Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Testamente gemensamt

Ett testamente är en handling vari en person uttrycker sin sista önskan om hur dennes efterlämnade egendom ska delas mellan de efterlevande. Upprättas inget testamente kommer egendomen att delas enligt den ordning som stadgas i lagen (ärvdabalken). 

Ett gemensamt testamente upprättas mellan två personer som önskar att tillsammans reglera fördelning av sin egendom. Det är vanligast att så sker mellan två personer i en kärleksrelation, tex makar eller sambor, men även syskon och vänner kan upprätta inbördes testamente för att t.ex. reglera viss specifik egendom som ett gemensamt fritidshus eller liknande.

För att sambor ska ärva varandra krävs att de upprättat ett inbördes testamente som ger denna rätt (utgångspunkten är annars att sambor saknar arvsrätt efter varandra).

I det inbördes testamentet bestämmer personerna först och främst som ska hända vid den förstes död. Det reglerar även hur egendom som finns kvar efter den andres död ska fördelas mellan dess gemensamma arvingar eller andra personer/ändamål, så kallat efterarv.

Man kan testamentera som man vill, bortsett från bröstarvinges laglott och make/maka eller sambos rätt till visst antal gånger prisbasbeloppet.

Skriv Testamente