Vårdnadstvist

Vad är en vårdnadsutredning?

Socialtjänsten i respektive kommun genomför på uppdrag av domstol vårdnads-, boende- och umgängesutredning när föräldrarna har en tvist och olika uppfattningar om barnets bästa. Utredningen syftar till att socialtjänsten ska ge domstolen en rekommendation om hur vårdnaden (eller barnets boende/umgänge) bör lösas utifrån barnets bästa. Domstol fattar sedan beslut med hjälp av socialtjänstens rekommendation och utifrån vad föräldrarna annars tagit upp under tvisten.

Hur går en utredning om vårdnad, boende och umgänge till?

Socionomer från socialtjänsten träffar föräldrarna och barnet enskilt. Ibland träffar de även barnet samt personer runt omkring barnet, till exempel pedagoger, lärare eller tränare. Oftast gör socialtjänsten hembesök och inhämtar uppgifter från andra anhöriga, förskolan och andra med relevant insyn i barnets liv. Utredningen syftar till att få fram så mycket information som möjligt för att utredarna ska kunna få en bra bild och uppfattning om barnets egen vilja, behov och bästa.

 

Hur lång tid tar en vårdnadsutredning?

En vårdnadsutredning kan ta allt från några månader upp till ett år. Det beror på arbetsbelastningen i den kommun där utredningen ska göras och vilken prioritering utredningen har.

När utredningen är klar, får föräldrarna läsa de delar av utredningen som rör dem själva. Då får föräldrarna möjlighet att anmärka (säga till) om de tycker att något i utredningen är fel eller missvisande.

Läs mer om vårdnadstvist