Att bli sambo

Par väljer ofta efter en tid att flytta ihop för att stadigvarande bo tillsammans som en familj. Om personerna inte är gifta med varandra uppstår ett samboförhållande - de blir sambor. Detta förhållande regleras i sambolagen.

När räknas man som sambo enligt lagen?

Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Regler om giftorätt, inbördes underhållsskyldighet och arvsrätt som gäller makar emellan gäller inte mellan sambor. Om samboförhållandet upphör (av annan anledning än att samborna gifter sig) och inget samboavtal har upprättats har dock vardera av parterna rätt att begära bodelning. Vid en bodelning ska samboegendomen delas dem emellan.

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör i regel samboegendom om egendomen köpts för att bo i gemensamt. Bohag är t.ex. möbler och hushållsmaskiner som är avsedda för det gemensamma hemmet. Till skillnad från i äktenskapet är det vid samboförhållandet alltså bara denna typ av egendom som blir föremål för bodelning, man kan se sambobodelning som en lightversion av äktenskapets bodelning. Vid bodelningen ska det som återstår av samboegendomen sedan avdrag gjorts för täckning av skulder, läggas samman. Värdet som blir kvar ska därefter delas lika mellan samborna. Därefter ska genom lottläggning parterna få egendom motsvarande värdet av andelen. Genom lottläggningen bestäms vem som får vilken egendom.

Att skriva samboavtal

Vill man inte att en sådan bodelning i enlighet med sambolagen ska göras, om parterna skulle bestämma sig för att gå skilda vägar, kan samborna eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska vara undantagen en sådan, behöver man skriva ett samboavtal. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Utan ett skriftligt samboavtal kan således all samboegendom (den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensamt bruk) komma att delas lika, även när det är den ena sambon som köpt egendomen i fråga.

En bodelning tar alltså inte alls hänsyn till vem som de facto äger och har finansierat den gemensamma bostaden. Har den gemensamma bostaden inköpts för att användas som bostad för båda parter ska värdet av den enligt sambolagen delas på hälften vid en separation.

Det ligger därför ofta i parternas intresse att träffa en egen överenskommelse om hur en fördelning av egendomen ska ske vid en eventuell framtida separation. Det är viktigt att ett sådant avtal uppfyller sina formkrav, annars är det inte giltigt. Ett samboavtal kan ni upprätta här.

Läs mer om samboavtal i vår stora guide

Vad händer om ens partner går bort?

Sambor ärver inte varandra. Om den ena sambon går bort har den kvarlevande sambon rätt att få begära bodelning av samboegendomen, om inget samboavtal finns, men en sambo har ingen legal arvsrätt. Sambor som vill skydda varandra ekonomiskt bör upprätta ett gemensamt testamente , för att ta kontroll över vad som sker med egendomen då den ene gått bort.

Enligt lag får alltså en efterlevande sambo endast vad denne har rätt till vid delning av samboegendom. Rätten att begära bodelning och att överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon. Arvingar till den sambo som gått bort kan alltså inte begära bodelning. Efter en persons bortgång ska en bouppteckning göras, där personens samtliga egendom antecknas och värderas.

En begäran om bodelning från den efterlevande sambon ska göras senast i samband med bouppteckningen. Om efterlevande sambo begär bodelning blir han eller hon dödsbodelägare i boet efter sin sambo och ska kallas till bouppteckning. I bouppteckningen ska då bostad eller bohag som förvärvats för gemensamt användande antecknas och värderas särskilt, för att en bodelning enligt ovan ska kunna göras.

Den efterlevande sambon har ingen rätt att annars ärva sin bortgångne sambo. Däremot har den efterlevande sambon vid bodelningen (fördelningen av samboegendomen) som sin andel alltid rätt få ut så mycket, i den mån det räcker till, att det motsvarar två gånger det basbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gäller vid dödsfallet. Basbeloppet varierar från år till år och påverkas av pengavärdet.

Ska annan överföring ske mellan sambor efter ett dödsfall ska det ske i form av testamente. Detta görs lämpligen genom att upprätta ett testamente. Detta kan vara en nödvändighet för att trygga varandras framtid. Genom ett inbördes testamente kan man sätta den legala arvsordningen ur spel; ett inbördes testamente innebär att den efterlevande ska få den bortgångnes tillgångar. Ett testamente innebär att samborna i samma testamente ömsesidigt testamenterar egendom till varandra.

Skriv samboavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar