Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Allt om gåvobrev

Ett gåvobrev ska du skriva när du vill ge bort något värdefullt, till exempel pengar eller en fastighet. Du kan villkora gåvan för att skydda den åt mottagaren, till exempel genom att skriva att gåvan är enskild egendom. Gåvan hälftendelas då inte om mottagaren skulle skilja sig.

Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?

Nej, ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett i vilken form löftet ges. Löftet blir bindande först i och med själva givandet genom ett skriftligt gåvobrev.

En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart.

Läs mer om att skriva gåvobrev online

Läs mer om att skriva gåvobrev med jurist

 

Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?

Ett skriftligt löfte om gåva är normalt bindande. Ett skriftligt löfte om gåva avseende fastighet är dock aldrig bindande.

Läs mer om att skriva gåvobrev med jurist

 

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvotagaren). Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig.

Läs mer om gåvobrev

 

Är man bunden av att ge bort något om man muntligen lovat detta?

Det finns två sätt för en person att bli tvungen att ge bort något. Antingen genom att personen skriver en skriftlig handling (gåvoutfästelse eller gåvobrev) där denne uttrycker ett sådant löfte, eller genom att personen inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalar sådant löfte.

 

Vad bör gåvobrevet innehålla?

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrev innehåller ofta uppgifter om givaren och mottagaren, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor, underskrifter av både givaren och mottagaren samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.

Gåvobrev för fastighet eller gåvobrev för tomträtt ska dessutom bevittnas av två personer samt innehålla fastighetsbeteckning. Gåvobrev för bostadsrätt ska förstås innehålla en uppgift om vilken lägenhet som gåvan avser.

I ett gåvobrev kan man också skriva in villkor för under vilka förutsättningar gåvan ska genomföras och om hur gåvan ska hanteras i framtida skeden, t.ex. att gåvotagaren ska ha uppnått en viss ålder för att få gåvan och att gåvotagaren är förbjuden att sälja egendomen vidare eller att även någon annan ska ha rätt att nyttja gåvoobjektet.

En gåva mellan makar registreras hos Skatteverket. För att registrera gåvan ska gåvobrevet signeras av båda makarna och skickas in i original.

Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Läs mer om att skriva gåvobrev online

Läs mer om att skriva gåvobrev med jurist

 

När bör ett gåvobrev registreras?

För att en gåva mellan makar inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder, efter det att gåvan getts över till den andre maken, ska gåvan registreras hos Skatteverket. En gåva mellan makar med ett högt värde behöver registreras för att undvika att gåvan kan komma att utmätas för gåvogivarens skulder.

För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet) till Skatteverket, gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet). Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Läs mer om gåvor mellan makar

 

Vad gäller utan gåvobrev?

Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när gåvan har överlämnats till mottagaren. Innan dess kan givaren, som lovat att ge en gåva, ta tillbaka löftet. När mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ångra sig. Har gåvan däremot utlovats muntligt under ett högtidligt tillfälle med en grupp personer som vittnen, gäller det muntliga löftet och gåvogivare kan inte utan vidare ångra detta.

Bra att veta om gåvobrev

 

Kan man ångra sig och återkalla ett skriftligt löfte (gåvoutfästelse) om gåva?

Du kan inte ångra eller återkalla ett löfte om gåva om du skrivit en skriftlig handling (gåvoutfästelse eller gåvobrev) där du uttrycker ett sådant löfte, eller om du inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalat sådant löfte. 

Viktig att veta om du ska ge bort något värdefulltVad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min bostadsrätt?

Det finns ingen gåvoskatt längre, men om din bostadsrätt har ökat i värde sedan du köpte den och du får någon form av ersättning, kan det få skattekonsekvenser.

Läs mer om taxeringsvärde och skatt i samband med gåva avseende fastighet

 

Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?

Ja, gåvogivaren kan i gåvobrevet bestämma att gåvan är skyddad mot utmätning och kommer därmed inte på det sättet kunna fråntas gåvotagaren oavsett hur skuldsatt denne blir.

Läs mer om gåvobrev

Varför behöver jag ett gåvobrev?

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig.

Vid vissa överlåtelser krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (detta gäller t.ex. vid fastighetsöverlåtelser). I många fall räcker det dock med att gåvan i sig överlåts (att tradition sker) för att gåvan ska anses bindande.

Bra att veta när du ska ge bort något värdefullt

 

Hur beskattas jag om jag får en fastighet?

Den så kallade kontinuitetsprincipen blir tillämplig, vilket innebär att du som gåvotagare träder in i gåvogivarens skattemässiga situation. Det innebär att gåvogivarens anskaffningsvärde kommer att användas när du säljer fastigheten i framtiden, som om det vore ditt anskaffningsvärde. Den kapitalvinst du kommer att beskattas för kommer alltså att baseras på den värdeökning som skett mellan det att gåvogivaren köpte fastigheten och det att du säljer fastigheten.

Läs mer om fastighetsgåva och beskattning

 

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?

För fastigheter med småhus på är huvudregeln att taxeringsvärdet fastställs som 75 % av marknadsvärdet två år tidigare. För att fastställa marknadsvärdet två år innan taxeringsvärdet ska fastställas använder sig Skatteverket av faktiska försäljningssiffror för liknande enheter på orten enligt den så kallade ortsprismetoden.

 

Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?

Begreppet reavinst används inte längre inom svensk rätt, men med reavinst menas vanligtvis den kapitalvinst som görs vid försäljning av kapital. Begreppet används ofta gällande vinst vid försäljning av fastighet.

Kapitalvinst beräknas som försäljningspriset minus utgifter för försäljningen, anskaffningskostnaden och förbättringsutgifter.

Läs mer om fastighetsgåva och skatt

 

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?

Mottagaren av gåvan behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Mottagaren skickar sedan in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändringen. Lagfartsblanketten hittar du här.  

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart.

Läs mer om gåva avseende fastighet

 

Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?

Nej. Oavsett vilken rubrik som satts på avtalet är det avsikten bakom avtalet och det verkliga syftet bakom avtalet som avgör. Finns det en gåvoavsikt ska det anses vara en gåva. Finns ingen gåvoavsikt ska det anses vara fråga om ett köp. En gåva kännetecknas av att övergången är frivillig och att det finns en gåvoavsikt. Är tanken att betalning ska utgå är det inte fråga om en gåvoavsikt.

En gåva räknas inte som en avyttring och gåvogivaren ska inte beskattas för gåvan. Istället inträder gåvotagaren i gåvogivarens skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen, vilket innebär att gåvotagaren övertar det skattemässiga anskaffningsvärde gåvogivaren hade till gåvan.

Läs mer om att skriva gåvobrev online

 

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?

Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig. 

Läs mer om gåva avseende fastighet

 

När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?

Om två makar vill överlåta egendom eller del av egendom till den andra maken, såsom en del av ett hus kan överlåtelsen ske genom bodelning under pågående äktenskap eller genom gåva. Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom upprättandet av ett gåvobrev. Är det så att det finns lån som också ska övertas överstigande 85 % av tidigare års taxeringsvärde kan dock stämpelskatt utgå, varför det är bättre att göra en bodelning under pågående äktenskap. Stämpelskattesatsen för fysiska personer är 1,5 % av köpeskillingen.

Vill parterna överlåta fler tillgångar än en eller dela upp lån eller på annat sätt omfördela äganderätt och ekonomi kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. Är det bara fråga om en tillgång kan det alltså vara lämpligt och enklare med ett gåvobrev.

Läs mer om gåvobrev

Läs mer om bodelningsavtal för makar

 

Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?

Ja, det är möjligt att uppställa ett villkor om livslång nyttjanderätt till fastighet. Detta är vanligt vid överlåtelse av fastighet från föräldrar till barn.

Läs mer om nyttjanderätt

 

Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?

Ja, det är möjligt att i gåvohandlingen reglera villkor om att viss betalning ska utgå eller att ett visst betalningsansvar ska övergå. Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva. För fastigheter som säljs till ett pris under marknadsvärdet tillämpas den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Om betalningen för fastigheten motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde året för överlåtelsen betraktas hela överlåtelsen skattemässigt som en försäljning. Säljaren ska då deklarera överlåtelsen som en försäljning och kan komma att behöva betala kapitalvinstskatt. Köparen kommer även att behöva betala stämpelskatt.

Om betalningen understiger fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret kommer hela överlåtelsen istället betraktas som en gåva. Det innebär att gåvotagaren kommer att träda in i gåvogivarens skattemässiga ställning och överta gåvogivarens anskaffningsvärde. Gåvogivaren kommer alltså inte betala någon kapitalvinstskatt i samband med en sådan överlåtelse. Även om överlåtelsen skattemässigt anses vara en gåva kan gåvotagaren komma att behöva betala stämpelskatt i samband med lagfartsansökan. Så är fallet om betalningen motsvarar eller överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde för året före överlåtelsen. Observera att övertagande av lån ses som en betalning.

Läs mer om gåva eller köp

 

Förskott på arv

En gåva till bröstarvinge (barn eller barnbarn) ses som förskott på arv om man inte bestämt annat. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan man bestämma det i gåvobrevet.

Läs mer om förskott på arv

 

Gåva mellan makar

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Någon registrering behövs inte om det rör sig om ”vanliga” gåvor, t.ex. födelsedagspresenter utan större värde. Man ska också ansöka om lagfart om det rör sig om en fastighet.

Läs mer om gåva mellan makar

 

Kan man ångra ett löfte om en gåva?

Innan gåvan har överförts från givare till mottagare kan givaren ta tillbaka sitt löfte. I mycket speciella undantagsfall kan ett löfte om en gåva bli giltigt trots att gåvan inte har överlämnats och det är om löftet har givits vid ett så kallat högtidligt tillfälle och det har funnits vittnen till löftet. Ett skriftligt löfte om en gåva är dock normalt bindande.

Läs mer om gåvobrev

 

Varför ska man inte använda mallar för gåvobrev?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur gåvobrev kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Med vårt webbverktyg kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt gåvobrev. Gåvobrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett gåvobrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om Lexlys tjänst Gåvobrev

 

När har man nytta av ett gåvobrev?

Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. då man vill att en viss person ska få en viss värdefull tavla eller att en bostadsrättsägares sambo ska få hälften av äganderätten till bostadsrätten.

Med gåvobrevet har du även möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig.

Läs mer om nyttan av gåvobrev

 

Är ett muntligt löfte om gåva bindande?

Muntliga löften är endast bindande om de gjorts inför tillräckligt många människor, det ska ha kommit till "allmänhetens kännedom”.

Läs mer om varför det är bra med ett skriftligt löfte om gåva (gåvobrev)

 

Vad kostar gåvobrev?

Med hjälp av Lexly skapar du ett korrekt juridiskt gåvobrev på tio minuter för 1 195 kr. Då kan du även - kostnadsfritt - rådgöra med våra jurister om du är osäker på något.

Läs mer om att skriva gåvobrev online

 

Gåvobrev gratis

Det finns gratismallar för gåvobrev på internet. De är dock bara exempel på hur gåvobrev ska skrivas, och passar därför kanske inte just din situation. De som står bakom de generellt hålla mallarna på internet ansvarar oftast heller inte för eventuella fel eller brister, eller konsekvenserna av dessa. På vår hemsida kan du svara på frågor, bestämma vilka villkor som ska gälla samt själv fylla i andra alternativ som du vill få med i gåvobrevet. Du får därmed ett gåvobrev som är helt utformat efter dina förhållanden samt juridiskt korrekt. Känner du dig osäker kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister.

Gåvobrev online

Med vårt webbverktyg kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt gåvobrev. Gåvobrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett gåvobrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva gåvobrev online