Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Skilsmässa

Allt om skilsmässa

En man sitter med sin dotter på en brygga

Hur går en skilsmässa till?

Skilsmässan inleds rent formellt med en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Ansökan kan lämnas in av båda gemensamt om makarna är överens eller enskilt av vem som helst av makarna som inte behöver vara överens om att skiljas.

Läs mer om enskild eller gemensam ansökan om skilsmässa

Ansökan kostar 900 kr och kan i vissa fall göras digitalt via Domstolsverkets e-tjänster. Med Lexlys tjänst skilsmässoansökan kan du göra en juridiskt korrekt ansökan online. Du får en ansökan via mail som du sedan kan skriva ut och skicka till tingsrätten.

Läs mer om skilsmässoansökan

Skriv en skilsmässoansökan online

När träder skilsmässan i kraft?

Makar som är överens om att skiljas och inte har barn under 16 år, får en dom (ett beslut) om skilsmässa inom några veckor. Finns det barn under 16 år (även bonusbarn) måste ni dock invänta en betänketid på 6 månader innan någon av eller båda makarna kan begära fullgörande av skilsmässan för att formellt bli skilda.

Om makar levt åtskilda i minst 2 år innan ansökan om skilsmässa kan tingsrätten dock besluta om skilsmässa direkt om det till ansökan bifogas ett så kallat intyg om särlevnad.

Intygan om särlevnad hos Sveriges Domstolar

Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden?

Den som har ekonomisk möjlighet och störst behov av bostaden har möjlighet att ta över bostaden. Här finns särskilda skyddsregler om så kallad kvarsittanderätt och övertaganderätt som syftar till att tillvarata barnens behov av kontinuitet och trygghet vid en skilsmässa.

Kan makar inte komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden kan tingsrätten på begäran från någon av makarna fatta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem som ska få bo kvar tills bodelningen är klar, det kallas kvarsittanderätt.

Läs mer om kvarsittanderätt

Den som har det huvudsakliga ansvaret för barnen får oftast rätt att bo kvar i bostaden. Är makar överens om bostaden regleras detta slutligt i bodelningsavtalet eller så skrivs ett överlåtelseavtal.

Bodelning

Efter en skilsmässa ska makar göra en bodelning för att fördela egendom, tillgångar och skulder mellan sig. Så länge makar är överens om fördelningen kan Lexlys tjänster användas för att skriva bodelningsavtalet.

Är makarna inte överens är det äktenskapsbalkens regler om bodelning som gäller. Dessa innebär i korthet att överskottet av allt som var och en av makarna äger var för sig eller tillsammans ska fördelas lika mellan makarna efter en skilsmässa.

I praktiken innebär bodelningsavtalet att makarnas alla tillgångar och skulder listas upp för en beräkning av hur mycket var och en har rätt till i bodelningen. Därefter kommer man i avtalet överens om vem som ska ha vad och vilken ersättning som eventuellt ska utgå till någon av makarna.

Om ni har gemensamma barn

Finns det gemensamma barn under 18 år ska makar under betänketiden också ta beslut om de ska ha gemensam vårdnad om barnen eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.
Det vanligaste är att föräldrar även efter en separation har fortsatt gemensam vårdnad om barnen. Det anses vara bättre för barnet att ha två vårdnadshavare som engagerar sig i barnen och viktiga beslut som rör deras liv. En vårdnadshavare har ansvar för barnet och ska ta beslut i viktiga frågor som till exempel skolgång, pass, barnets boende och sjukvård.

Ensam eller gemensam vårdnad

Makar bestämmer tillsammans om de ska ha gemensam vårdnad eller om någon av dem ska ha ensam vårdnad. Såvida föräldrarna är överens om vårdnaden, barnets boende och hur ofta barnet ska träffa den förälder den inte bor hos bestämmer föräldrarna själva om detta.

Har föräldrarna olika uppfattning hjälper socialtjänsten till med så kallade samarbetssamtal som syftar till att nå en överenskommelse om vad som blir bäst för barnet. Träffas en överenskommelse hjälper socialtjänsten till att göra ett avtal om vårdnad, boende och umgänge som därefter blir juridiskt bindande mellan föräldrarna så snart det är godkänt av socialnämnden.

Om föräldrar inte kan enas i frågor om vårdnad, barnets boende eller umgänge kan tingsrätten avgöra frågorna.

Läs om hur en vårdnadstvist går till

Kostnader för barnen

Oavsett om föräldrar har gemensam vårdnad eller inte ska föräldrarna gemensamt och utifrån sin ekonomiska situation försörja barnet och bidra till barnets behov.

Den förälder som barnet inte bor med bidrar genom att betala underhållsbidrag till den andre föräldern tills barnet fyller 18 år (eller som längst tills barnet går ut gymnasiet eller fyller 21 år).

Bor barnet med båda föräldrarna lika mycket ska föräldrarna efter ekonomisk förmåga bidra till barnets kostnader under den tid man har barnet boende hos sig.

Läs mer om underhållsbidrag

Skriv underhållsbidragsavtal online

Barnens bästa

Det är viktigt att barnen hålls utanför föräldrakonflikten då samarbetssvårigheter och bråk enligt forskning riskerar att få stor negativ påverkan på deras psykiska hälsa och utveckling.

Lexly samarbetar med Varannan Vecka som är en samarbetsapp där man kan samla allt kring barnen. Samarbetsappen gör det möjligt för föräldrar att samarbeta om barnen utan att de behöver ses eller ha kontakt i andra kanaler.

Läs alla våra artiklar om skilsmässa

Skilsmässoansökan

Med vår digitala tjänst kan du smidigt och enkelt skriva en skilsmässoansökan online. Du guidas genom hela processen och får de färdigifyllda handlingarna skickade till dig direkt via e-post.

Läs mer om Skilsmässoansökan
Skilsmässoansökan skriven av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...