Testamente

Allt om testamente

En man och en kvinna håller om varandra

Varför ska man skriva ett testamente?

Om man inte skriver ett testamente fördelas ens tillgångar enligt arvsordningen i Ärvdabalken. Förenklat innebär det att familj och släktingar ärver dig. Om inga sådana finns hamnar tillgångarna hos Allmänna arvsfonden.

Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma hur arvsordningen ska se ut. Exempelvis kan du bestämma att din sambo ska ärva er gemensamma bostad istället för att dina syskon gör det.

Ett testamente kan ses som en människas sista önskan i livet. När testamentet skrivs på rätt sätt får din sista önskan stöd i svensk lag.

Oavsett om du är sambo, gift eller ensamstående. Om du inte har barn, om du har barn, gemensamma eller så kallade särkullbarn, kan du behöva ett testamente. 

Ett korrekt testamente skapar tydlighet och förutsägbarhet. Vilket förhindrar oklarheter och konflikter i framtiden.

Läs mer om vikten av ett korrekt testamente

Hur skriver jag ett testamente?

Testamenten behöver uppfylla vissa krav för att vara giltiga. När du skriver ett testamente online hos oss behöver du bara svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt testamente åt dig.

Skriv testamente online

Du kan skriva ett testamente online på hos oss för 1 695 kronor. Vi ställer ett antal frågor och utifrån dina svar skräddarsyr vi testamentet efter din situation och dina förutsättningar.

Skriv testamente online här

Så här skriver du ett testamente hos Lexly

Kundfråga: Vi är sambor och har inga barn än och vi vill kunna ärva varandra om något händer. Inget ska kunna gå till våra föräldrar eller syskon. Vad ska vi skriva för avtal då? är det testamente man skriver?

Juristen svarar: Ja det är ett testamente ni behöver. I det kan ni skriva att ni vill ärva varandra fullt ut. Utan testamente ärver era föräldrar, och finns inte de kvar i livet ärver syskon. 

Skriv testamente med jurist 

Du kan också skriva ditt testamente tillsammans med en av våra jurister över telefon eller videomöte för 4 990 kronor.

Boka möte med en av våra jurister här - Gratis inledande samtal

Formkrav för testamenten

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

 • För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och  undertecknat av dig och två vittnen.
 • Testamentet ska vara undertecknat med namn, ort, datum och personnummer.
 • Vittnena ska vara minst 15 år och ni får inte vara släkt.
 • Vittnena får inte vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet.
 • De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente. De behöver veta att det är ditt testamente som signeras men de behöver inte känna till innehållet.
 • Du bör även ha med en så kallad vittnesmening. Vilket är en formulering där vittnena intygar att testatorn upprättat testamentet vid fullt förstånd.

Läs mer om formkraven för testamente här

Det finns alltså inga krav om själva innehållet för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentet ska spegla din vilja och du kan formulera det som du vill.

Hur gammal måste man vara för att skriva ett testamente?

Huvudregeln är att man måste ha fyllt 18 år för att kunna skriva ett testamente. Men från huvudregeln finns två undantag:

 • Första undantaget gäller den som är eller har varit gift.
 • Det andra undantaget gäller den som fyllt 16 år och äger egendom som han eller hon har rätt att bestämma över själv. Exempelvis egna inkomster.

Kundfråga: Jag har 2 barn (vuxna), samt sambo sedan 11 år tillbaka. Vi har inte skrivit några papper mellan oss. Nu undrar jag om jag med ett testamente kan ge mitt ena barn 25%, mitt andra barn 40% och min sambo resterande 35% av mitt arv? Har villa och aktier.

Juristen svarar: Ja, det går bra att fördela arvet enligt din önskan. Det som är viktigt att veta är att dina barn har rätt till 25 procent var, resten fördelar du fritt.

Vilka kan vara vittnen?

Ett testamente ska undertecknas av två personer. För att de två personerna ska vara giltiga vittnen krävs följande:

 • De får inte mottagare av arvet eller närstående till den de personer som omnämns i testamentet.
 • De måste vara över 15 år gamla.
 • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk. 
 • De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet.
 • De får inte vara närstående släkt med den som skriver testamentet, exempelvis föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn.
 • De får inte vara styvbarn eller svärföräldrar.
 • De får inte vara förmyndare, god man eller förvaltare till den som skriver testamentet.

 

Kan man skriva ett testamente utan vittnen?

Det går att skriva ett så kallat nödtestamente. Sådana är bara giltiga vid vissa specifika situationer. Exempelvis när den som skriver nödtestamentet varit oförmögen att skriva ett vanligt testamente.

Kan man bestämma vad som helst i ett testamente?

Endast barn, barnbarn och barnbarnsbarn har alltid rätt att ärva. Det kallas för laglott och utgör hälften av ens kvarlåtenskap. Med andra ord har dina barn rätt att dela på 50 000 kronor om du äger 100 000 kronor vid din bortgång.

Utöver det är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill.

Vilka regler gäller för att skriva ett testamente i Sverige?

För att skriva ett giltigt testamente i Sverige måste du följa vissa formkrav. Testamentet måste skrivas för hand eller skrivas ut från datorn och undertecknas av dig och två vittnen samtidigt. Vittnena ska också intyga att testamentet är ditt och att du var vid sina fulla sinnen när du undertecknade det. De får inte själva ha någon del i testamentet.

Läs mer om formkraven för testamente här

Vilka lagar styr testamente i Sverige?

I Sverige styrs testamenten av Ärvdabalken, som är en del av vår lagstiftning. Ärvdabalken innehåller regler om hur din egendom fördelas efter din död, och hur testamenten ska utformas och tolkas. Det är viktigt att känna till dessa regler när man skriver sitt testamente för att undvika att det ogiltigförklaras.

Läs mer om arvsreglerna

Ordlista - testamente

 • Arvsordning – Hur ens kvarlåtenskap fördelas enligt svensk lag.

 • Bohag – Möbler och inredning som införskaffats till en gemensam bostad.

 • Dödsboet - Den avlidnes kvarlåtenskap.

 • Enskild egendom – exempelvis ett konstverk som endast en make äger i ett äktenskap.

 • Giftorättsgods – Motsatsen till enskild egendom. Exempelvis ett konstverk som båda makar äger gemensamt.

 • Kvarlåtenskap – tillgångar och egendom som finns kvar vid ens bortgång.

 • Laglott – hälften av kvarlåtenskapen som barn har rätt till.

 • Särkullbarn – Barn som den avlidne har tillsammans med någon annan person än den han eller hon var gift med vid sin död.

 • Testator - den som skriver ett testamente. 

Vad kan finnas i ett testamente?

Ett testamente kan innehålla instruktioner för hur dina tillgångar ska fördelas efter din död, till exempel vem som ska ta emot specifika tillgångar eller egendomar. Det kan också inkludera information om eventuella donationer till organisationer eller välgörenhetsorganisationer. Dessutom kan testamentet ange vem som ska utses som förmyndare för eventuella minderåriga barn. Testamentet kan även innehålla instruktioner om din begravning eller minnesstund.

Läs mer om vad ett testamente bör innehålla

Enskilt eller gemensamt testamente?

När man pratar om testamenten menar man ofta enskilda testamenten. Det är när en person skriver vad som ska hända med sin egendom efter sin bortgång.

Men det finns också så kallade inbördes testamenten. Det är när två eller flera personer skriver ett gemensamt testamente. Ett gemensamt testamente är bra för sambos som till skillnad från gifta inte ärver av varandra enligt lag. Det kan också skrivas mellan syskon och vänner.

I ett gemensamt testamente skriver testatorerna vad som ska ske efter att den första av de två, eller flera, gått bort. Därefter skriver man även vad som ska hända när alla som skrivit testamentet avlidit.

I ett gemensamt testamente bestämmer man vanligtvis om kvarlåtenskap ska ärvas med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Det kan även vara bra att tydliggöra vad eventuella barn ska få.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Att ärva med fri förfoganderätt betyder att arvtagaren får spendera egendomen på önskat sätt. Men han eller hon får inte testamentera bort arvet eller ge bort en alltför stor del som gåva till någon annan.

Anledningen till att man väljer fri förfoganderätt kan exempelvis vara om två personer bor i en gemensam bostad vars värde utgör en stor del av arvet. Då kan man bestämma att den efterlevande personer ska kunna bo kvar, men man säkerställer samtidigt att den avlidnes barn eller familj får sin del av arvet.

Full äganderätt innebär att den som ärver kan göra vad han eller hon vill med egendomen utan några begränsningar. 

Vad menas med enskild egendom i testamentet?

När två personer gifter sig blir deras egendom gemensam. Den gemensamma egendomen kallas för giftorättsgods. Det går däremot att skriva äktenskapsförord där man bestämmer att viss eller all egendom ska vara enskild.

Samma sak går att göra i ett testamente. Testatorn skriver då till ett så kallat villkor eller förbehåll om arvet ska vara enskild egendom. På så sätt går det att försäkra sig om att ett konstverk eller ett landställe som gått i släkten inte blir föremål för bodelning vid barnets eventuella framtida skilsmässa.  

Testamente när du har barn

Vad menas med särkullbarn och vilka arvsregler gäller för dem?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden. Med andra ord ett barn du har tillsammans med någon annan än din nuvarande partner.

De barn du har tillsammans med din nuvarande partner behöver vänta tills båda föräldrarna gått bort för att få ut sitt arv.

För särkullbarn gäller däremot särskilda regler. De har alltid rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern gått bort. Det kan komplicera många situationer. Exempelvis när en efterlevande partner behöver köpa loss den avlidnes del i den gemensamma bostaden av barnen.

Särkullbarn kan välja att avstå från sitt arv till förmån för en efterlevande partner. Om särkullbarnet väntar har den i stället rätt att få ut sitt arv när även den efterlevande partnern gått bort.

Läs mer om vad som gäller kring särkullbarn och arv

Kan man bestämma när barnen ska få ut sitt arv?

Du kan skriva att barnen ska avstå eller avvakta med att få ut sitt arv. Men om barnen är över 18 år och inte accepterar din önskan kan de begära jämkning av testamentet. Det innebär att barnen ändå får ut sin lagstadgade del av arvet – vilket utgör hälften av kvarlåtenskapen.

Kan man bestämma vem som ska ta hand om ens barn i ett testamente?

Det går alltid att önska att någon särskild person ska få vårdnaden om ditt eller era barn i ett testamente. En domstol kommer pröva ifall personen är lämplig. Och om så anses vara fallet ska den du önskar få vårdnaden efter din bortgång.

Kan man bestämma vem som ska förvalta arvet till barnen?

Det går att önska vem som ska förvalta din kvarlåtenskap fram till dess att ditt barn blir myndigt. Vanligtvis är denna person densamma som vårdnadshavaren. Men det går också att önska en annan person. Denna kallas då för särskild förvaltare.

Regelverket kring särskilda förvaltare är knepigt och behöver se ut på ett visst sätt. Om du är osäker på detta får du gärna kontakta en av våra jurister.

Här hittar du mer information om barn och arv

Testamente när du är gift

Behöver man skriva testamente om man är gift?

Enligt lag ärver gifta par varandra och barnen får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort.

Vi rekommenderar alla par som har särkullbarn att skriva testamente. Det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er.

Det kan även vara bra med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som eventuella särkullbarn får ut det arv de har rätt till enligt lag.

En annan sak att fundera på är även om ni vill skriva ett enskilt eller gemensamt testamente.

Läs mer om arvsrätten för dig som är gift

Vad är skillnaden på testamente och äktenskapsförord?

 • Ett testamente reglerar vad som händer med kvarlåtenskapen efter att en person avlider.
 • Ett äktenskapsförord används för att göra viss egendom enskild vid giftermål. Den enskilda egendomen räknas inte in i giftorättsgodset vid en eventuell separation.

 

Ärver efterlevande make enskild egendom?

En efterlevande make ärver enligt lag även om det finns ett äktenskapsförord om enskild egendom. Efterlevande make ärver då den enskilda egendomen med fri förfoganderätt.

Det innebär att den enskilda egendomen går tillbaka till den avlidne makens övriga arvingar efter bådas bortgång. Om den efterlevande maken inte ska ärva enskild egendom måste det framgå av ett testamente.

Kan en efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?

Huvudregeln är att efterlevande make ärver hela kvarlåtenskap såvida det inte finns särkullbarn. Däremot kan en make genom ett testamente göra den efterlevande maken arvlös.

Den enda begränsning som finns är den så kallade basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln innebär att en efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall.

Exempelvis: Om fyra prisbasbelopp utgör totalt 200 000 kronor och den efterlevande maken har egendom om totalt 100 000 kronor efter bodelningen så har den efterlevande maken rätt att ärva ytterligare 100 000 kronor, oavsett vad som står i ett testamente.

Så här fungerar arvsrätten för dig som är gift

Testamente när du är sambo

Arvsreglerna för sambor

För sambor som önskar ärva varandra är det helt avgörande att det finns ett testamente. Anledningen är sambor aldrig ärver varandra enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge ni varit sambor eller om ni har gemensamma barn.

Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du alltså skriva ett testamente.

Läs mer om arvsreglerna för dig som sambo

Testamente eller samboavtal - hur vet vi vad vi behöver?

 • Ett testamente reglerar vad som händer med kvarlåtenskapen efter att någon avlider. Om du lever i ett samboförhållande behöver du upprätta ett testamente ifall ni vill ärva varandra.

 • Samboavtal skrivs för att reglera vad som händer om ni separerar. Genom ett samboavtal åsidosätter ni reglerna i sambolagen, som annars styr vad som händer vid en eventuell separation.

 

Ärver sambor varandra utan testamente?

Utan testamente sker en bodelning vid dödsfall. Men i ett samboförhållande omfattar bodelningen endast gemensamt införskaffad bostad och bohag. 

Sambor har nämligen ingen rätt att ärva varandra enligt lag. Om en sambo vill att dennes partner ska få ta del av mer än samboegendomen behöver alltså ett testamente upprättas. Det kan vara bra att upprätta ett testamente tillsammans med din sambo.

Testamente när du ensamstående

Vem ärver mig om jag är ensamstående?

Om du är ensamstående gäller följande arvsordning:

 • Barn
 • Barnbarn
 • Föräldrar
 • Syskon
 • Syskonbarn
 • Mor- och farföräldrar
 • Faster, moster, farbror och morbror
 • Allmänna arvsfonden

 

Alla som finns med i arvsordningen ärver inte. Dina barnbarn ärver om inga barn finns. Och dina föräldrar ärver om inga barnbarn finns. Och så vidare.

Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Läs mer om arvsordningen

Behöver jag skriva testamente om jag är ensamstående?

Om du har barn men vill att någon mer ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente. Barnet har rätt till hälften av ditt arv och du kan inte testamentera bort allt till någon annan.

Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan person eller organisation som står dig nära.

Om inget testamente uppförs och du saknar naturliga arvingar går din kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden.

Fler frågor om testamente

Jag är utlandsboende, är det något särskilt jag bör tänka på gällande testamente?

Om du exempelvis är pensionär och har valt att flytta utomlands är det extra viktigt för dig att skriva testamente. Om du inte gör det är risken stor att arvet kommer att fördelas efter de arvslagar som finns i landet där du bor.

År 2015 trädde en ny arvsförordning i kraft inom EU. Den innebär att det är arvsrätten där du har din hemvist som tillämpas vid din bortgång, även om du är svensk medborgare.

Om du vill att svenska regler ska gälla ditt testamente är det viktigt att du anger det i ditt testamente.

Förvaring av testamente

Testamenten kräver inte någon registrering hos Skatteverket eller någon annan myndighet. Däremot är det viktigt att ditt testamente förvaras på en säker plats. Det kan exempelvis vara ett bankfack eller hos en advokatbyrå. Vi på Lexly kan också hjälpa dig med säker förvaring.

Lexly samarbetar med Sveriges Begravningsbyrås Förbund som förvarar testamenten fysiskt. Vid behov skickas testamentet till dig med säker leverans. Exempelvis skickar vi automatiskt testamentet till dödsboet vid din bortgång.

Förvaring av testamente

Vad hjälper ett testamente som ingen hittar

Översätta ett testamente

Lexly har ett samarbete med en översättningsbyrå. De är specialiserade på översättning av juridiska dokument på flera olika språk. Om du vill att vi ska översätta ditt testamente till annat språk än svenska kan du känna dig helt säker på att testamentet översätts på ett korrekt sätt.

Överättning av testamente

Ändra ett befintligt testamente

Ett testamente kan alltid skrivas om och förnyas. Exempelvis om du kanske förvärvat ett piano som du vill säkerställa att ditt musikaliska barnbarn ska få ärva.

Antingen skriver du ett nytt testamente (och förstör det gamla) eller så skriver du ett tillägg. 

Om du väljer att skriva ett tillägg behöver du tänka på att formkraven för testamenten behöver uppfyllas även för tillägget.

Kan man återkalla ett testamente om man ändrar sig?

Ja, om man ändrar sig kan man alltid återkalla ett testamente. Vanligtvis sker det genom att man skriver ett nytt testamente.  

Man bör däremot undvika att skriva ett nytt testamente utan att förstöra det gamla. Om det gamla testamentet finns kvar riskerar nämligen testamentena att gälla parallellt.

Det nya testamentet ersätter endast det äldre i de delar testamentena inte stämmer överens. Huvudregeln när man tolkar ett testamente är att försöka få reda på den avlidnes vilja. Men med två olika testamenten är det stor risk att viljan inte framgår på ett korrekt sätt.

Vad händer med testamentet när man går bort?

När den som skrivit testamentet gått bort ska arvingarna få ta del av innehållet i testamentet.

Vanligtvis skickas en kopia av testamentet till samtliga arvingar och när det skett anses den så kallade delgivningen ha genomförts. Därefter behöver även mottagarna bekräfta att de tagit emot testamentet.

När arvet ska fördelas i praktiken kallas det för bouppteckning. Det är en relativt knepig process som du kan läsa mer om här: Vad är en bouppteckning

När vinner ett testamente laga kraft?

För att den vilja som uttrycks i ett testamente ska kunna förverkligas måste den juridiska handlingen vinna så kallad laga kraft. Det innebär kortfattat att testamentet godkänns och att kvarlåtenskapen kan börja fördelas mellan arvingarna.

För att testamentet ska vinna laga kraft behöver det även delges till alla personer som haft rätt att ärva om testamentet inte fanns. Om alla legala arvingar godkänner testamentet vinner det laga kraft direkt.

Men om någon av de legala arvingarna invänder mot testamentets giltighet kan de överklaga till domstol inom sex månader. Det kan exempelvis inträffa om formkraven inte uppfyllts eller om ett barn vill begära ut sin laglott.

Om ingen överklagar testamentets giltighet vinner alltså handlingen automatiskt laga kraft efter sex månader.  

Vad händer om det finns flera testamenten?

Utgångspunkten är att försöka reda ut den avlidnes vilja och avsikt. Det är enklast att göra om det endast finns ett testamente.

Om det finns flera testamenten kan de komma att tolkas vid sidan av varandra. Vid sådana tillfällen brukar man utgå från att det senaste testamentet ersätter innehållet i det äldre.

Om det senaste testamentet exempelvis endast behandlar vem som ska få ärva silverbesticken gäller alltså det gamla testamentet fortfarande den övriga kvarlåtenskapen.

Summerat kan man säga att ett nytt testamente ses som ett tillägg såvitt man inte förstör det tidigare testamentet.

Räcker det med en kopia av testamentet om originalet saknas?

Det korta svaret är nej. Att originalet saknas kan innebära att testatorn förstört det. Då anses testamentet vara återkallat.

Läs mer om formkraven för testamente

Att begära laglotten

Har den avlidne skrivit ett testamente där så pass mycket egendom testamenterats bort så att laglotten kränks, kan barnet i fråga ändå kräva ut sin laglott.

Om ett särkullbarn inte kräver sin laglott riskerar han eller hon att bli arvlös. Då många faktiskt saknar kunskap om vad som gäller är detta lätt att missa.

När en förälder avlider har barnet sex månader på sig att kräva ut laglotten från det att hon eller han tagit del av testamentet. Om man inte gör det kommer testamentet att verkställas oavsett om den kränker laglottsregeln eller inte.

Det har framkommit att min förälder var dement när hon skrev sitt testamente. Gäller det ändå?

Nej, ett testamente blir ogiltigt om testatorn led av psykisk sjukdom, exempelvis demens, när det skrevs.

Vad händer om en testamentstagare är avliden?

Ibland går en arvtagare i ett testamente bort innan testatorn. Då kan arvtagarens egna arvingar träda in i dennes ställe.

Kan efterlevande bryta mot ett förbehåll i testamente?

Nej, man får inte gå emot viljan i ett testamente. Den enda som kan göra ändringar i ett testamente är den som skrivit det.

När kan man överklaga ett testamente?

Endast arvingar kan bestrida ett testamente. En anledning till att få testamentet ogiltigförklarat kan till exempel vara att testamentet inte upprättats på ett korrekt sätt.

Det kan exempelvis vara att testatorn led av demens när testamentet skrevs eller att barnen fått sitt lagstadgade arv undanträngt.

Det går alltså att ogiltigförklara en del av testamentet eller testamentet i sin helhet. Det görs genom en så kallad klandertalan i domstol.

Vad händer om någon dör utan arvingar?

Finns inget testamente går hela arvet till Allmänna Arvsfonden. Om den avlidne skrivit ett testamente fördelas i stället kvarlåtenskapen enligt testatorns vilja.

Vad händer med arvet om det inte finns några nära släktingar?

Om du saknar barn, barnbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och fastrar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Kusiner ärver inte varandra. Om du inte vill att ditt arv ska tillfalla Allmänna arvsfonden behöver du skriva ett testamente.

Kan man ärva skulder?

Nej, arvingar blir aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.

Den avlidnes skulder ska däremot betalas ur dödsboet innan eventuellt arv kan delas ut. Är skulderna större än tillgångarna ärver arvingarna ingenting efter den avlidne. Arvingarna är dock aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.

Läs alla våra artiklar om arv och testamente

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...