Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Bouppteckning

När en anhörig gått bort kan det vara skönt att få hjälp med bouppteckningen. Bouppteckningen måste upprättas enligt lag. Kartlägg dödsbodelägare och efterarvingar och notera alla tillgångar och skulder samt få hjälp med alla nödvändiga dokument.

  • Låt en av våra erfarna jurister ta hand om hela bouppteckningsprocessen dvs att skriva själva bouppteckningshandlingen, kalla till och hålla i förrättningsmötet och skicka in bouppteckningen till Skatteverket samt sköta kontakten med dem.

Bouppteckning upprättad av jurist

från 11490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Bouppteckna steg för steg

Den som har mest insyn i den avlidnes tillgångar och ekonomi, till exempel make eller barn, brukar vara den som ansvarar för att bouppteckningen blir gjord. 

Förberedelser och kallelse till förrättningsmöte: Man behöver ta reda på vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som finns. Till förrättningsmötet ska alla arvingar (dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare) ha kallats. 

Genomför ett förrättningsmöte: Ett möte måste hållas inom 3 månader från dödsfallet där bouppteckningen gås igenom och alla uppgifter kontrolleras.

Skicka in handlingarna till Skatteverket: Efter förrättningsmötet har man 1 månad på sig att skicka in en färdig och undertecknad bouppteckning till Skatteverket. 

Påbörja avveckling av dödsboet: När Skatteverket har registrerat bouppteckningen (handlingstid på ca 2-3 månader för godkännande), kan avveckling av dödsboet påbörjas. Tänk på att banken ofta kräver ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper och kapital.

Bodelning och arvskifte: När ett arv ska fördelas ska en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Om den avlidne var gift ska en bodelning föregå arvskiftet.

Avsluta dödsboet: Kom ihåg att deklarera för dödsboet året efter dödsfallet. 

 

Informationen på denna sida är kvalitetssäkrad den 23-12-15, av Vilhelm Gabrielsson, jurist på Lexly.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

När ska en bouppteckning göras?

Mötet där man går igenom vilka som är dödsbodelägare (arvingar) och vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen, den s k förrättningen, ska hållas inom 3 månader efter dödsdagen. Efter mötet har man en månad till på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket. Så inom fyra månader från dödsdagen vill Skatteverket ha bouppteckningen.

Vad är en bouppgivare?

Bouppgivaren är den personen som känner boet bäst, ofta efterlevande make/maka eller syskon. Bouppgivarens roll är att vara närvarande vid förrättningsmötet och lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och det gör han eller hon genom att skriva under bouppteckningen. Det finns inget hinder mot att vara flera bouppgivare. En boutredningsman eller testamentsexekutor kan vara bouppgivare, men en förrättningsman får däremot inte vara bouppgivare.

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. Bouppteckningen krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konto på banken och för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot. Dessutom krävs bouppteckningen för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet.

Vad innebär ett förrättningsmöte?

På förrättningsmötet går dödsbodelägarna och efterarvingarna tillsammans med förrättningsmännen igenom dödsboets tillgångar och skulder. När ni gör bouppteckningen hos oss kallar vi till ett telefon- eller videomöte. Vår videofunktion gör det möjligt att ha förrättningsmötet på distans - ett bra alternativ om dödsbodelägarna bor på olika orter.

Vad är en förrättningsman?

Förrättningsmannen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Det är förrättningsmännen som kontrollerar att hela boets egendom tas upp i bouppteckningen. Förrättningsmannen ska anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Exempelvis anteckna om det finns ett äktenskapsförord eller testamente.

En förrättningsman ska vara en kunnig och trovärdig person. Följande personer kan inte vara förrättningsmän: dödsbodelägare, efterarvinge, bouppgivare, boutredningsman, testamentsexekutor eller särskild boutredningsman.

Hur går en bouppteckning till hos Lexly?

Vid ditt första möte med juristen reder ni ut vad som gäller för det aktuella dödsboet och vad som är bra att tänka på i ditt specifika fall. Du kan därefter välja att ta hjälp av juristen med att göra bouppteckningen. 

Vill du ha hjälp av juristen får du en sammanställning per mail av vilka dokument och vilken information som juristen behöver för att upprätta bouppteckningshandlingen. Dessa skickar du lämpligast med (inskannat) i vändande mail. Sedan bokar ni en tid för förrättningen och juristen kallar dödsbodelägarna till mötet. Dagen innan förrättningsmötet får ni ett första utkast av bouppteckningen som ni sedan går igenom under själva mötet. Då finns också möjlighet att ställa frågor till juristen och bouppgivaren. Efter det skriver bouppgivaren ut bouppteckningen, skriver under den och skickar till juristen som tillsammans med en kollega skriver under den och skickar in den till Skatteverket.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket skickas den till juristen som vidarebefordrar den till bouppgivaren med information om möjligheten att även få hjälp med den separata tjänsten arvskifte.

Vad hän­der om jag mis­sar nå­got i boupp­teck­ning­en?

Ibland framkommer det uppgifter som vid tidpunkten för bouppteckningens upprättande varken var kända eller tillgängliga för bouppgivaren. Det kan handla om en tillgång eller skuld, eller att ett okänt testamente som dykt upp.

Om bouppteckningen redan skickats in till Skatteverket för registrering ska en så kallad tilläggsbouppteckning upprättas. 

500 000 användare har redan fått hjälp

Bouppteckning

Hos oss kan du enkelt och tryggt upprätta en bouppteckning via telefon eller videomöte.

Bouppteckning upprättad av jurist

från 11490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte