Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

En man och hans dotter sitter på en brygga

Allt om vårdnadstvist

Vad innebär ensam vårdnad?

En förälder med ensam vårdnad har rätt att själv bestämma i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande. Det kan handla om boende, var  barnet ska gå i skola och frågor rörande vård och omsorg. Ensam vårdnad innebär dock inte att båda föräldrarna inte har rätt till umgänge med barnet.

 

Vad är vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att det är du som har ansvaret för barnets fysiska och psykiska hälsa. Vårdnadshavare är man tills barnet fyllt 18 år. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern, om båda föräldrarna gått bort eller om föräldrarna inte är kapabla att ta hand om barnet. Att vara vårdnadshavare kallas också för att ha vårdnaden om ett barn.

 

Var fattas beslut om ensam vårdnad av barn vid en vårdnadstvist?

Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och utifrån deras rekommendation fattas beslut om ensam vårdnad i domstol.

 

Vem fattar beslut om ensam vårdnad vid en vårdnadstvist?

Beslut om ensam vårdnad fattas i domstol med stöd av socialnämndens rekommendation.

 

Vad är rättshjälp?

Rättshjälp är ekonomisk hjälp för den som inte har ett rättsskydd som ingår i hemförsäkringen.

I första hand ska du använda rättsskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.

Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller - kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ditt ombud hjälper dig vidare att lösa tvisten, antingen utanför domstol eller i domstol. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen, om ärendet redan finns hos domstol. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar beslut om du har rätt till rättshjälp.

 

Vad är ett juridiskt ombud?

Ett juridiskt ombud är en person som företräder den som är part i domstol. Ett ombud är vanligtvis en advokat eller en annan person med juridisk utbildning.

Du väljer själv om du vill ha ett ombud eller inte. Du som tar hjälp av ett ombud får själv stå för kostnaden för ombudet. Det kan ibland finnas möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en tvist, så kallat rättsskydd. Har du inte den möjligheten kan du i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden.

 

Hålls en förhandling i en vårdnadstvist bakom lyckta dörrar?

Huvudprincipen är att rättegångar ska vara offentliga, så ock vårdnadstvister. I vissa känsliga fall kan rättegången hållas bakom lyckta - stängda - dörrar (oftast sexualbrottsmål).

 

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om det gemensamma barnet. Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och beslut fattas i domstol, med stöd av socialnämndens rekommendation. Det är ett civilrättsligt mål, då det är ett mål mellan privatpersoner (föräldrar).

Läs mer om vårdnadstvister

 

Hur går en vårdnadstvist till?

Om föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnad, boende eller hur umgänge ska se ut, kan någon av dem lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om tingsrätten godtar underlaget, skickas en stämning till den andra föräldern. Nästa steg är ett möte med domare, där båda föräldrarna får redogöra för sina ståndpunkter. Steget därefter är en huvudförhandling, som ligger till grund för domslutet.

Läs mer om hur man går tillväga vid en vårdnadstvist

 

Var kan jag få hjälp med en vårdnadstvist?

Hos oss på Lexly kan du få både rådgivning och medlingshjälp i vårdnadsfrågor.

Här kan du läsa mer

 

Vad innebär ”barnets bästa” vid en vårdnadstvist?

Det innebär att barnet är utgångspunkten: dess behov av stabilitet och en god kontakt med båda föräldrarna är det som utgör underlag för domstolen. Den ser även över eventuella risker för barnet, att det inte ska fara illa.

Läs mer om vårdnadstvist med barnets bästa som utgångspunkt

 

Hur går en utredning om vårdnad, boende och umgänge till?

Socialnämnden i respektive kommun genomför vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Socialsekreterare träffar föräldrarna, samt ibland även barnet samt personer runt omkring barnet. Utredningen fungerar som underlag för domstolen när den ska fatta beslut i frågan.

 

När får barnet bestämma var det ska bo?

Barnets vilja har stor betydelse, men det finns ingen lag som säger att barnet vid en speciell ålder själv får bestämma var det ska bo. Det är först vid 18 års ålder, i samband med att barnet blir myndigt, som det själv kan besluta om detta. Vid en vårdnadstvist tar domstolen enbart hänsyn till barnets bästa.

 

Vad avgör var barnet ska bo eller vem som får vårdnad om barnet vid en vårdnadstvist?

Det enda som betyder något när domstolen ska döma i en vårdnadstvist är barnets bästa. Utgångspunkten är att ett barn behöver ha en stabil och god kontakt med båda sina föräldrar.

 

Vad är gemensam vårdnad?

Att båda föräldrarna är vårdnadshavare, d.v.s. har lika stort ansvar för barnets väl och ve, och tillsammans tar viktiga beslut som rör barnet.

 

Hur ska jag som pappa lyckas vinna en vårdnadstvist?

När domstolen ska fatta domslut i en vårdnadstvist ligger fokus alltid på vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten är att barnet har rätt till båda sina föräldrar, oavsett kön.

Läs mer om vårdnadstvister

 

Kan jag överklaga domstolens beslut vid en vårdnadstvist?

Om du är missnöjd med domen i en vårdnadstvist, kan du överklaga den till hovrätten. För att hovrätten ska ta upp ditt ärende måste det anses ha prejudikatvärde – att domen kommer att ha betydelse för andra, framtida domar. Anses ditt ärende ha det, ges domen prövningstillstånd, d.v.s hovrätten kommer att pröva domen du överklagat.

 

Vad betyder egenmäktigt förfarande med barn?

Att någon olovligen skiljer ett barn under 15 år från den som har vårdnaden om barnet.

 

Hur ska man göra för att vinna en vårdnadstvist?

Det finns inga ”knep”: när domstolen tar beslut i vårdnadstvister är det alltid barnets bästa som är viktigast.

Hur görs bedömningen vid en vårdnadstvist?

 

Vem avgör en vårdnadstvist?

Vårdnadstvist avgörs i domstol, där en domare och nämndemän dömer.

 

Var hittar jag en advokat för vårdnadstvist?

Lexly har jurister med vana och erfarenhet av familjerättsliga mål.

Läs mer och boka tid med jurist

 

Får man ta med sig sitt barn utomlands utan att fråga den andra föräldern?

En förälder som har ensam vårdnad har rätt att själv fatta viktiga beslut som rör barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad, ska båda vara delaktiga i viktiga beslut. Detta gäller även om barnet bor endast hos den ena föräldern. Det avgörande är alltså om det är ensam eller gemensam vårdnad.

 

Jag har hört att barn får bestämma själva var de ska bo när de fyllt 12 år.

Det finns inget i lagen som anger en ålder för när ett barn själv får bestämma var det ska bo. För domstol som dömer i vårdnadstvist är det enda viktiga barnets bästa. Det är först som myndig man är helt fri att själv bestämma var man ska bo.

 

Vad kan göra att domstolen dömer till ensam vårdnad i en vårdnadstvist?

Domstolen utgår alltid från barnets bästa, och utgångspunkten är att barnet har rätt till en stadig och god kontakt med båda föräldrarna. Om domen innebär att ena föräldern får ensam vårdnad, har domstolen ansett att det föreligger risk för att barnet kan fara illa hos den andra föräldern. Exempel på olika riskfaktorer är t.ex. missbruk (alkoholism, droger), psykisk ohälsa och kriminalitet.

 

Vad kostar en vårdnadstvist?

Utgångsläget vid en vårdnadstvist är att parterna står för sina egna rättegångskostnader. Det kan t.ex. vara kostnader för stämningsansökan och/eller jurist.

 

När du är i en vårdnadstvist

En separation eller skilsmässa rör ofta upp många olika känslor. Att därtill gå igenom en vårdnadstvist kan göra allt mycket tuffare. Lexly samarbetar med Varannan vecka, som stöttar både föräldrar och barn under en separation, samt Endbright som ger hjälp och stöd inför, under och efter din separation eller skilsmässa.

Behöver du få rådgivning och medlingshjälp i vårdnadsfrågor? Läs mer här