Vårdnadstvist

Allt om vårdnadstvist

En man och hans dotter sitter på en brygga

Vad är en vårdnadstvist?

När föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende eller umgänge för barnet är det en tvist. Det blir en vårdnadstvist när föräldrar inte är överens om vem av föräldrarna som ska ha vara vårdnadshavare för det gemensamma barnet.

Vad är vårdnadshavare?

Vårdnadshavaren har ansvar för ett barns fysiska och psykiska hälsa tills barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Vårdnadshavaren behöver inte vara en förälder. Om båda föräldrarna gått bort eller inte klarar av att ta hand om barnet, blir någon annan vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare kallas också för att ha vårdnaden om ett barn.

Vad är gemensam vårdnad?

Att båda föräldrarna är vårdnadshavare. De delar på ansvaret för barnet. De tar viktiga beslut om barnet tillsammans. Till exempel sjukvård, skolgång och var barnet ska bo.

Vad är ensam vårdnad?

Ensam vårdnad betyder att ena föräldern är barnets enda vårdnadshavare. Den föräldern har rätt att själv bestämma i alla frågor som rör barnet.

Ett barn har fortfarande rätt att regelbundet träffa (ha umgänge med) den förälder som inte är vårdnadshavare.

Några exempel på beslut en förälder med ensam vårdnad kan ta

 • Söka sjukvård till barnet.
 • Ansöka om pass till barnet.
 • Bestämma var barnet ska bo.
 • Vilken skola barnet ska gå på.

När går en vårdnadstvist till i tingsrätten?

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge, kan någon av dem lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Läs mer om om hur en vårdnadstvist går till i tingsrätten

Vad är en vårdnadsutredning?

Om föräldrar inte kan enas om vårdnaden och domstolen begär det, gör socialnämnden en vårdnadsutredning för att undersöka vad som blir bäst för barnet.

Läs mer om hur en vårdnadsutredning går till

Vad betyder ”barnets bästa” vid en vårdnadstvist?

Barnets bästa betyder att det är barnets behov som är det viktigaste, inte föräldrarnas.

Barnet ska ha en stabil och trygg tillvaro. Det betyder till exempel att barnet ska få den vård och omsorg hen behöver och helst av båda sina föräldrar.

Även föräldrarnas samarbetsförmåga utreds och får stor betydelse för utredningens rekommendation. Tingsrätten kan mot båda föräldrarnas vilja besluta om fortsatt gemensam vårdnad om de gör bedömningen att det är bäst för barnet.

I utredningen undersöker socionomerna ofta också föräldrarnas olika lämplighet och vem av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnets behov av en nära och regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Vid en vårdnadsutredning letar socialnämnden även efter eventuella risker för barnet.

Läs mer om vårdnadstvist med barnets bästa som utgångspunkt

Vem bestämmer om ensam vårdnad av barn vid en vårdnadstvist?

Tingsrätten där vårdnadstvisten hanteras tar det formella beslutet om ensam vårdnad.

På uppdrag av tingsrätten ska socialtjänsten i varje kommun utreda vad som blir bäst för barnet och ge domstolen en rekommendation på vilket beslut tingsrätten bör fatta.

Domstolarnas beslut bygger i mycket hög utsträckning på vad socialtjänsten rekommenderar efter sin utredning.

Hålls förhandlingen i en vårdnadstvist bakom lyckta dörrar?

Lyckta dörrar betyder att bara de som är direkt inblandade i tvisten får vara med under förhandlingen.

I Sverige är principen att så många rättegångar som möjligt ska vara offentliga. Det innebär att utomstående kan vara med i rättssalen och lyssna på rättegången. Det gäller även vårdnadstvister.

Om det är ett känsligt fall (till exempel sexualbrott) kan förhandlingen genomföras bakom lyckta (stängda) dörrar.

Kan jag överklaga domstolens beslut vid en vårdnadstvist?

Om du inte är nöjd med domen i en vårdnadstvist, kan du överklaga den till hovrätten.

För att hovrätten ska ta upp ditt ärende måste det anses ha prejudikatvärde - det betyder att domen kommer att ha betydelse för andra domar i framtiden.

Om hovrätten anser att ditt ärende har det, får domen prövningstillstånd (att hovrätten kommer att pröva domen du överklagat).

Vad är ett juridiskt ombud?

Ett juridiskt ombud är en person som företräder (för någons talan) någon av föräldrarna i en vårdnadstvist. Ett juridiskt ombud är oftast en jurist, advokat eller en någon annan person som har juridisk utbildning.

Du väljer själv om du vill ha ett ombud eller inte men det rekommenderas eftersom det är svårt och känslomässigt tufft att föra sin egen talan.

Du får själv stå för kostnaden för ditt ombud. Oftast finns det möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning för kostnaderna i samband med en tvist, så kallat rättsskydd. Har du inte den möjligheten kan du i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden.

Läs mer om rättshjälp

Var kan jag få hjälp med en vårdnadstvist?

Hos oss på Lexly kan du få både rådgivning och medlingshjälp i vårdnadsfrågor.

Boka tid med jurist - Alltid kostnadsfritt initialt samtal

När får barnet bestämma var det ska bo?

Barnets vilja har stor betydelse, men det finns ingen lag som säger att barnet får bestämma själv var det ska bo vid någon speciell ålder.

När barnet fyller 18 år och blir myndigt kan hen själv bestämma. Vid en vårdnadstvist tar domstolen enbart hänsyn till barnets bästa.

Vad avgör var barnet ska bo eller vem som får vårdnad om barnet vid en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalkens regler ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende eller umgänge.

Utgångspunkten är att föräldrar har ett stort ansvar för att samarbeta och ge barnet en stabil och god kontakt med båda sina föräldrar.

Om föräldrar inte kan samarbeta är det den förälder som bäst tillgodoser barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar som får fördel när vårdnadsfrågan ska avgöras.

Barnets behov av kontinuitet och trygghet är viktiga aspekter som tingsrätten tar stor hänsyn till i bedömningen om barns bästa.

Vad kan göra att domstolen dömer till ensam vårdnad i en vårdnadstvist?

Domstolen utgår alltid från barnets bästa, och utgångspunkten är att barnet har rätt till en stadig och god kontakt med båda föräldrarna. Får ena föräldern ensam vårdnad, betyder det att domstolen tror att det finns risk att barnet kan fara illa hos den andra föräldern. Exempel på olika riskfaktorer är till exempel:

 • Missbruk (alkoholism, droger)
 • Psykisk ohälsa
 • Kriminalitet (våld, hot)

Vem betalar en vårdnadstvist?

Utgångsläget vid en vårdnadstvist är att parterna står för sina egna rättegångskostnader. Det kan t.ex. vara kostnader för stämningsansökan, juridiskt ombud, översättning av dokument och annan bevisning som kan behövas i tvisten.

Vad ska jag tänka på vid en vårdnadstvist?

Om du och den andra föräldern har separerat och inte är överens i frågor om vårdnaden, barnets boende eller umgänge, kan ni kontakta familjerätten hos socialtjänsten i den kommun där ni bor.

De kan medla mellan er i samarbetssamtal. Löser ni frågorna genom samtalen, blir det ingen vårdnadstvist och er överenskommelse kan istället bli juridiskt bindande i ett avtal som socialtjänsten godkänner.

Om det blir en vårdnadstvist - Tänk på att

 • Barnen mår bäst om ni kan kompromissa och fortsätta samarbeta om barnen.
 • Domstolen alltid utgår från barnets bästa och inte vad som blir rättvist för föräldrarna.
 • Ha bevis (till exempel vittnen) om du ansöker om ensam vårdnad på grund av att du anser att den andra föräldern olämplig.
 • Behålla lugnet och vara saklig. För barnets skull.

Stöd när du är i en vårdnadstvist

En separation eller skilsmässa rör ofta upp många olika känslor. Inte minst hos barnen. Att behöva gå igenom en vårdnadstvist kan göra allt mycket tuffare för både föräldrarna och barnen. Lexly samarbetar med Varannan vecka och Endbright som erbjuder stöd till föräldrar och barn:

 • Varannan Vecka stöttar både föräldrar och barn under en separation. I appen finns verktyg som hjälper er att samarbeta i viktiga frågor om barnen utan att ni behöver ha kontakt med varandra. Här finns också experter på barns bästa och som kan hjälpa till att medla utifrån ett barnperspektiv.
 • Endbright ger hjälp och stöd inför, under och efter din separation eller skilsmässa.

 

Läs alla våra artiklar om vårdnadstvister

Juridisk rådgivning vid vårdnadstvist

Vi erbjuder rådgivning och medling i frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Läs mer om Juridisk rådgivning vid vårdnadstvist
Hjälp, rådgivning och medling av jurist

2100 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...