Checklista vid tvistemål

Olika sorters tvister

Tvisterna kan vara antingen dispositiva - gäller pengar och köp - eller indispositiva - när förlikning inte är möjlig, t.ex. vid faderskapsmål och vårdnadstvist. De dispositiva kan i sin tur delas upp i förenklade och ordinära. I ett förenklat tvistemål rör det sig om mindre summor (ett halvt basbelopp) och ett ordinärt, som handlar om högre summor eller värden.

Vad handlar tvisterna om

För privatpersoner kan det handla om vårdnad, arv, bestridande av testamente, bodelning, underhåll m.m. Konsumenter kan kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som synar ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Deras beslut är rekommendationer om hur tvisten kan lösas. För företag handlar tvisterna oftast om fordringar, att någon bestrider betalningsskyldighet. Dessa kan lösa via förlikning, skiljeförfarande eller domstol.

En fråga om bevis

Vid tvist är måste du kunna bevisa vad du och den andra parten kommit överens om. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt - båda formerna är juridiskt bindande. Det finns dock flera fördelar med ett skriftligt avtal: då finns ett dokument, undertecknat av de olika parterna, som visar överenskommelsen. När man tar fram ett skriftligt avtal, är det också lättare att upptäcka detaljer man inte tänkt på.

Kontakta jurist

Om du hamnat i en tvist och märker att ni inte kommer vidare på egen hand - kontakta jurist. Det kan bespara er både tid och pengar. Är ni ett föräldrapar som tvistar om boende, umgänge och vårdnad rörande ett gemensamt barn är det mycket viktigt, främst för barnet, att ni kommer överens så snabbt som möjligt.

Rättegångsprocessen

  • Stämningsansökan - En stämningsansökan är första steget mot en rättegång. I den ansöker käranden om att svaranden ska stämmas. Om domstolen godkänner stämningsansökan, ber de svaranden att inkomma med svaromål.
  • Föreläggande - Därefter definierar domstolen vad parterna är oense om, och båda parter får ett föreläggande om att redovisa bevis och vilken inställning de har i frågan.
  • Muntlig förberedelse - Steget därefter är en muntlig förberedelse i tingsrätten. Då gås bevisen igenom och ramen för tvisten sätts: vad exakt är det som ska bedömas. När tingsrätten gjort sin bedömning, får käranden och svaranden möjligheten att inkomma med mer information inför huvudförhandlingen. I detta läge är formkraven mycket starka, och för en lekman kan det vara lätt att missa något. Om någon jurist ännu inte anlitats, är det hög tid att göra det nu.
  • Huvudförhandling - Under huvudförhandlingen visas åberopade bevisning upp och eventuella vittnen hörs. Därefter överlägger domare och nämndemän.
  • Domslut - Dom meddelas.
  • Eventuell överklagan av domen

Kostnader

Det uppstår olika kostnader i samband med ett tvistemål: t.ex. avgift för stämningsansökan och jurist. Vid indispositiva tvistemål är grundprincipen att parterna står för sina egna kostnader i samband med rättegång. Vid dispositiva tvistemål beror det på om det är ett förenklat eller ordinärt tvistemål: i det första fallet står den förlorande parten för kostnaden för stämningsansökan, i det andra fallet betalar förlorande part både sina egna och vinnande parts rättegångskostnader.

Andra lösningar

Ett tvistemål behöver inte alltid leda till rättegång. Parterna kan förlikas, d.v.s. komma överens, innan det går så långt. Detta kan ske både med (kostnadsfritt) och utan domares hjälp. Medling är ett annat sätt, då betalar parterna normalt för medlarens arbetsinsats.

Var proaktiv!

Redan innan du ingår en överenskommelse är det en god idé att kontakta en jurist med kunskap om och erfarenhet av avtalsskrivning. Att ha kunskap om den juridik som påverkar din vardag eller ditt företagande minskar risken för att hamna i framtida tvister.