en god man får sitt uppdrag.

Du kan själv påverka vem du vill ha som god man

Det går att själv påverka vem du vill ha som god man. Överförmyndaren gör då en kontroll av personen som du önskat, innan tingsrätten beslutar. Om du inte har ett eget förslag kommer överförmyndaren föreslå en god man, men innan tingsrätten beslutar om god man får du alltid möjlighet att godkänna deras förslag.

Vad är en framtidsfullmakt och när behövs den?

En framtidsfullmakt syftar till att öka människors rätt till självbestämmande genom att i förväg utse vem ska företräda ens intressen om man själv av någon anledning i framtiden inte klarar detta. En framtidsfullmakt kan endast, för att bli giltig, skrivas när du är kapabel att fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den.

Finns ingen juridiskt giltig fullmakt när den egna beslutsoförmågan uppstår kan i stället en god man eller förvaltare utses att hjälpa till. Därmed finns det skydd och hjälp till de som behöver, även där en framtidsfullmakt av olika skäl inte räcker för att tillräckligt skydda fullmaktsgivaren. 

Vill du läsa mer om gode män och deras samhällsuppdrag? Besök Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares (RFS) webbsida