Tvist - Privatperson

Tvist vid bodelning

En man och en kvinna håller varandra

När man inte kommer överens om bodelningen

Kan ni inte enas om hur värdet av egendomen ska beräknas eller fördelas kan ni gemensamt, eller en av er, ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Om den som ansöker inte själv föreslår någon jurist, kan tingsrätten föreslå en (ofta en advokat). Om juristen inte lyckas få parterna att komma överens, kan det bli aktuellt med en tvångsbodelning. Det innebär att bodelningsförrättaren beslutar om hur egendomen ska delas upp. Oavsett vem av parterna som ansöker om bodelningsförrättare, så svarar båda solidariskt för kostnaden för en bodelningsförrättare. Att vägra bodelning kan därför bli dyrt även för den som inte ansöker om bodelningsförrättare.

Anlita juridiskt ombud

Det är vanligt att man anlitar ett eget ombud redan vid ansökan om bodelningsförrättare. Med ett eget ombud kan man få hjälp att påverka bodelningsförrättaren att fatta beslut om tvångsbodelning som går i linje med de egna önskemålen om hur bodelningen ska göras.

Klandra tvångsbodelning

Om du inte är nöjd med bodelningsförrättarens tvångsbodelning kan du klandra den. Det innebär att du får bodelningen prövad i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan (väcka klandertalan) mot motparten till tingsrätten inom fyra veckor från att du fick ta del av tvångsbodelningen.

Vägen fram till rättegång

1. Stämningsansökan
Käranden (den som inte är nöjd med tvångsbodelningen) ansöker hos tingsrätten om att svaranden (motparten) ska stämmas. Om domstolen godkänner stämningsansökan, ber de svaranden att inkomma med svaromål, d.v.s. att denne får uttala sig om hur denne ställer sig till kraven i stämningen.

2. Föreläggande
Därefter definierar domstolen vad parterna är oense om och båda parter får ett föreläggande. Det betyder att domstolen beslutat att parterna ska genomföra en åtgärd, i det här fallet att redovisa bevis och vilken inställning de har i frågan.

3. Muntlig förberedelse
Därefter sker en muntlig förberedelse i tingsrätten. Då gås bevisen igenom och ramen för tvisten sätts: vad exakt är det som ska bedömas. När tingsrätten gjort sin bedömning, får käranden och svaranden möjligheten att inkomma med mer information inför huvudförhandlingen. I detta läge är formkraven mycket strikta, och för en lekman kan det vara lätt att missa något. Om någon jurist ännu inte anlitats, är det hög tid att göra det nu.

4. Huvudförhandling
Under huvudförhandlingen gås den bevisning som parterna lagt fram igenom och eventuella vittnen hörs. Därefter överlägger domare och nämndemän.

5. Dom meddelas
Eventuell överklagan av domen

Rättegångskostnader vid tvist om bodelning

Kostnader som följer med en rättegång är till exempel avgift för stämningsansökan och juridiskt ombud. Bodelningstvister är dispositiva tvistemål - de handlar om pengar - och sådana delas upp i förenklade (värden upp till ett halvt basbelopp) och ordinära tvistemål (värden över ett halvt basbelopp). Vid förenklat tvistemål står den förlorande parten för kostnaden för stämningsansökan och vid ett ordinärt tvistemål betalar den förlorande parten både för sina och motpartens rättegångskostnader.

Medling

En rättegång kan bli kostsam, både vad gäller tid och pengar. Andra sätt att lösa tvisten kan därför vara förlikning eller medling. Förlikning kan ske i domstol: domaren ska försöka få parterna att förlikas (komma överens) under tiden som rättegången förbereds. Om domaren lyckas med det, behöver parterna inte betala för domarens insats. Parterna kan även förlikas egen hand eller med hjälp av en medlare. Dennes uppgift är att försöka få parterna att komma överens, parterna står då normalt gemensamt för medlarens arbetsinsats.

Juridisk rådgivning och medling

Vi erbjuder juridisk rådgivning och medling vid tvister via telefon-, videomöte eller på våra kontor i Stockholm och Mölndal. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar