Företagare som löser en tvist

Så här löser ni en konflikt mellan företag

När företag hamnar i konflikt kan det bero på allt från försenad produktleverans till att en tjänst inte utförts korrekt eller att en betalning uteblivit. Om ditt företag hamnat i konflikt med ett annat företag finns det några olika alternativ till lösning.

Vad säger lagen om företagstvister?

Köplagen reglerar tvister kring produkter och innehåller regler om leveranser, betalning, förseningar o.s.v. om ni inte i särskilt avtal har kommit överens om någonting annat. Köplagen är dispositiv och kan avtalas bort av parterna.

Det finns ingen lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, så om två företag är oense om en tjänst som den ena parten levererat, utgår man från avtalet mellan parterna för att lösa tvisten. I avtalet ska det finnas villkor som reglerar rättigheter och skyldigheter för dem båda. Är avtalet tillräckligt tydligt kommer det framgå vad som förväntas och det blir troligen enklare att nå en förlikning.

Förlikning

En förlikning innebär en typ av förhandling där parterna frivilligt kommer överens om en lösning. Genom att komma fram till en förlikning förblir tvisten hemlig för offentligheten, samtidigt som man inte riskerar att behöva betala motpartens ombudskostnader. Dessutom kan man skära ner på sina egna ombudskostnader om förlikningen sker snabbt och smidigt. Det kan vara till stor hjälp att anlita ett juridiskt ombud som har koll på avtalsrätt och är förhandlingsvan.

Fler frågor och svar om tvister

Skiljeförfarande

Tvister mellan företag kan också lösas genom ett skiljeförfarande i en skiljedomstol. Detta är möjligt om det finns en så kallad skiljeklausul i avtalet, som reglerar hur en eventuell tvist ska lösas. Skiljeförfarandet sker vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljemän utvalda av parterna och en tredje opartisk skiljeman bedömer tvisten. Beslut meddelade i skiljedomstol är sekretessbelagda och går inte att överklaga. Processen kan vara fördelaktig då den oftast går snabbare än ett vanligt domstolsförfarande och inte blir offentlig, men den kan vara kostsam.

Tvistemål i allmän domstol

Går inte tvisten att lösa genom förlikning, kan det bli aktuellt att driva processen vidare till domstol. Ett domstolsförfarande inleds med att den ena parten skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Rekommendationen är att anlita ett juridiskt ombud som kan representera dig. Processen i domstol kan bli mycket kostsam för den förlorande parten då denne i huvudsak får stå för båda parternas ombudskostnader. Detta gäller om värdet av det parterna tvistar om uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Annars bekostar vardera parten sina egna ombudskostnader oavsett vem som vinner eller förlorar tvisten. Förhandlingen är i regel även offentlig.

Läs mer om tvistemål

Var proaktiv!

Målet är att undvika konflikter, de kan vara både tids- och kostnadskrävande. Genom att vara noggrann när du skriver avtal, kan du undvika flera fällor och tvist. Hos oss kan du få hjälp med att skriva juridiskt korrekta avtal för flera olika ändamål eller granska ett existerande avtal.

Börja med att boka in ett första kostnadsfritt samtal, så får du råd om hur du bör gå vidare!   

 

Relaterade artiklar