Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Bodelningsavtal

Allt om bodelning

En ensam person på promenad

Vad är en bodelning? 

Att bodela innebär att du och din partner delar upp vad ni äger tillsammans mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambor separerar, när man fortfarande är gift eller när en av er går bort.

Bodelningen betyder alltså att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. 

Vad är ett bodelningsavtal?

Det är i bodelningsavtalet ni berättar hur egendomen delats upp mellan er. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. 

Bodelningsavtalet sammanfattar bodelningen och ses även som ett bevis på att bodelningen är klar. 

Bodelningsavtalet är ett viktigt juridiskt dokument. Utan bodelningsavtalet finns det nämligen risk för att en tidigare partner kan kräva bodelning flera år senare. 

När behöver man skriva ett bodelningsavtal? 

Ett bodelningsavtal bör skrivas i så nära anslutning till en separation som möjligt. Det är framför allt viktigt för gifta par eftersom rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. 

Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning. Men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal om ni båda ska ha möjlighet att ta nya bolån!

Varför är det viktigt att skriva ett bodelningsavtal?

Hur skriver jag ett bodelningsavtal hos Lexly?

På Lexly kan du svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor åt dig. Du kan också skapa ett bodelningsavtal tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassad bodelningsavtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Tips: Du kan testa att skriva ett bodelningsavtal för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja ett avtal. Betalningen sker i sista steget!

Skriv bodelningsavtal mellan gifta online

Skriv bodelningsavtal mellan sambor online

Boka tid med en av våra jurister - Gratis inledande samtal

Vad kostar ett bodelningsavtal?

Att skriva ett bodelningsavtal online kostar 1 795 kronor hos oss. Du kan även rådgöra med våra jurister utan kostnad om du känner dig osäker på något. Vill du hellre ta hjälp av en av våra jurister görs det till ett grundpris på 9 490 kr för gifta och 7 490 kr för sambor.

Om du vill skriva ett bodelningsavtal är det viktigt att det är juridiskt korrekt. Det finns mallar på internet som är gratis. Men de är endast exempel på hur ett bodelningsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser den typ av bodelningsavtal som du behöver.

Ordlista - bodelning

 • Bodelningsförrättare - Person som hjälper till att genomföra en bodelning
 • Boutredningsman - Person som hjälper till med egendomen när någon går bort
 • Egendom – Sånt som man äger. Det kan vara ett hus, en bil eller köksskåpet
 • Enskild egendom - Saker man inte delar med sina maka/make
 • Giftorättsgods - Saker man delar med sin maka/make
 • Hälftendelningsprincipen - Vid en bodelning får båda parterna hälften var
 • Lottläggning - När egendom fördelas vid en bodelning 
 • Parter - Personerna som berörs av ett avtal
 • Samboegendom - Saker som sambor äger tillsammans
 • Skifteslikvid - Mellanskillnaden när en partner köper ut den andra vid bodelning
 • Tingsrätt - Domstol 
 • Uppskov - Om man säljer sin bostad med vinst kan skjuta upp beskattningen

Är man tvungen att skriva ett bodelningsavtal? 

Skilsmässa 

Vid en skilsmässa måste makarna fördela deras gemensamma egendom mellan sig. De måste alltså bodela. Själva värderingen av egendomen görs från den dag då man ansökt om skilsmässa till domstol. 

Ansvaret för hur bodelningen går till vilar egentligen på paret själva. Man kan komma överens muntligt och behöver inte skriva ett bodelningsavtal. Men utan ett bodelningsavtal går det inte att bevisa att en bodelning ägt rum. Vilket kan ställa problem i framtiden. 

Läs mer om bodelning vid skilsmässa

Separation för sambor

Sambor måste inte bodela vid en separation. Det fungerar i stället så att en eller båda parterna ska begära bodelning inom ett år efter att relationen avslutats. 

Men det kan vara viktigt att skriva ett bodelningsavtal även för sambor. Särskilt om ni har bott i en bostadsrätt eller en fastighet som köpts under tiden ni varit tillsammans.

Utan ett bodelningsavtal kan nämligen den ena sambon kräva sin del av bostaden efter att ni separerat, även om ni gjort upp om bostaden tidigare. En annan risk är att banken inte godkänner att ni tar nya bolån om ni inte har ett bodelningsavtal.

Bra att veta vid separation mellan sambor

Undvik fällorna vid separation

Dödsfall

När en make eller maka går bort måste en bodelning genomföras innan man bestämmer vem som ska ärva vad. Genom bodelningen kommer man fram till hur egendomen ska fördelas mellan makarna, precis som vid en skilsmässa. 

Läs mer om vilka pensioner som ska ingå i bodelningen

Efter bodelningen vet man vad som är den avlidnes kvarlåtenskap. Alltså vad som ska fördelas mellan den avlidnes arvingar. Samma sak gäller i samboförhållanden om den efterlevande sambon begär det.

Om alla är överens kan efterlevande sambo och de som har rätt att ärva den avlidne själva signera bodelningsavtalet. Om man inte är överens kan i stället en boutredningsman utses som genomför bodelningen.

Vilken egendom ska ingå i ett bodelningsavtal?

Vad som ingår i bodelningen skiljer sig mellan gifta och sambor. För gifta ingår allt som är så kallad giftorättsgods, och för sambor allt som är så kallad samboegendom. 

I bodelningsavtalet ska det framgå hur ni bestämt att era saker ska fördelas. För både gifta och sambor kan det exempelvis vara en soffgrupp eller den gemensamma bostaden. 

Om ni bestämmer att en av er ska ta över en gemensamt belånad bostad är det viktigt att först höra av sig till banken. De måste nämligen godkänna att lånen skrivs över från en partner till den andra. 

Egendom som ni angett som enskild i äktenskapsförord tas inte med i en bodelning. Om all egendom är enskild, behöver ni inte göra någon bodelning.

Bodelning när man är gift och ska skilja sig

En bodelning för gifta fungerar på följande sätt: Först skriver du och din partner skriver ner vad ni äger. Exempelvis ska fordon, aktier och pengar på sparkontot ingå. Egentligen kan man säga att allt ska ingå, förutom följande: 

 • Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde.
 • Mer dyrbara personliga tillhörigheter som smycken och golfklubbor, ifall de inte utgör för stor andel av makarnas gemensamma ekonomi. Det måste alltså vara rimligt att en partner behåller sakerna.
 • Sådant som är enskild egendom enligt äktenskapsförord.
 • Sådant som är enskild egendom enligt testamente.
 • Så kallad särskild egendom som avser personliga rättigheter. Det kan vara skadestånd, olycksfallsförsäkring och upphovsrätter. Men om ersättning betalats ut ska den ingå i bodelningen.
 • Tjänstepensioner ingår i regel inte i en bodelning och inte heller pensionsförsäkring från en arbetsgivare. Däremot ingår all annan pension som eget pensionssparande och pensionsförsäkring från sitt bolag, enskild firma eller handelsbolag.

 

När ni skrivit ner vad ni äger ska ni även skriva ner era skulder. När man värderar tillgångarna görs nämligen avdrag för skulder. Det fungerar så här: 

 • Om ditt giftorättsgods värderas till 100 000 kronor och du har 10 000 kronor i skulder. Ska 90 000 kronor vara med i bodelningen. 
 • Anledningen till att man drar av skulder är att båda makarna ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar efter skilsmässan. 
 • Man delar däremot bara på överskott i bodelningen. Om en partner har mer skulder än egendom ansvarar den alltså för sina egna skulder.

  

Efter att man skrivit ner tillgångar och skulder räknas andelarna ut. Vilket är det som båda har rätt till i samband med bodelningen.

 • När uträkningen är klar genomförs en så kallad lottläggning. Det är då egendomen ska fördelas. Lottläggningen är något som man kan komma överens om på egen hand. 
 • Exempelvis kan man bestämma att en partner får bostaden och den andra fritidshuset om de är värda lika mycket. 
 • Men det går även att få hjälp av en bodelningsförrättare om man inte kommer överens. 
 • När bodelningen är avslutad skrivs ett bodelningsavtal där det framgår vad man bestämt. 

 

Vad händer med mitt företag vid skilsmässa?

Bodelning när man är sambor och ska separera 

För sambor genomförs en bodelning ifall en sambo begär det. Det måste ske inom ett år från att man separerat och bodelningen kommer innefatta samboegendom. 

Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som man skaffat för gemensam användning.

Om en bodelning genomförs ska båda parterna skriva ner den gemensamma egendomen och bestämma hur den ska fördelas.

Även om bodelning för sambor inte är ett krav är det viktigt. Bodelningsavtalet är ett bevis på att ens ekonomiska gemenskap upphört vilket exempelvis är nödvändigt ifall man ska ansöka om nya bolån.  

Om ni behöver bodela innan ni faktiskt flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt efter utflyttningen.

Viktigt att veta vid separation

Vem får vad vid en separation

Vad gör jag om sambon vägrar flytta?

Bodelning under äktenskap, när kan det vara bra? 

Det går även att bodela under pågående äktenskap. Vilket exempelvis kan vara bra om man vill föra över ägandet för viss egendom till sin partner. En anledning till att föra över egendom kan vara av rättviseskäl. 

En annan anledning kan vara om ni exempelvis ska överföra både ägandet och lånen av en bostad till en partner. Då kan ni genom bodelning inom äktenskapet undvika kapitalvinstskatt och stämpelskatt. 

Ett annat syfte med att bodela under äktenskapet kan vara att trygga sin partner om den ena maken ska starta ett företag. Om ingen bodelning genomförs finns det nämligen risk för att båda blir skuldsatta för företagets räkning.  

Om ni vill kan ni frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att inkludera enskild egendom som vanligtvis inte ingår i en bodelning.

Om någon i stället önskar att viss egendom ska bli enskild krävs det att bodelningsavtal kompletteras med ett äktenskapsförord

För bodelning under äktenskap krävs utöver ett bodelningsavtal en anmälan till Skatteverket. 

Skriv bodelningsavtal under äktenskap online

Boka tid med en jurist

Formkrav för bodelningsavtal 

Det finns två formkrav som behövs för ett giltigt bodelningsavtal: 

 • Det ska vara skriftligt 
 • Det ska vara signerat av båda personerna i relationen

Om man vill går det även att skicka bodelningsavtalet hos Skatteverket som lägger in det i äktenskapsregistret, där även äktenskapsförord förvaras.

Det går också att spara bodelningsavtalet hos på Mina sidor på lexly.se! 

Förvara ditt bodelningsavtal hos Lexly

Hur man värderar tillgångar vid en bodelning?

Man kan värdera tillgångar på olika sätt men det vanligaste är att utgå från egendomens marknadsvärde. Det innebär att man utgår från vad egendomen skulle kosta vid en försäljning. 

Vissa saker kan däremot vara värdefulla av andra anledningar än själva priset. Exempelvis en tavla som barnen målat eller en hyresrätt som man bor i. 

Hur tillgångar värderas är alltså inte helt enkelt. Man måste själv bestämma vilken värderingsmetod som är lämplig En utgångspunkt bör vara att utgå från marknadsvärdet så mycket som möjligt.  

Ett företag som ägs av ena maken ingår också giftorättsgodset och ska därför tas med i en bodelning. Vill man undvika detta, ska företaget göras till enskild egendom i ett äktenskapsförord. I annat fall värderas företaget (marknadsvärdet rekommenderas) och allt som ingår i det. Det totala värdet räknas ut och delas därefter på hälften där båda makarna får varsin halva.

Hur lång tid har man på sig att skriva ett bodelningsavtal?

När en relation tar slut ska man skriva bodelningsavtalet så snart som möjligt. Rent juridiskt har man däremot längre tid på sig än så. För gifta par har 24 år ansetts för sent och sambor måste bodela inom ett år efter att man separerat.  

Om en partner vägrar eller förhalar bodelningen kan man ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.  

Äktenskapsförord kontra bodelningsavtal

Om du gifter dig blir nästan allt du äger så kallad giftorättsgods. Det innebär att båda makarnas egendom blir gemensam. Rent juridiskt är äktenskap just att dela saker med sin partner.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan man däremot bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den inte ska vara med i en bodelning. 

När man skriver ett bodelningsavtal bestämmer man hur giftorättsgodset ska fördelas vid en separation. Äktenskapsförordet berättar vad som är giftorättsgods.

När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Ett bodelningsavtal blir giltigt när det är signerat av alla parter. Det kan vara båda makar, båda sambor, eller en efterlevande make och de som ska ärva den som avlidit. 

Om man däremot bodelar under pågående äktenskap ska man registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket. Det gör man efter att bodelningsavtalet är signerat.

Uppskov i bodelning

Om du säljer en bostad för mer än vad du köpte den för behöver du betala skatt på vinsten. Men om du ska köpa en ny bostad har du i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen. Det kallar för uppskov.  

Om en person övertar en bostad vid separation eller dödsfall stannar uppskovet i bostaden. Med andra ord får den som bor kvar möjlighet att tjäna pengar på bostaden framöver. 

Eftersom uppskovet är förmånligt är det bra att bestämma huruvida den som flyttar ut ska kompenseras eller inte i bodelningsavtalet.

Kan man ångra ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är juridiskt bindande. Om endast en person vill skriva om avtalet behöver man få den tidigare versionen ogiltigförklarad. Det är möjligt om avtalet kommit till på ett orättvist sätt. Exempelvis om man tvingats skriva på eller blivit vilseledd kring innehållet. 

Om båda vill skriva ett nytt bodelningsavtal är det enklare. Då bör man förstöra den tidigare versionen och skriva ett nytt i stället. Anledningen till att man bör förstöra det tidigare bodelningsavtalet är att undvika missuppfattningar. Inom juridiken är det nämligen alltid svårt att förstå vilket avtal som ska gälla när det finns två olika avtal om samma sak!

Bodelningsavtal på 40 sekunder

Här klargör vår jurist Kristin Liljegren varför bodelningsavtal är viktigt att skriva vid både skilsmässa och separation mellan sambor.

Läs alla våra artiklar om bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Här kan du enkelt skriva ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Bodelningsavtal
Bodelningsavtal upprättad av jurist

från 7490 kr

Upprätta enkelt ett bodelningsavtal med jurist via telefon eller videomöte.

Boka gratis möte

Andra har även läst...