Tvist - Företag

Företagare? Det här bör du veta om tvistemål

En person går igenom ett avtal

En tvist uppstår när två eller fler parter är oense om en överenskommelse. Den vanligaste orsaken till tvistemål för företag är fordringar. Sena leveranser, fel på vara eller tjänst och kundanspråk är andra exempel. 

Medling

Om du hamnat i tvist med någon kan medling vara ett alternativ för att komma till en lösning. Parterna kan då antingen anlita någon som är objektiv och står utanför tvisten, eller så anlitar de varsitt juridiskt ombud som tillsammans tar fram en lösning. Målet är att parterna ska förlikas, d.v.s. komma överens på frivillig väg.

Skiljeförfarande

En tvist kan även lösas via skiljedom. Då utser parterna varsin skiljeman, och dessa utser i sin tur en tredje skiljeman som ordförande. Processen är mycket snabbare än den i en domstol. Tvist kan även avgöras av ett skiljedomsinstitut, t.ex. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC). Institutet väljer då skiljemän och ordförande. Det krävs dock att parterna har en skiljeklausul i sitt avtal. Saknas den, kan tvisten inte avgöras via skiljeförfarande. Processen i skiljeförfarande sker också under sekretess till skillnad från domstolstvist där alla handlingar blir offentliga. 

Rättegång

En tredje väg är att ansöka om att tvisten tas upp av domstol. Processen fram till domslut innebär flera steg. Har inget juridiskt ombud ännu anlitats, är det hög tid att göra det nu: formkraven är mycket starka, och som lekman är det lätt att missa något.

  • Stämningsansökan

En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. I den beskriver käranden situationen och ansöker om att svaranden ska stämmas. Om domstolen godkänner stämningsansökan, ber de svaranden att inkomma med svaromål.

  • Föreläggande

När domstolen fått en beskrivning av situationen från båda parter, definierar den vad tvisten handlar om, och parterna får ett föreläggande om att redovisa bevis och vilken inställning de har i frågan.

  • Muntlig förberedelse

Steget därefter är en muntlig förberedelse i tingsrätten. Då gås bevisen igenom och ramen för tvisten sätts: vad exakt är det som ska bedömas. När tingsrätten gjort sin bedömning, får käranden och svaranden möjligheten att inkomma med mer information (komplettera) inför huvudförhandlingen.

  • Huvudförhandling

Under huvudförhandlingen visas åberopad bevisning upp och eventuella vittnen hörs. Därefter överlägger domare och nämndemän.

  • Domslut

Dom meddelas.

  • Eventuell överklagan av domen

 

Fler frågor och svar om företagande och tvist hittar du här

Kostnader

Det uppstår olika kostnader i samband med ett tvistemål: t.ex. avgift för stämningsansökan och jurist. Vid indispositiva tvistemål är grundprincipen att båda parter står för sina egna kostnader i samband med rättegång. Vid dispositiva tvistemål beror det på om det är ett förenklat (penningsumman man tvistar om motsvarar som högst ett halvt basbelopp) eller ordinärt tvistemål (penningsumman man tvistar om är högre än ett halvt basbelopp): i det första fallet står den förlorande parten för kostnaden för stämningsansökan, i det andra fallet betalar förlorande part både sina egna och vinnande parts rättegångskostnader.

Förebyggande arbete

Genom att agera proaktivt kan du minska risken för att hamna i tidskrävande och kostsamma tvister. Inför bildandet av ett företag kan det löna sig att ta kontakt med en jurist. Du får då veta vad just din verksamhet behöver ha koll på juridiskt, och du kan på så sätt förebygga många orsaker till tvist. Vet du vilka avtal bör du ha, hur ska de utformas, vilken information ska du ha på din hemsida, hur du ska hantera personuppgifter m.m., så är mycket vunnet.

Tydliga och klara överenskommelser

Ett genomtänkt avtal är ett bra skydd mot framtida tvister. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Fördelarna med ett skriftligt avtal är att överenskommelsen finns på pränt och är undertecknade av parterna. När ett skriftligt avtal tas fram, ökar också chansen att man upptäcker detaljer som man kanske inte tänkt på vid en muntlig överenskommelse. Detta gäller särskilt vid överenskommelser som inte görs så ofta.

Juridisk rådgivning via videomöte

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Våra jurister tar hand om hela processen och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar.

Läs mer och boka

Tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör tvistefrågor. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Läs mer om Tvist
Stöd och rådgivning av jurist inom alla typer av tvister

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka