Tvist - Företag

Allt om tvister - Företag

En bronsstaty på fru Justitia

Vilken skillnad är det mellan tvist och tvistemål?

En tvist uppstår när två eller fler parter blir oense om en överenskommelse. Ett tvistemål uppstår när när en stämningsansökan blivit godkänd av domstol och en rättegångsprocess sätter igång.

Finns det några alternativ till rättegång?

Många företag väljer att försöka lösa tvisten genom medling: att en objektiv och utomstående person (eller flera) försöker få parterna att komma överens. Ett annat alternativ är skiljedomsförfarande, då avgörs tvisten av ett skiljedomsinstitut (t.ex. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC.

Hur ser tvistemålsprocessen ut?

Först lämnar en part in en stämningsansökan till domstol, om ansökan godkänns skickas en stämning till motparten. Därpå följer ett föreläggande om att båda parter ska inkomma med sin syn på saken och eventuella bevis. Nästa steg är den muntliga förberedelsen, domstolen bestämmer då vad som ska bedömas. Därefter är det huvudförhandling och slutligen meddelas domslut.

Läs mer om tvistemålsprocessen här

Vad kostar ett tvistemål?

En stämningsansökan kostar mellan 900 och 2 800 kronor beroende på vilket värde det tvistas om. Kostnader för juridiskt ombud och eventuella experter tillkommer.

Vad kan jag som företagare göra för att förebygga tvister?

Att ha tydliga, klara och skriftliga överenskommelser (avtal) med anställda, leverantörer m.fl., se till att följa lagar och regler för t.ex. GDPR och penningtvätt, ha tydliga och korrekta köp- och leveransvillkor på hemsidan.

Hos oss på Lexly kan du göra en risk- och behovsanalys för att få veta vilka områden du bör se över samt en avtalsgranskning för att få ett avtal kontrollerat av jurist.

Du kan även boka ett möte med någon av våra jurister.

Mitt företag har blivit anmält till Allmänna reklamationsnämnden. Måste jag göra som de beslutar?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör ärenden då konsumenter är i tvist med företag. Deras beslut är rekommendationer, och måste alltså inte följas. Runt 80 procent av alla företag följer ARNs rekommendationer.

En kund betalar inte trots påminnelser. Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Det finns två alternativ: ett inkassoföretag som driver in skulden eller att du ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om en kund bestridit betalningsansvar med en förklaring till vad kunden grundar sitt bestridande på, kan företaget inte driva in fordran genom inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande. För att få betalt måste istället en stämning i domstol göras. Det följer av inkassolagen att inkassoåtgärden inte får vidtas på tvistiga fordringar.

Jag får inte leveranser enligt överenskommelse. Vad ska jag göra?

I första hand bör man som företagare innehålla betalning för leveransen och om leverans ändå inte sker kan handräckning användas för att få leveransen.

Vad är en skiljeförfarandeklausul?

Om du har ett avtal med en skiljeförfarandeklausul, ska eventuella tvister med avtalsparten lösas av en skiljenämnd. Då avgörs tvisten vid ett skiljedomsinstitut. Ett skiljeförfarande är betydligt dyrare än en tvistemålsprocess varför det ibland kan vara betydligt bättre att i avtal inte ha med någon klausul som stadgar skiljeförfarande om tvist uppstår. Den största fördelen med skiljeförfarande är att det ofta går snabbare än ett domstolsförfarande och att handlingarna i skiljeförfarande lyder under större sekretess.

Mitt företag har hamnat i tvist med ett annat företag angående en tjänst vi utfört. Vilken lag gäller då?

När det gäller köp av tjänster mellan olika företag finns det ingen specifik lag som reglerar detta. Har ni ett avtal är det villkoren i detta som ska följas. Ett tips: Om ni saknar avtal och får en muntligt beställning av en tjänst från ett företag: mejla en bekräftelse med era villkor.

Tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör tvistefrågor. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Läs mer om Tvist
Stöd och rådgivning av jurist inom alla typer av tvister

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka

Andra har även läst...