Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen är en juridisk s.k. rättsgrundsats som tillämpas och upprätthålls i det svenska rättssystemet.

Principen innebär att inga krav, skyldigheter eller straff kan åläggas någon utan att det finns en lag som säger det. Principen bygger på begreppet ”inget straff utan lag” och ”inget brott utan lag”, d.v.s. att ingen kan bli dömd för en gärning som inte är straffbelagd i lagen vid den tiden brottet begicks. Lagar kan inte få retroaktiv verkan och tillämpas på brott som begåtts innan lagen uppkom.

Principen säger även att lagar ska vara tydligt utformade och inte ge utrymme för oklarhet.