Vårdnadstvist

Vad innebär en vårdnadstvist?

Hur görs bedömningen vid vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om det gemensamma barnet. Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och beslut fattas i domstol, med stöd av socialnämndens rekommendation.

Huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och Domstolens bedömning ska alltid utgå från barnets bästa. I praktiken leder dock vårdnadstvister ofta till ensam vårdnad.

Faktorer som tas med i bedömningen är föräldrarnas förmåga att samarbeta, om det förekommer våld, om den ena föräldern har ett missbruksproblem eller om det finns andra omständigheter som gör att ena föräldern inte kan ta hand om barnet. Även att en förälder brister i sin kontakt med barnet kan göra att det bedöms som olämpligt att han eller hon har vårdnaden om barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Läs allt om vårdnadstvister här

Vad innebär ensam vårdnad?

En förälder med ensam vårdnad har rätt att själv bestämma i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande. Ensam vårdnad innebär dock inte att båda föräldrarna inte har rätt till umgänge med barnet.

Vad gäller om man är överens om ensam vårdnad?

Är man överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad kan familjerätten i er hemkommun hjälpa er att skriva ett avtal. Ett avtal som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten, om socialnämnden i kommunen godkänner avtalet. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus.

Föräldrar som är överens om att ändra vårdnaden kan även ansöka hos tingsrätten. Ansökningsavgiften är 900 kr. Det finns ingen särskild blankett för att ansöka.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att det är du som har ansvaret för att barnets fysiska och psykiska hälsa. Som vårdnadshavare bestämmer du var barnet ska bo, vart barnet ska gå i skola eller förskola barnet samt i frågor rörande vård och omsorg. Vårdnadshavare är man tills barnet fyllt 18 år. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern, om båda föräldrarna gått bort eller om föräldrarna inte är kapabla att ta hand om barnet.  Ett barn kan ha högst två vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare kallas också för att ha vårdnaden om ett barn.

Känslomässigt stöd vid vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara svår och känslosam för alla inblandade och ibland kan det kännas skönt att få professionell hjälp för att hantera och bearbeta känslor och tankar som kan uppstå under processen. Genom vårt samarbete med Doktor24 kan du få stöd från erfarna psykologer för att hantera till exempel depression, ångest eller stress. Läs mer här.