Bodelningsavtal

Bodelning vid skilsmässa eller separation

En man och en kvinna sitter och fikar

När ska bodelning ske?

Bodelning kan göras under pågående skilsmässa eller efter en skilsmässa. Inför en snart kommande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av makarna. En bodelning behövs inte om inget så kallat giftorättsgods finns då makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller möbler, köksutrustning och liknande från den andra maken.

Bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, för att ändra vem av makarna som som äger vad, om makarna är överens om det. Detta kan göras för att t.ex. trygga den ena maken om den andra maken ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken kan bli skuldsatt för företagets räkning.

Ägodelar och tillgångar som ska tas med i bodelningen

Genom ett bodelningsavtal kommer man överens om hur bodelningen ska sluta och vem som tar över vilka tillgångar/skulder. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente. Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. Är makarna överens har man såklart möjlighet att välja att även egendom som är makes enskilda ska tas med i bodelningen.

Innan bodelningen får var och en i rimlig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra mer personliga föremål, trots att dessa saker är giftorättsgods. Hit räknas till exempel fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår däremot i bodelningen trots att de kan anses vara personliga tillhörigheter. Likaså saker som t.ex. kapitalplaceringar. Man kan innan bodelningen göra en bouppteckning där man reder ut vilka saker som är giftorättsgods och inte men det behövs i allmänhet bara när makarnas samlade saker och skulder (boet) är omfattande och komplicerat.

Görs bodelningen med anledning av en skilsmässa ska ägodelar som är giftorättsgods och som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen, inte ingå i bodelningen.

Hur gör man med skulder vid en bodelning?

Vardera make har rätt att från värdet av sina ägodelar/tillgångar göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller endast skulder som hänför till giftorättsgods (t.ex. ett bolån som står på den ena maken, om huset är giftorättsgods). Detta gäller alltså inte skulder som hänför sig till saker som är enskild egendom (t.ex. billån om bilen har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord).

Man får inte göra avdrag för skulder för ett belopp som är större än värdet av tillgångar maken har. Maken kan alltså inte gå in i bodelningen med ett minusbelopp, utan som minst noll kr.

Hälftendelning vid skilsmässa

Efter avdrag för skulder tar man det som blir kvar från vardera make, lägger samman dessa värden och delar beloppet lika mellan makarna så att det får 50% var. Det är alltså endast överskottet man delar på, aldrig skulder. Därför kan värdet från den ena maken som läggs ihop med den andres aldrig kan vara mindre än noll, alltså inte ett minusbelopp. Skulle den makens sammanlagda tillgångar hamna på ett minusbelopp på grund av att värdet på skulderna är större än tillgångarna blir det han eller hon tillför till sammanslagningen noll. Det man delar på i sådana fall är det giftorättsgods den andre maken/makan har. Den summa som blir efter delningen i två utgör den del varje har rätt att få av alla tillgångar som tagit upp i bodelning (giftorättsgodset).

Uppdelning av tillgångarna vid en bodelning

En uppdelning av alla tillgångar och skulder ska göras efter man räknat ut giftorättsandelen. Det är vid denna uppdelning man delar upp sakerna som finns och bestämmer vem som ska få bilen, huset och andra ägodelar. Genom fördelningen ska vardera make få saker till ett värde som motsvarar sin giftorättsandel. En make har i första hand rätt att få sina egna saker, som man äger, och om värdet av en makes egendomar/saker överstiger giftorättsandelen kan maken välja att behålla sin egendom och istället utge mellanskillnaden i pengar till den andre maken.

Makarna är helt överens

Är makarna överens delas sakerna och skulderna upp på valfritt sätt och man får utifrån detta göra en uträkning av hur mycket den ena maken ska betala den andre maken för att "lösa ut" denna. För att en make ska få överta en bostad eller möbler/köksutrustning som tillhör den andra maken måste maken också överta eventuella skulder som belastar bostaden eller sakerna. Är makarna inte överens om hur sakerna ska delas upp ska bodelningen genomföras med hjälp av en så kallad bodelningsförrättare.

Registrering av bodelningsavtal

Om bodelning görs under pågående äktenskap ska bodelningsavtalet skickas in för att registreras hos Skatteverket. Görs bodelningen i samband med skilsmässa är det upp till makarna om de vill registrera bodelningsavtalet eller inte.

För fler frågor och svar om bodelningsavtal - besök vår guide!

Vilken egendom ska tas med eller inte i bodelningsavtal

  • Pensionsförsäkringar och -sparande ska som regel ingå i bodelningen.
  • Om en make är anställd, ska den pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalat som regel inte medräknas i bodelningen - det är då företagets försäkring. Om försäkringen tecknats av makens egna bolag ska den ingå. Samma sak gäller om pensionsförsäkringen är tecknad av makens enskilda firma eller handelsbolag - den klassas då som en privat pensionsförsäkring.

  • En privatägd kapitalförsäkring är samma sak som ett sparande och ska därför tas med i bodelningen.
  • Pension är en slags lön, och all pension som en make fått vid bodelningstillfället ska därför räknas med i bodelningen.
  • All upphovsrättslig ersättning som en make fått fram till bodelningstillfället ska ingå i bodelningsavtalet. All ersättning och alla arvoden som maken erhåller efter bodelningen räknas inte med.
  • Om ena maken har särkullbarn boende hos sig och därför får underhållsbidrag (som ska betalas av den förälder som barnet inte får hos), ska detta inte tas upp i bodelningen. Underhållsbidraget är avsett för att täcka barnets behov av mat, kläder och fritidsintressen mm, och ingår därför inte i giftorättsgodset.
  • Tjänstepension ska normalt sett inte tas upp vid bodelning, det beror på hur den är utformad. En pensionsförsäkringspremie som betalas av arbetsgivaren å arbetstagarens räkning kan ägas antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Detta och arbetstagarens rätt att förfoga över tjänstepensionen är avgörande.
  • Om en make om en make har ärvt egendom med förbehållet fri förfoganderätt, ägs inte egendomen av maken. Fri förfoganderätt innebär att man har rätt att förfoga över (nyttja) en egendom som ägs av någon annan. Den ska därför inte räknas med i en bodelning. T ex kan maken vara änka eller änkling sedan tidigare  och ha barn från det äktenskapet. I arvet kan de barnen exempelvis ärvt en sommarstuga, men överlevande maken har fått fri förfoganderätt till den. Det kan liknas vid ett slags lån från framtida arvingar.
  • Utgångspunkten är att studieskulder (CSN-skulder) ska inräknas i de totala skulderna vid bodelningen. Detta regleras i Äktenskapsbalken, där det står att man ska dra av en summa motsvarande de totala skulderna från makens giftorättsgods, så att det täcker dennes skulder.
  • Latent skatteskuld, några exempel på detta är vinst och uppskjuten kapitalskatt från t ex fastigheter och aktier. Om makarna vid bodelningen hälftendelar denna egendom, dvs erhåller 50 % vardera av egendomen, tas inte skulden upp. I annat fall, t ex om ena maken vid bodelningen får en fastighet med en latent skatteskuld, ska skulden kompenseras.

Varför gratismallar kan vara bristfälliga

Mallar som finns spridda på internet är bara olika exempel på hur bodelningsavtal kan skrivas och se ut. De är inte heltäckande för alla relationer och situationer. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från vår tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna som kan bli oerhört negativa om det vill sig illa.

Genom vår onlinetjänst skapas och anpassas bodelningsavtalet utifrån ert förhållande och situation.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Så fungerar tjänsten

Denna tjänst hjälper er både med att lista era tillgångar och skulder samt räknar ut vad ni ska få som giftorättsandel. Slutligen, beroende på hur ni väljer att fördela era tillgångar vid uppdelningen, räknas det ut vad den maken som får mest saker ska betala till den andra maken, det vill säga mellanskillnaden mellan giftorättsandelen och det man faktiskt har fått enligt bodelningen. Det enda ni behöver göra är att fylla i era tillgångar och skulder och vem som ska få vad, resten sköts automatiskt. Med detta avtal har ni möjlighet att slutgiltigt bestämma och avsluta ekonomiska frågor mellan er.

Känslomässigt stöd

Att gå igenom en separation kan vara svårt och ibland finns det anledning att söka stöd för att hjälpa till att hantera känslor av sorg, ilska, rädsla och osäkerhet. Vi samarbetar med Doktor24 som erbjuder tillgång till erfarna psykologer via chatt eller video, både under vardagar och helger. Läs mer om Doktor24 här.

Relaterade artiklar

Bodelning - Skilsmässa

Skriv enkelt ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassat och korrekt bodelningsavtal. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra jurister. Eller ta hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Första mötet är gratis. 

Läs mer om Bodelning - Skilsmässa
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
Boka här

1795 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - skilsmässa skrivet av jurist från 9490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte