Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Juridisk ordlista

I vår juridiska ordlista förklarar vi vanliga juridiska begrepp och termer.

A

A conto

En delbetalning som ofta utgörs av en förskottsbetalning. Detta innebär att den slutliga regleringen av skulden skjuts upp till senare.

A-kassa

Arbetslöshetskassa. För att bli medlem i en a-kassa måste du arbeta och betala en avgift varje månad. Är du med i a-kassan när du arbetar får du ersättning om du blir arbetslös. Det finns olika a-kassor som levererar samma lösning.

A-skatt

Preliminär skatt. Den inkomstskatt som dras direkt från lönen av arbetsgivaren.

ABL

ABL är en förkortning av "Aktiebolagslagen".

Abolution

Efterskänkande av ett straff innan åtal väckts eller innan dom avkunnats.

Absorption

Absorption är en slags fusion och innebär att ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder överlåts till ett annat bolag.

Accept

Ett godkännande svar på ett anbud (ett erbjudande om att ingå avtal) vilket resulterar i ett bindande avtal.

Acceptant

Den som som antar ett erbjudande om att ingå avtal.

Ackord

En uppgörelse mellan en gäldenär (personen som lånat pengar) med betalningssvårigheter och dennes borgenär (person som lånat ut pengar) om ett lägre skuldbelopp.

Ackumulerad inkomst

Inkomst som tjänats in under flera år men som betalats vid ett tillfälle, ex. avgångsvederlag eller retroaktiv pension.

Ackvisition

Anskaffning/förvärv av kunder.

AD

Förkortning för "Arbetsdomstolen".

Adekvat kausalitet

Ett orsakssamband som är rättsligt relevant. För att en viss handling skall medföra skadestånds- eller straffansvar krävs adekvat kausalitet, exempelvis om en uppkommen skada är en effekt som kan förväntas av handlingen. T.ex. om någon kastar en tegelsten mot en fönsterruta och rutan går sönder så är det en förväntad effekt av kastet. Det råder därför adekvat kausalitet mellan den sönderslagna rutan och kastandet av stenen.

Adkvisitivt arvsavtal

Ett avtal där någon tillförsäkrar sig av någon annan att få ta del av dennes kvarlåtenskap.

Advokat

En jurist som är medlem i Sveriges advokatsamfund. För medlemskap krävs en godkänd juristexamen och viss tids praktisk tjänstgöring.

Affärsdatum

Dagen då en försäljning genomförs.

Affärsidé

De centrala tankar och idéer som anger huvudinriktningen och utformningen av ett företags affärsdrivande verksamhet.

Affärsängel

En privatperson som investerar pengar och tillför affärsmässig kunskap till nystartade, växande företag.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren i bolaget har rätt att ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning och har även visst inflytande över bolaget genom rätten att delta och rösta i bolagsstämmor. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Värdet av en aktie är dels marknadsvärdet, och dels kvotvärdet. Kvotvärdet är aktiens andel av aktiekapitalet, och räknas ut genom att ta aktiekapitalet dividerat med antal aktier.

Man kan ha olika typer av aktier i ett bolag. Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier. A-aktierna berättigar innehavaren till flera röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 av röstvärdet i en A-aktie.

Aktiebok

En aktiebok är ett register över vem som äger aktier i företaget. Alla aktiebolag måste ha en aktiebok enligt aktiebolagslagen (ABL).

Läs mer om Aktiebok och ladda ner en gratis mall för aktiebok

Aktiebolag

Ett aktiebolag (AB) är ett bolag där ägarna inte personligen ansvarar ekonomiskt för bolaget. Ett publikt aktiebolag är ett bolag där aktierna kan säljas till allmänheten.

Aktiebolagslagen

I aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser om aktiebolag. Bland annat finns regler om vilket aktiekapital ett aktiebolag måste ha, vad en bolagsordning ska innehålla, hur ofta ordinarie bolagsstämma ska hållas och var.

Aktiebolagslagens fulla namn men SFS-nummer är Aktiebolagslag (2005:551).

Läs mer om bolagsordning

Skriv bolagsordning online

Aktiebrev

En förteckning av vem som äger en av aktiebolagets aktier. Du som aktieägare kan begära ut ett aktiebrev för de aktier som du äger.

Aktiefond

En fond som är öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier.

Aktieindex

Ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier.

Aktieindexobligation

En obligation vars eventuella avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.

Aktiekapital

Aktiekapital är den kapitalinsats ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Aktiekapitalet i ett aktiebolag måste f r o m 1 januari 2020 vara minst 25 000 kr (tidigare 50 000 kr). Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess aktiekapital.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Av aktiebolagets registreringsbevis framgår hur mycket aktiekapital ett aktiebolag har registrerat. Registreringsmyndighet är Bolagsverket.

Aktiekurs

En akties pris.

Aktiemarknadsbolag

Ett aktiebolag som ger ut aktier och övriga fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Aktieobligation

Obligation vars avkastning är kopplad till ett aktieindex.

Aktieportfölj

De aktier en privatperson eller ett företag äger och förvaltar.

Aktietermin

Ett avtal om att köpa eller sälja aktier som ska fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett bestämt pris.

Aktionär

En aktionär är en aktieägare.

Aktuell kurs

Den senast noterade kursen för olika valutor.

Aleatorisk

Något som beror på slumpen, exempelvis en lotterivinst.

Allegat

Ett slags bokföringsunderlag.

Allemansfond

En typ av aktiefond som infördes för att uppmuntra allmänheten att spara i fonder. Därav är sparformen skattegynnande enligt svensk lag.

Allmän domstol

De domstolar som har behörighet att pröva mål och ärenden. I Sverige finns det tre instanser: tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen.

Allmän försäkring

En gemensam benämning på de olika socialförsäkringsgrenarna sjukförsäkring, folkpension och tilläggspension. Till sjukförsäkring hör också föräldrapenning.

Allmän förvaltningsdomstol

Består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avgör tvister mellan privatperson och myndigheter.

Allmän handling

Varje handling (skrivelse) som förvaras hos en myndighet, upprättats av en myndighet eller har inkommit till en myndighet. Allmänna handlingar skall som regel hållas tillgängliga och kan begäras ut av enskilda, så länge de inte omfattas av sekretess.

Allmän plats

Mark som nyttjas av eller har upplåtits till allmänheten.

Allmänna arvsfonden

Statligt förvaltad fond. Fonden förvaltar kvarlåtenskapen efter personer som saknar arvingar och testamentstagare.

Läs mer om arvsordningen (vem som ärver)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

En myndighet som har till uppgift att fungera som en slags domstol vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Dess avgöranden är dock endast rekommendationer och alltså inte tvingande för parterna.

Behöver du reklamera en vara? Använd Lexlys kostnadsfria tjänst för att reklamera en vara.

Allmännyttigt bostadsföretag

Ett bolag eller en stiftelse som äger bostäder och arbetar utan eget vinstsyfte i samverkan med och under tillsyn av kommun.

Allokering

Allokering kan till exempel vara hur man fördelar resurser för olika ändamål i produktionen.

Alternativkostnad

Den avkastning man skulle erhålla vid den bästa alternativa användningen av en viss resurs. Om ett företag väljer att göra en stor investering istället för att placera pengarna till en hög fast ränta är den uteblivna räntan alternativkostnaden. Vanligt använt begrepp inom Nationalekonomi.

Amortera

Att betala av på en skuld.

Amorteringsplan

Plan för hur ett lån skall återbetalas.

Anbud

Ett erbjudande om att sluta avtal. Svaret på ett anbud benämns accept.

Andelsrätt

Rätt till en viss andel i ett bolag, i en fastighet eller liknande.

Andelsvärde

Syftar oftast på värdet på en andel i en fond.

Andrahandsmarknad

Den marknad som säljer varor som tidigare har köpts på "förstahandsmarknaden". Begagnade varor är en andrahandsmarknad.

Anhållande

Ett beslut av åklagare att frihetsberöva en misstänkt person i avvaktan på rättens beslut om häktning.

Anhängiggöra

Väcka talan hos domstol eller inleda ett ärende hos en myndighet.

Annuliteteslån

Ett lån som är upplagt så att summan av ränta och amortering är lika stor vid varje delbetalning. Dvs. man betalar en fast månadskostnad.

Anskaffningsvärde

Det pris som en aktie, eller annan tillgång, hade vid tidpunkten för köpet.

Anstånd

Att få anstånd med att exempelvis betala en skuld innebär att man får mer tid på sig för att betala.

Anställningsavtal

Ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd.  

Anställningsform

Beskriver hur omfattande anställningsförhållandet är och hur lång tid det sträcker sig. Det finns två huvudsakliga typer av anställning: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Anställningsskydd

Anställningsskydd är en arbetstagare (en anställds) lagliga rätt att inte kunna bli av med sitt jobb utan anledning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetstagarnas skydd mot uppsägning och avskedande i sin anställning. Lagen sätter ut vissa minimirättigheter som en arbetstagare alltid har rätt till i ett anställningsförhållande. En arbetsgivare kan endast avvika från reglerna genom att ge fördelaktigare villkor för den anställde, och kan alltså inte med bindande verkan sätta upp villkor som är sämre än de lagstadgade. Detta kan göras i ett anställningsavtal.

I LAS finns bestämmelser som rör uppsägning, avskedande, anställningsform och även turordningsregler vid uppsägning. En anställd kan inte sägas upp utan en s.k. saklig grund för detta. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan ske när det t.ex. saknas arbetsuppgifter för den anställde. Uppsägning p.g.a. personliga skäl kan ske när en anställd missköter sig. Om en anställd missköter sig grovt kan denna avskedas med omedelbar verkan.

Beroende på om arbetstagaren är visstidsanställd, provanställd eller fast anställd finns olika regler för anställningsskyddet.

Ansvarsbegränsning

Villkor i avtal som innebär att ena parten begränsar sitt skadeståndsansvar till ett visst belopp.

Ansvarsfriskrivning

Villkor i avtal som innebär att ena parten frånsäger sig allt ansvar för inträffad skada.

Ansvarsförsäkring

Försäkring som syftar till att täcka kostnader som uppstår när en tredje man lider skada.

Användarrättigheter

En term som beskriver inloggningsrättigheter och andra behörigheter.

Apportegendom

Betalar en person för bolagets aktier med andra tillgångar än pengar kallas detta för apportegendom. För att detta ska vara möjligt måste det stå i stiftelseurkunden att detta är tillåtet. 

Apportegendom kan vara till exempel en fastighet eller en bil och egendomen förs över till företaget som betalning för aktier. En godkänd revisor måste yttra sig gällande bland annat vad för slags egendom det rör sig om, att egendomen kan vara till nytta för företaget och hur värderingen gått till och att den är korrekt. 

Efter egendomen förts över till företaget registreras det hos Bolagsverket. 

 

Arbetsbrist

En term som förekommer i lagen om anställningsskydd, LAS. Ett av de sakliga skäl som en arbetsgivare kan ange i samband med en uppsägning. Uppsägningen hänförs då inte till personliga skäl, utan grundar sig på till exempel en omorganisation.

Arbetsgivaravgift

De avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön.

Arbetsgivarorganisation

Precis som en arbetstagare kan vara med i facket kan arbetsgivaren vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Några exempel: Almega, Sveriges byggetrenpenörer, Arbetsgivarverket, Sjöfartens arbetsgivareförbund.

Arbetskostnad

Lönen inklusive skattepliktiga förmåner, avtalade och lagstadgade kollektiva avgifter samt löneskatter.

Arbetslöshetsförsäkring

En försäkring som medför rätt till ersättning vid arbetslöshet på bestämda villkor.

Arrende

Arrende är när man upplåter mark till nyttjande mot ersättning.

Hos Lexly kan du få hjälp och rådgivning kring alla frågor som rör arrende och servitut

Arv

Uttrycket arv betyder bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör.

När en person dör ska dennes egendom (kvarlåtenskap) fördelas mellan de arvingar som finns i livet.

Arvsordningen bestäms enligt de regler som finns i ärvdabalken. I ärvdabalken framkommer vem som har arvsrätt. Dessa regler kan sättas ur spel om personen har skrivit ett testamente. Testamentet ses som den avlidnes sista önskan och ska följas istället för de regler om arv som finns i lagen.

Läs mer om arvsordningen

Arvinge

Den person som har rätt till arv.

Läs mer om arvsordningen 

Arvskifte

Den fördelning av arv som förrättas av arvingar till en avliden kallas arvskifte, arvingarna kallas vid arvskiftet för dödsbodelägare. Om den avlidne var gift ska bodelning ske innan arvskiftet.

 

Arvslott

Den del av egendomen som en avliden lämnar efter sig (kvarlåtenskap) som en arvinge har rätt till kallas arvslott, enligt arvsordningen som finns reglerad i lag.

Rätten till dessa arvslotter kan sättas ur spel genom att den avlidne har upprättat ett testamente.I första hand ärver bröstarvinge (den avlidnes barn, barnbarn o.s.v.). Hur stor del av hela kvarlåtenskapen som utgör vardera bröstarvinges arvslott beror på hur många bröstarvingar det finns i dödsboet. Finns det t.ex. två bröstarvingar består arvslotten av 1/2 av hela kvarlåtenskapen.

Om någon av dessa bröstarvingar har avlidit går dennes del av kvarlåtenskapen till dennes barn (den avlidnes barnbarn). Om den avlidne bröstarvingen har t.ex. två barn får vardera barnbarn 1/4 av hela kvarlåtenskapen, då är arvslotten 1/4 av den totala kvarlåtenskapen.

Läs mer om arvsordningen

Arvslåtare

Den som efterlämnar ett arv.

Arvsordning

Den lagstadgade turordning i vilken arvingar ärver en avliden persons egendom kallas arvsordning.

Arvingar delas in i olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska i första hand få sin arvslott, och minst sin laglott.

Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn men flera syskon till den avlidne.

Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.).

Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

I samtliga arvsklasser går man i rakt nedstigande led. Om en bröstarvinge är avliden tar dennes barn sin förälders plats som bröstarvinge och delar på arvslotten.

Läs mer om arvsordningen

Arvsrätt

Arvsrätt är en samlad beteckning över de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en person som avlidit. Begreppet arvsrätt används också för den rätt de personer som har rätt att ärva någon som avlidit har, arvingarna. Då säger man att man har arvsrätt efter den avlidna personen. Rätten till arv regleras i ärvdabalken.

Makar har rätt att ärva varandra med s.k. fri förfoganderätt. Med detta menas att efterlevande maken får spendera arvet på önskat sätt med undantag för att ge otillbörligt stora gåvor eller genom att testamentera bort egendom. Barn inom äktenskapet får vänta att få ut sitt arv tills båda föräldrarna är döda. S.k. särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död och behöver inte vänta tills den efterlevande maken (tillika styvförälder) dör.

Man delar in de som har rätt att ärva enligt lag i olika arvsklasser: första, andra o.s.v. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det alltså några arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne.

Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen för arv går vid kusiner som inte ärver.

Saknas arvsberättigade och finns inget testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar används till välgörenhet.Arvet delas upp genom att en boutredning görs varefter arvskifte sker.

Ett testamente kan sätta den arvsrätt som finns i lag ur spel. En bröstarvinges rätt till sin laglott kan dock aldrig sättas ur spel. Bröstarvingen kan genom klander av testamentet hos domstol utfå hälften av den arvslott som han haft rätt till om testamente inte funnits.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra.

Attestera

Att skriftligen intyga att en sak är riktig/sanningsenlig.

Autogiro

Ett sätt att betala räkningar som ofta återkommer för företag och privatpersoner som har bank- eller postgiro där pengarna dras automatiskt.

Avans

Vinst, förtjänst.

Avbetalningsköp

Köparen betalar en handpenning och därefter resten av pengarna med ränta i omgångar enligt ett avtal.

Avdragsrätt

Rätt för den som ska redovisa moms att dra av ingående moms på inköp för verksamheten.

Avgångspension

Enskild frivillig överenskommelse med arbetsgivaren om att du lämnar anställningen i förtid och får avgångspension fram till ordinarie pensionsålder. Arbetsgivaren måste ge dig kompensation för det du skulle tjänat in i pension fram till ordinarie pensionsålder och för eventuell förlust av ATP-poäng. Lägsta möjliga ålder för avgångspension är 55 år. 

Avgäld

Ex. att den som har en tomträtt får betala en årsavgift till staten för att få bruka sin mark. Detta kallas tomträttsavgäld.

Aviseringsavgift

En avgift som en låntagare får betala för att få ett inbetalningskort hemskickat.

Avkastning

Det du tjänar som resultatet av en investering. Från aktier kan avkastning komma från utdelning eller kursuppgång.

Avkastningsfond

En räntefond som i huvudsak investerar i obligationer och penningmarknadsinstrument.

Avkastningskurva

Ett diagram som visar den beräknade avkastningen på jämförbara värdepapper som har olika löptid.

Avkastningsvärde

Nuvärdet av framtida intäkter.

Avknoppning

När en del av ett företag tex. ett dotterbolag blir självständigt och noteras för sig självt på en marknadsplats. Oftast delas aktierna i det nya bolaget ut till aktieägarna i moderbolaget.

Avräkningsnota

Handling som upprättas vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper.

Avsked

När den anställde förlorar sitt arbete med omedelbar verkan. Som regel skall arbetstagaren ha grovt åsidosatt sina åtaganden eller begått någon allvarlig brottslig handling.

Avskrivning

När man fördelar kostnaden av en tillgång över flera redovisningsperioder med hänsyn till dess ekonomiska livslängd.

Avstyckning

En form av fastighetsbildning som sker genom att en viss del av en fastighet avskiljs för att bilda en ny separat fastighet.

Avsättning

En term inom bokföring som innebär att medel förs över från ett konto till ett eller flera andra konton eller fonder, till exempel reservfond och dispositionsfond.

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter (personer eller företag). 

Ordet avtal kan ses som ett samlingsnamn för de olika typer som finns, t.ex. samboavtal, köpekontrakt, anställningsavtal. Under samlingsnamnet avtal går även handlingar som inte benämns som avtal, t.ex. äktenskapsförord eller som är ett avtal mellan två äkta makar.

Ett avtal uppkommer genom anbud och accept. En part lämnar ett anbud och när motparten har lämnat en accept (jakande svar) har ett bindande avtal uppstått mellan dessa (jfr oren accept). Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt men vissa typer av avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga. Avtal utan så kallade formkrav ska beaktas av domstolen trots att de endast är muntliga, t.ex. köpavtal.

För muntliga avtal uppstår dock ofta problem ur bevishänseende, det är svårt för en person att bevisa att ett avtal finns om inget skrivits ned. Det kan även finnas andra formella krav (formkrav) för att vissa typer av avtal ska vara giltiga, t.ex. krav på bevittning.

Synonym för avtal är kontrakt.

Avtalsfrihet

Civilrättslig grundprincip som innebär att var och en har rätt att sluta de avtal man vill, med vem han eller hon vill och på vilka villkor som helst. Omfattar också rätten att avstå från att sluta avtal. Avtalsfriheten är delvis inskränkt genom tvingande regler, bl.a. i avtalslagen.

Avtalshantering

Det är viktigt att veta vilka händelser som är kopplade till avtalen och dokumenten för att ha möjlighet att agera i tid när något ska åtgärdas, omförhandlas eller sägas upp. Viktigt är även att avtalen finns förvarade på ett strukturerat sätt och att de är tillgängliga för alla som behöver åtkomst. 

Skriftliga avtal kan förvaras och hanteras med hjälp av contract management-tjänster. 

Avtalspension

Pension som erbjuds tack vare att arbetsgivaren tecknat ett kollektivavtal och som betalas av arbetsgivaren.

Avtalsperiod

Den tid då ett avtal gäller.

Avyttringstidpunkt

Den tidpunkt då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse.

B

B-aktie

En B-aktie i regel är röstsvagare än en A-aktier. I övrigt är det ingen skillnad.

Baisse

Betyder prissänkning. Används oftast för att ange börstendens som utmärks av kraftigt fallande kurser, oftast under stor omsättning.

Balanserad vinst

Den del av bolagets skattade vinst som inte utdelas till aktieägarna.

Balansräkning

Sammanställning av ett bolags tillgångar, skulder och eget kapital. En ögonblicksbild av bolagets ekonomiska status.

Bankcertifikat

Ett skuldebrev utgivet av bank men utställt på innehavaren och med en löptid på högst ett år.

Bankgaranti

Ett lån där en bank står som borgensman.

Bankgiro

Ett system för överföring av betalningar.

Banksekretess

Innebär att en bank har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken.

Barnbidrag

Bidrag som betalas ut av staten utan behovsprövning till vårdnadshavare för barn under 16 år.

Befintligt skick

Avtalsvillkor som innebär att säljaren friskriver sig från ansvar för eventuella fel och brister i den sålda varan.

Befogenhet

Fullmäktigens rätt att handla för fullmaktsgivarens räkning utifrån de instruktioner som givits.

Belåningsvärde

Det värde till vilket t ex en fastighet eller ett värdepapper högst kan belånas.

Beneficium

Term som avser en skuldsatt persons rätt att behålla vissa ägodelar vid utmätning eller liknande som är nödvändiga för hans och hans familjs existens. Som exempel kan nämnas ett basmöblemang och kläder.

Besittningsskydd

Rätten för en hyresgäst att förlänga sitt hyresavtal även när hyresvärden har sagt upp avtalet.

En förstahandshyresgäst har enligt huvudregeln ett relativt starkt besittningsskydd till den bostad denne hyr. Det innebär att hyresgästen, efter en viss tids boende, har rätt att bo kvar så länge denne vill, med undantag för om denne t.ex. missköter lägenheten.

En inneboende får aldrig besittningsskydd. Med inneboende menas en person som hyr en bestämd del av uthyrarens egen bostad och som inte har gemensamt hushåll med den som hyr ut.

En hyresgäst som genom en separat skriftligt avtal med hyresvärden har avstått från besittningsskyddet har inget besittningsskydd under den tid och i de situationer som överenskommelsen gäller. Denna överenskommelse ska vara en annan handling än hyresavtalet.Vissa sådana överenskommelser gäller bara om de godkänts av hyresnämnden.

En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när andrahandsupplåtelsen har varat längre än två år i följd.

Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd först när förhyrningen har pågått längre än nio månader i följd.

Den som hyr en lägenhet för fritidsändamål får besittningsskydd först sedan förhyrningen har pågått längre än nio månader i följd.

Beskattningsår

Det år inkomsten tjänas in. För de flesta skattskyldiga är beskattningsåret detsamma som ett kalenderår. Taxering sker året efter.

Bestridande

Att neka till något. Vanligen vid rättegång när en av parterna bestrider motpartens yrkanden. Motsatsen i detta sammanhang är medgivande.

Betalningsanmärkning

Innebär att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Kronofogden fastställer skulden och kreditupplysningsföretag noterar sedan anmärkningen i sina register.

Betalningsfastställelse

När Kronofogdemyndigheten eller domstol beslutar om att sälja egendom som pant för att betala en skuld.

Betalningsföreläggande

Ett sätt att kräva in en betalning av en gäldenär via kronofogdemyndigheten. Gäldenär är den som är skyldig pengar.

Betalningssäkring

En slags tvångsåtgärd för att säkra betalning av de betalningsskyldiga som inte vill betala skatter och andra avgifter.

Bevisbörda

Skyldighet att inför t.ex. domstol visa att ett visst förhållande eller en viss omständighet föreligger.

Bevismedel

Olika typer av bevisning, t.ex. vittnesmål eller skriftliga intyg.

Bevistema

Det som ska bevisas med hjälp av visst bevismedel.

Bevisvärde

Den styrka eller värde ett bevis kan sägas ha.

Bidragsförskott

Ett belopp som betalas ut av försäkringskassan om en underhållsskyldig inte kan eller underlåter att betala underhållsbidrag till den andre föräldern.

Biträde

En jurist som företräder en person som beviljats allmän rättshjälp.

Blancolån

Lån utan säkerhet.

Blancoöverlåtelse

En överlåtelse av värdehandling genom påskrift av innehavaren utan att det anges av och till vem handlingen avser.

Blanka

Att sälja aktier man inte äger. För att kunna genomföra en blankning måste man låna aktier. Det innebär att man lånar värdepapper och säljer dem. Sen köper man tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Vinsten eller förlusten blir då mellanskillnaden mellan säljkursen och köpkursen. Detta är ett sätt att tjäna på en nedåtgående trend.

Blockad

Arbetsrättslig stridsåtgärd i syfte att avstänga motparten från olika förbindelser, t.ex. leveranser eller nyanställningar. Bojkott kan sägas vara en typ av blockad.

Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller genom skilsmässa. Det sker genom ett bodelningsavtal. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller för partners som ingått registrerat partnerskap.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Bodelningsavtal

Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs vid en skilsmässa för att bodelningen ska vara giltig. I bodelningsavtalet listas de tillgångar och skulder som ingår i bodelningen. För gifta ingår allt som inte är enskild egendom genom villkor i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Läs mer i vår stora guide om bodelning 

Bokslut

En del av årsredovisningen. Består av balans- och resultaträkning.

Bolagsordning

De stadgar som reglerar ett aktiebolags verksamhet och förvaltning.

Läs mer om bolagsordning

Skriv bolagsordning online

Bolagsstämma

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ.I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året i en bolagsstämma (årsstämma). På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret varvid stämman beslutar om fastställande av dessa. Stämman (aktieägarna) ska ta ställning till bolagsstyrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust. 

Den sittande styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet behandlas samt ny framtida bolagsstyrelse ska utses. Styrelseledamöter kan sitta kvar genom omval och nya väljas in. Vidare kan frågor som löner, bonussystem och incitamentsprogram för styrelse och företagsledning behandlas.

 

Det kan även kallas till extrastämmor under året där man tar upp specifika och aktuella frågor.I bolagsordningen kan man bestämma andra saker som ska tas upp på bolagsstämman.

Borgen

Ett åtagande som en person, en borgensman, tar på sig genom att ansvara för att en annan fullgör en förpliktelse, vanligen betalning av lån eller dylikt.

Borgensman

Ett åtagande som en person, en borgensman, tar på sig genom att ansvara för att en annan fullgör en förpliktelse, vanligen betalning av lån eller dylikt.

Borgenär

Borgenär är någon som har en fordran mot någon annan (gäldenären). Den som lånat ut pengarna är borgenär i ett låneavtal (skuldebrev), den som köpt och betalat en vara men inte fått ut varan är borgenär i ett köpeavtal, den som ska få betalt för en utgiven vara är borgenär. Vem som är borgenär i ett avtalsförhållande beror alltså på vem av parterna som kan ställa krav i ett avtal.

Boränta

Ränta på bolån.

Bostadsobligation

Obligation som ges ut av bostadsinstitut.

Bostadsrätt

Den rätt en medlem har i en bostadsrättsförening att nyttja en bostad som ägs av föreningen.

Bottenlån

Ett lån där man pantsätter en fastighet för att sänka räntan i jämförelse med ett lån utan säkerhet. På så sätt utsätts långivaren för mindre risk.

Bouppteckning

En bouppteckning förrättas i samband med dödsfall (dödsbo) eller konkurs (konkursbo).

I bouppteckningen redovisas samtliga tillgångar och skulder som personen eller företaget hade vid döden respektive konkursen. Bouppteckningen har till syfte att fastställa vilken egendom som den avlidne efterlämnar och vilka efterlevande samt släktingar med arvsrätt som finns till den avlidne. 

Arvingar med olika arvsrätt är bröstarvingar, make/maka/ registrerad partner, särkullbarn m fl. Vidare ska även förekomsten av eventuellt testamente och andra omständigheter som kan vara av betydelse fastställas. Är den avlidne gift ligger bouppteckningen till grund för bodelningen mellan den avlidne och dennes efterlevande make eller maka. Dödsbodelägarna skall bestämma tid och datum för bouppteckningsförrättningen och utse två "gode män" som skall göra bouppteckningen, bouppteckningsförrättarna.

Bouppteckningar förrättas vanligen av särskilda handläggare och jurister på begravningsbyråer, banker, juridiska byråer eller advokatbyråer men dödsbodelägarna får enligt lagen utse vilka två personer som helst som är "kunniga och trovärdiga".

Bouppteckningen ska upprättas i en skriftlig handling. Bouppteckningsförrättarna intygar i bouppteckningshandlingen "att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd". Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet och handlingen inlämnas till Skatteverket inom en månad från själva bouppteckningen, alltså totalt fyra månader efter dödsfallet.

När bouppteckningen är klar ska arvsskifte ske.

Bouppteckningsförrättare

En person som är utsedd att förrätta bouppteckning.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Boutredning

En boutredning syftar till att kartlägga en avliden persons tillgångar och skulder.

Under boutredningen ska också eventuella arvingar hittas. Boutredningen ska så småningom mynna ut i en så kallad bouppteckning och arvskifte, så att arvingar kan få det de har rätt till enligt arvsrätten.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Bruksvärde

Ett begrepp som står för skäligt hyresbelopp.

Brutet räkenskapsår

Räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderår.

Bruttoinkomst

En persons eller ett hushålls inkomster före transfereringar (bidrag) och skatter.

Bruttolön

Bruttolön är lönen innan skatt dragits av.

Motsatsen är nettolön, den del av lönen som finns kvar efter avdrag för skatt. Lön kan bestämmas genom kollektivavtal eller anställningsavtal.

Bröstarvinge

Bröstarvingar är ett arvsrättsligt begrepp för avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, dvs barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern dött.

Bröstarvingarna tillhör den första arvsklassen och ska i första hand ärva den avlidne om det inte finns ett testamente som säger annorlunda. Bröstarvingarna ärver då sin respektive arvslott.

Läs mer om arvsordningen

Bundet lån

Lån som inte kan sägas upp förrän efter ett överenskommet datum. Oftast är även räntesatsen bunden under viss tid så kallad fast ränta. Bundna lån kan oftast sägas upp mot så kallad ränteskillnadsersättning.

Bundet sparande

En sparform där sparbeloppet inte får eller kan betalas ut till spararen före avtalad tidpunkt.

Bygglov

Ett tillstånd för uppförande eller ändring av byggnad. Det är kommunen du bor i som beslutar att bevilja eller avslå bygglov.

Börs

Marknad för handel med värdepapper, varor eller valuta.

Börsbolag

Bolag som har aktie inregistrerad vid Stockholms Fondbörs.

Börsintroduktion

När ett aktiebolag ansöker om notering av bolagets aktier på en marknadsplats.

Börsvärde

Ett bolags totala antal aktier multiplicerat med kursen.

C

C-aktie

Är oftast röstsvagare än A-aktier. Vanligast är att bolag har en B-aktie men vissa bolag har en C-aktie istället.

Cash management

Kassaskötsel. Ett sammanfattande begrepp för åtgärder som syftar till effektivare hantering av ett företags in- och utbetalningar.

Casus

En skada som orsakats på grund av en olyckshändelse.

Central förhandling

Förhandling på central nivå mellan fackförening och arbetsgivarorganisation.

Centrala löneavtal

Ett avtal som förhandlats på central nivå, som sätter en gräns för lönenivån inom den aktuella branschen.

Checkkredit

Ett föravtalat lån som ett företag kan utnyttja löpande till en viss gräns.

Civilrätt

Civilrätten är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra, utan som reglerar förhållandet mellan enskilda personer och/eller företag. Några exempel på civilrättsliga områden är skadeståndsrätt, avtalsrätt och familjerätt.

Civilstånd

En persons familjerättsliga status: ogift, gift, frånskild, änka/änkling.

Condictio indebiti

Rätt att återfå en utbetalning som skett av misstag, t.ex. för en arbetsgivare som betalat ut lön två gånger för samma prestation eller betalat lön med för högt belopp.

Controller

Funktion/person som ofta förekommer i större företag med uppgift att följa och styra dess ekonomiska utveckling.

Corner

En corner innebär att man som privatperson eller företag har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.

Courtage

Avgift som man måste betala till fondkommissionären när dessa utfört ett köp- eller säljuppdrag angående valutor, aktier med mera.

Culpa

Vårdslöshet, oaktsamhet, oförsiktighet, vållande. En huvudprincip inom skadeståndsrätten är att minst culpa måste föreligga för att den som gjort sig skyldig till en skadebringande handling skall bli skadeståndsskyldig.

Cyklisk aktie

En cyklisk aktie är en aktie som svänger kraftigt beroende på konjunkturcykeln. Exempel på cykliska aktier är skogsbolag, rederier och varv.

D

Dagsböter

Ett bötesstraff där antalet dagsböter grundas på hur grovt brottet är och på den brottsliges ekonomiska förhållanden.

Dagskassa

Summan av all kontantförsäljning under en dag.

Dagslåneränta

Den marknadsränta som är enklast för Riksbanken att styra. Räntan används under en dag när en bank har överskott i likviden.

Debet

En bokföringsterm som betecknar ett kontos tillgångs- eller kostnadssida.

Debitera

Krav på betalning som påförs en gäldenär/ta betalt.

Debitor

Gäldenär, med andra ord den som är skuldsatt.

Defensiva aktier

Aktier som inte är speciellt känsliga för ränteförändringar eller konjunkturläget.

Deflation

En sänkning av den allmänna prisnivån samtidigt som penningvärdet ökar.

Delat ansvar

Ett slags betalningsansvar som delas mellan två eller flera gäldenärer och där var och en bara svarar för en sin andel av skulden. Motsatsen till solidariskt ansvar.

Delikt

Ett brott.

Delinkvent

Brottsling.

Denuntiation

Underrättelse. Är ofta förknippat med överlåtelse av enkla skuldebrev.

Deposition

Deposition innebär att ett föremål lämnas i förvar av en person, deponent, hos en annan person, depositarie. Depositarien har ansvaret över föremålet och dess skick till dess deponenten hämtar igen det. 

I tex hyresavtal är det vanligt att hyresgästen lämnar en deposition till hyresvärden som säkerhet för att lämna hyresobjektet i bra skick.

Depreciering

Då valutans värde i ett land faller under ett system med rörlig växelkurs. Motsats till appreciering.

Depå

Förvaring av värdepapper hos fondkommissionär.

Descendent

Ättling i rakt nedstigande led.

Detaljplan

Kommunal plan som reglerar bebyggelsen och markens användning inom kommunen.

Devalvering

Nedskrivning av värdet på ett lands valuta i en situation med fast växelkurs.

Diarium

Myndighets register över ärenden.

Direktavkastning

Aktieutdelningen i ett företag i förhållande till aktiekursen.

Dirty floating

När en flytande valuta hålls "i schack" och inte tillåts flyta helt fritt av en centralbank.

Disagio

Kursförlust på valutor och värdepapper. Motsats till agio.

Diskretionär förvaltning

När ett finansiellt bolag genom uppdrag i avtal gör affärer för en kunds räkning utan att denne nödvändigtvis får reda på affärerna i förhand.

Disponibel inkomst

Inkomst efter skatt, barnbidrag, sjukpenning och andra transfereringar.

Dispositiv

De rättsregler som genom en överenskommelse mellan parter kan avtalas bort. Motsatsen är tvingande lagstiftning, som alltså måste tillämpas oavsett vad som avtalats.

Dividendackord

När borgenärernas fordringar sätts ned med en procentsats som ges direkt i avtalet.

DO

Diskrimineringsombudsmannen.

Dobbleri

Ett slags brott som begås när någon utan tillstånd anordnar spel om pengar eller liknande.

Dolda fel

Fel i fastighet som inte kunnat upptäckas vid noggrann besiktning och som man heller inte haft anledning att misstänka.

Dolus

Med uppsåt; en skadlig gärning som orsakats med avsikt.

Domskäl

Domstolens motivering av domslutet.

Domslut

Domstolens slutgiltiga avgörande.

Dotterbolag

Ett bolag vars aktiekapital eller röstetal till minst 50 % ägs eller kontrolleras av annat bolag, vanligen kallat moderbolag. Ett företag kan även vara dotterbolag till ett annat dotterbolag i ett koncernförhållande. Även när ett annat företag, utan att ha majoritet i företaget, har ett avgörande inflytande över företaget så är det ett dotterbolag. Två eller flera dotterbolag i koncern benämns systerbolag.

Dow Jones Index

Dow Jones Industrial Average är ett börsindex baserad på värdet på de 30 största industriaktierna listade på New York börsen.

Dröjsmål

När en överenskommen prestation (ex. ett köp av en vara) uppfylls för sent eller inte alls.

Dröjsmålsränta

Den ränta som skall betalas vid dröjsmål.

Dubbelöverlåtelse

En överlåtelse av samma rättighet eller sak, först till en person och därefter till en annan.

Dödsbo

En avliden persons samlade tillgångar och skulder. Ses som en juridisk person.

Dödsbodelägare

Arvingar, universella testamentstagare eller efterlevande make (såvitt denne har giftorätt) till en avliden person.

E

EBIT

Resultat före finansiella kostnader och skatt.

EBITDA

Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar/amorteringar.

Editionsplikt

Skyldighet att lämna ut eller lägga fram viss skriftlig handling, t.ex. vid en process.

Effektiv avkastning

Den avkastning som en ägare av ett värdepapper får i form av dels direktavkastning (utdelningar, avknoppningar) och dels kursförändring.

Effektuera

Verkställa.

Efterbörs

Börshandeln efter de vanliga öppettiderna. Vid efterbörsen handlas även med mindre poster än börsposter.

Efterskottsbetalning

En term som innebär att betalning för en produkt/tjänst sker efter leverans.

Egenavgifter

Som enskild näringsidkare måste du betala dina egna sociala avgifter, och dessa kallas egenavgifter.

Egenmäktighet med barn

En brottslig handling som föreligger när man skiljer ett barn från den som har vårdnaden. Även en vårdnadshavare kan under vissa omständigheter göra sig skyldig till detta brott.

Eget kapital

Ett företags förmögenhet, tillgångarna minus skulderna.

Ekobrott

Ett ekonomiskt brott.

Embargo

En term inom internationell handel när ett land vägrar att handla med att annat.

Emerging markets

En marknad där ekonomin växer snabbt. Svenska termen är tillväxtmarknader.

Emission

Utgivande av nya aktier för att få in nytt kapital. En emission sker oftast i medverkan av en eller flera banker/fondkommissionärer.

Emissionskurs

Priset som ska betalas för aktierna i en nyemission.

Enkelt bolag

Ett bolag som bildats av två eller flera personer utan att ett handelsbolag bildats. Ett sådant bolag är inte en juridisk person.

Enkelt skuldebrev

Skuldebrev som är ställt till en viss person.

Läs mer om skuldebrev

Skriv skuldebrev mellan privatpersoner hos Lexly.

Enmansbolag

Ett aktiebolag vars samtliga aktier innehas av en person. För att stifta ett aktiebolag krävs dock minst tre personer, men en av dom kan sedan köpa de två andras aktier.

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som inte ska bodelas mellan makar vid skilsmässa.

All egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Utanför bodelningen lämnas alltså enskild egendom, vilken inte ska delas utan direkt ska gå till den make egendomen tillhör.

Egendom blir enskild genom villkor i gåva, villkor i ett testamente, eller arv, eller genom att makarna själva bestämmer det.

För att omvandla egendom till enskild krävs ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord upprättas mellan makarna och däri upptas den egendom som de vill ska stanna utanför en eventuell bodelning vid en skilsmässa. Makarna kan välja att all egendom ska förbli enskild enligt parollen ”ditt är ditt och mitt är mitt”.

Läs mer om äktenskapsförord

Enskilt åtal

Ett åtal som förs av den målsägande själv eller någon annan privatperson, alltså inte en åklagare.

Entreprenadavtal

Uppdragsavtal avseende utförandet av mer omfattande arbeten, t.ex. byggnadsarbeten.

Europadomstolen

Prövar frågor om brott mot Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Domstolens utslag är bindande för den berörda staten.

Europeisk option

En option som innebär att optionsinnehavaren endast kan påkalla sin rättighet, att köpa eller sälja det underliggande värdet, efter stängning på optionens slutdag.

Ex officio

På tjänstens vägnar, på eget initiativ. När det föreligger en skyldighet att agera utan att det finns ett uppdrag.

Exekution

Verkställighet av dom, utsökning (indrivning av penningfordringar).

Exekutionstitel

En handling, t.ex. en dom, som är nödvändig för att kunna genomföra exekution (ofta utsökning, indrivning av penningfordringar).

Exigibel

En fordran som t.ex. Kronofogdemyndigheten kan hjälpa till att driva in.

Exit

Rent finansiellt då en riskkapitalist säljer sin andel, aktier, i ett bolag. De säljer då aktierna antingen över börsen eller vidare till ett annat företag. I det senare fallet kallas försäljningen industriell.

Exponering

Ett företag eller en bank har en så kallad exponering i en främmande valuta när bolagets tillgångar och skulder i valutan inte går jämnt upp.

Expropriation

När mark tas tvångsvis i anspråk. Det kan exempelvis vara en privatägd fastighet som behöver tas i anspråk för samhälleliga ändamål som vägbyggen etc.

Extraordinära poster

Intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader. Används för att kunna göra bättre/mer rättvisande jämförelser mellan olika år.

F

FA-skatt

En person som är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan av sin anställning kan ha både F-skatt och A-skatt.

Factoring

Fakturakredit. En typ av tjänst som innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank.

Fast egendom

Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Det är vanligt att ordet fastighet används vid syftande på byggnader och hus men det rätta juridiska begreppet för byggnader är fastighetstillbehör eller helt enkelt lös egendom, beroende på om det är samma person som äger marken såväl som byggnaden.

För att sälja eller köpa fast egendom krävs ett skriftligt avtal, alltså medför ett muntligt avtal ett ogiltigt köp. Fastigheter, och förändringar i vem som äger en fastighet, som kan ske genom exempelvis bodelningsavtal eller gåvobrev, ska registreras hos Lantmäteriet.

Fast tendens

En tydlig tendens på börsen då de flesta aktierna stiger.

Fastighet

Fast egendom som är (eller skall bli) registrerad i fastighetsregistret.

Fel vara

Ett fel föreligger när en viss levererad vara eller tjänst avviker från den standard som avtalats eller annars kan förväntas.

Finansinspektionen

Statlig myndighet som har till uppgift att övervaka bankernas, fondkommissionärernas, fondbörsens, kreditmarknadsbolagens och försäkringsbolagens verksamhet.

Finansnetto

En term som beskriver ett bolags ekonomiska aktivitet och intäkter minus de kostnader som bolaget betalar.

Firmatecknare

Den som har rätt att teckna ett företags firma med bindande verkan för företaget.

Float

Kallas det då en part i en betalningskedja disponerar medel utan att betala ersättning i form av ränta till motparten.

Fond

En samling värdepapper, ex. aktier, där du köper en andel och därmed blir delägare i fonden.

Fondaktie

En aktie som ges ut genom fondemission. Företaget ökar sitt aktiekapital och aktieägare får fler aktier (utan att det totala värdet förändras).

Fondavdelning

En avdelning inom en bank vars uppgift är att handlägga köp och försäljning av värdepapper.

Fondbestämmelser

Fondbestämmelser upprättas av fondbolaget för varje fond. Fondbestämmelser styr fondens verksamhet, avgiftsuttag och placeringsregler mm.

Fondbolag

Ett aktiebolag som av Finansinspektionen har tillstånd att driva en eller flera värdepappersfonder.

Fondbyte

Ett fondbyte innebär att du både köper och säljer fonder.

Fondbörs

Börs för handel med värdepapper.

Fondemission

Emission som innebär att företaget ökar sitt aktiekapital. Detta innebär att du som aktieägare får fler aktier utan att det totala värdet på ditt aktieinnehav förändras.

Fondförsäkring

Ett sparande där spararen själv väljer mellan ett antal aktie- och räntefonder beroende på vilken inriktning spararen vill ha på sin fondförsäkring. Avkastningen i denna form av sparande är beroende på fondernas utfall. Det går att byta fonder i fondförsäkringen när och hur ofta man vill utan reavinstbeskattning. Avkastningsskatt som grundar sig på en scabloniserad avkastning uttas en gång om året och betalas av fondförvaltaren. Utfallande belopp är inkomstskattefritt.

Fondförvaltare

Den eller de som sköter fondens investeringar.

Fondkommissionär

Ett företag som sysslar med mäkleri av finansiella instrument.

Force majeure

Force majeure är från franskan och betyder ”större eller högre makt”. 

En force majeure klausul är vanlig i avtal. Det kan i avtalsförhållanden uppstå situationer vilka påverkar den ena partens möjlighet att uppfylla sin del av avtalet. De situationer som parten varken kan påverka eller kunnat förutse kallas force majeure, t.ex. naturkatastrofer såsom översvämning, jordbävning och vulkanutbrott. Även oförutsedda händelser som kan skada varulaster såsom orkaner, blixtnedslag eller tät dimma.

Också arbetsrättsliga tvister, såsom strejker, som hindrar en part att uppfylla sina skyldigheter kan rymmas inom begreppet. Det är vanligt att i köpekontrakt och leveransavtal ha en så kallad force majeure-klausul som befriar parterna från ansvar för skador eller förseningar som beror på sådana förhållanden.

Fordringsägare

Ett annat ord för borgenär.

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård.

Läs mer i vår stora guide om framtidsfullmakt

Franchising

Innebär i korthet att någon som har ett framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster erbjuder andra att mot en avgift få tillämpa detta för egen affärsverksamhet.

Fredsplikt

När ett kollektivavtal slutits mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation får ingen av parterna tillgripa stridsåtgärd som strejk, blockad eller lockout.

Fri förfoganderätt

Enligt lagen (ärvdabalken) ärver äkta makar varandra med fri förfoganderätt. Med detta menas att den kvarlevande maken får råda över egendomen på önskat sätt och spendera/sälja hur personen vill, men med vissa inskränkningar på grund av att arvet från den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den kvarlevande maken dör.

När även den kvarlevande maken avlidit kvarlåtenskap som kommer från den först avlidne maken fördelas mellan den först avlidnes arvingar enligt arvsrätt enligt lag (eller enligt ett testamente). Den kvarlevande får därför inte testamentera bort sitt arv från den först avlidne och inte heller ge bort orimligt stora delar av detta som gåva.

Frihandel

Handel utan tullar och andra hinder.

Frihandelsområde

Två eller fler länder som avskaffat sina tullar gentemot varandra.

Friskrivningsklausul

Part kan i ett avtal välja att som villkor ta upp en ansvarsbefrielse i en speciell klausul kallad friskrivningsklausul. 

Detta kan gälla exempelvis vid försäljning av en begagnad vara när säljaren är medveten om att motorn är bristfällig och inte vill riskera att köparen efter köpet vänder sig mot säljare med felaktigheterna. Parterna reglerar då specifikt i avtal att friskrivningsklausulen fråntar säljaren för ansvar för fel som uppstår i just motorn.

En friskrivningsklausul kan gälla vilket typ av ansvar som helst men klausulen får inte vara alltför generell utan måste reglera en viss typ av ansvar eller en viss del i varan/tjänsten/fastigheten. En vanlig typ av friskrivningsklausul är en force majeure-klausul.

Fullmakt

En fullmakt används när en person för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda den andre eller sluta avtal med annan i dennes namn.

En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn. Både personer och företag (företagsfullmakt) kan ge fullmakt till någon att handla i deras namn.

Fullmakt bank

En fullmakt ger rätt att fatta beslut åt någon annan, exempelvis att sköta bankärenden. Ofta har banken färdiga fullmaktsblanketter som kan användas för olika ändamål. 

Fusion

Fusion innebär att ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag.

Fåmansbolag

Aktiebolag som till övervägande del, minst 50 procent, ägs av högst fyra personer. Eftersom närstående som till exempel föräldrar, barn och make räknas som en person kan dock ägarkretsen i fåmansbolag i praktiken vara mycket stor. För fåmansbolag gäller särskilda regler för bland annat utdelning och kapitalvinst, de så kallade 3:12-reglerna.

Föreningsrätt

Den rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillhöra arbetsgivare- eller arbetstagarorganisationer, och som är skyddad genom svensk grundlag.

Företagsinteckning

En särskild slags säkerhetsrätt, som är avsedd för att en verksamhet ska kunna använda sin egendom, exempelvis inventarier, som säkerhet för att lån.

Förfallotid

Den tid man har på sig att fullgöra en viss prestation, t.ex. att betala en faktura.

Författning

Ett samlingsnamn för olika typer av rättsregler, det vill säga myndighetsföreskrifter, förordningar, lagar och grundlagar samt internationella traktat (bindande överenskommelser mellan stater).

Förhandlingsrätt

En grundläggande rätt för fackliga organisationer att förhandla.

Förlikning

En uppgörelse av en rättslig tvist mellan parter. Innebär ofta av en kompromiss. Parterna kan uppgöra tvisten mellan sig utan att blanda in en domstol.

Förmyndarskap

Rätten att företräda en omyndig person och förvalta dennes tillgångar.

Förmånsrätt

Borgenärer som har särskild rätt i en annan persons egendom. Den borgenär som har förmånsrätt för sin fordran har också rätt att få betalt före de andra borgenärerna vid konkurs eller utmätning.

Försiktighetsprincipen

En grundläggande princip inom miljörätten som syftar till att motverka miljöskador.

Förskingring

När en person, som fått egendom i sin besittning med redovisningsskyldighet eller skyldighet att lämna tillbaka egendomen, åsidosatt sina skyldigheter för egen del och till skada för ägaren.

Förskott på arv

Det som arvlåtaren gett sina arvingar under sin livstid, som är att se som en gåva. Vid fördelningen av arvslåtarens kvarlåtenskap (samlade tillgångar) ska gåvan räknas in.

Försträckning

Ett lån där låntagaren inte är skyldig att återlämna just det föremål som lånats utan något av samma slag, t.ex. pengar.

Förtal

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt handlingssätt.

Förtidslösa lån

Innebär att man löser ett lån innan dess bindningstid gått ut.

Förvaltarregistrering

Registrering av värdepapper i en fondkommissionärs namn i stället för i ägarens namn.

Förvaltningsavgift

En avgift som ett fondbolag tar ur fonden för att kunna förvalta och administrera fonden.

Förvaltningsberättelse

En del av ett företags årsredovisning. Här berättar styrelsen om större händelser inom företaget under året.

Förverkande

Ett utryck för förlust av egendom på grund av brottsligt beteende, till exempel beslag av narkotika. Rätten till att hyra en bostad kan också förverkas.

G

Garanti

En garanti är en typ av löfte. Ibland lämnas en garanti i ett köpekontrakt. Att en säljare lämnar en garanti innebär att det är denne som, om ett fel skulle visa sig i varan, måste bevisa att det uppstått p.g.a. annan än säljaren. Om säljaren inte kan bevisa att felet beror på något annat än förhållanden som han ”rår över” står säljaren för felet.

En garanti lämnas för en utsatt tid framåt, en så kallad garantitid. Fel som visar sig inom garantitiden antas ha funnits vid köpet (och säljaren ansvarar också för felet) om säljaren inte lyckas bevisa att det felet uppkommit p.g.a. köparen.

En garanti påverkar ofta såväl pris på varor, i höjande riktning, som en köparens benägenhet att välja en säljare som erbjuder garanti framför en säljare utan garanti.

Generalklausul

En mycket allmänt formulerad lagregel som lämnar stor frihet vid bedömningen. 

Giftorätt

Makar har som huvudregel giftorätt i varandras egendom (giftorättsgods). Giftorätten är en ”vilande” rättighet som förverkligas först vid en bodelning, där giftorättsgodset delas mellan makarna. Bodelning sker vid skilsmässa, eller under äktenskapet, om makarna vill det.

Makarna kan välja att avtala bort giftorätten helt eller delvis genom att i ett äktenskapsförord förordna att vardera makes respektive egendom ska vara enskild egendom.

Läs mer om äktenskapsförord

Skriv äktenskapsförord online eller med jurist

Giftorättsgods

Giftorättsgods är egendom som, båda makar i ett äktenskap har anspråk på, oavsett vem som äger den.

All egendom båda makar äger är som huvudregel giftorättsgods. Giftorättsgodset ska i samband med äktenskapets upplösning delas lika mellan makarna, genom en bodelning.

All egendom som en make tar med sig in i ett äktenskap är giftorättsgods med undantag för egendom som makarna i ett äktenskapsförord betecknat såsom enskild egendom. Även arv eller gåvor kan vara makens enskilda egendom beroende på om sådant villkor ställts upp för arvs- eller gåvoegendomen i t ex ett testamente.

Gillt gods

Något som kan begäras i stället för en levererad vara som varit behäftad med fel.

God banksed

Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda mot exempelvis sina kunder och konkurrenter på marknaden.

God man

Förtroendeman som utses för att företräda en annan hjälpbehövande persons intressen.

God tro

En rättshandling där någon inte känt till eller borde ha känt till en felaktighet. T.ex. när någon köpt ett stulet föremål utan att ha haft anledning att misstänka att så var fallet.

Godtrosförvärv

Köp av något i god tro.

Gottskriva

Räkna till godo.

Graderad rösträtt

Att vissa aktier i ett bolag har fler röster än andra vid bolagsstämman.

Gratifikation

Tillfällig extra belöning för en anställd, vanligen i form av pengar, utöver lön eller arvode.

Gravitationsbevis

Beskrivning av vilka servitut och inteckningar som finns till en viss fastighet.

Gåvobrev

Ett gåvobrev behövs vid gåva av högre värde, exempelvis en fastighet eller en större summa pengar. I gåvobrevet går det att skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren. Man kan även bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv.

Läs mer i vår guide om gåvobrev

Gåvobrev avseende fast egendom

För att ge bort en fast egendom krävs att vissa formkrav i lagen som reglerar fastigheter (jordabalken) är uppfyllda, och dessa kan uppfyllas genom ett gåvobrev.

En gåva mellan makar registreras hos Skatteverket. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från tingsrätten, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Är gåvan inte mellan gifta behöver någon registrering av gåvan inte ske, men fortfarande en lagfartsändring i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Gäldenär

En person som har en skuld till annan (borgenären).

H

Handelsbolag

Två eller flera personer (bolagsmän) bedriver näringsverksamhet tillsammans. Ett handelsbolag är en juridisk person. Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser.

Handelsbruk

Sedvänja som uppstått i affärsvärlden.

Handpant

Den pant som lämnas över till panthavaren eller tredje man. Handpanten är en säkerhet för en fordran, ex. ett lån.

Handpenning

Den del av köpesumman som överlämnas till säljaren i samband med köpekontraktet. En vanlig typ av förskottsbetalning vid fastighetsköp.

Handräckning

En statlig tvångsåtgärd som utfärdas av Kronofogdemyndigheten. Rätten att ansöka om handräckning kan uppstå om en person som inte har bättre rätt till en egendom inte frivilligt lämnar tillbaka egendomen.

Hembud

Hembud innebär ett riktat erbjudande om köp eller inlösen av egendom till person som har förköpsrätt eller lösenrätt. Hembud används ofta för aktier, kolonilotter eller bostadsrätter.

I ett aktiebolag är det vanligt att reglera ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Förbehållet binder alla nya förvärvare av aktier och innebär att köparen (förvärvaren) av aktierna måste anmäla sitt förvärv till bolaget. De tidigare aktieägarna har sedan möjlighet att mot ersättning överta andelen (lösa in aktierna) och på så sätt lösa ut den nya förvärvaren.

Hemvist

Den ort en person är folkbokförd på.

Hindersprövning

En undersökning om några hinder föreligger för två personer att ingå äktenskap. Relevanta hinder är om någon av personerna är underåriga, är gifta sedan tidigare eller om båda är nära släkt.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Holografiskt testamente

Ett testamente som upprättats i nödsituation och därför inte har bevittnats.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Hovrätt

Allmän domstol som utgör andra instans i domstolsordningen. Prövar bland annat mål som överklagats från tingsrätterna. Hovrättens domar kan överklagas till Högsta domstolen.

Humankapital

Det kapital de anställdas samlade kompetens och arbetsförmåga utgör.

Husrannsakan

En polisundersökning av någons hem i syfte att utreda brott.

Huvudman

En uppdragsgivare.

Hypotek

Underpant, pant som finns i pantsättarens besittning.

Hypoteksbolag

Ett kreditinstitut vars uppgift är att lämna ut lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom.

Hyresnämnd

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Till hyresnämnden kan hyrestagare vända sig när de anser att dess hyresvärd beter sig felaktigt eller på ett sätt som strider mot hyreslagen. Vissa handlingar med specifika hyresvillkor som ska finnas i hyresförhållandet måste skickas in till hyresnämnden för att bli giltiga, exempelvis villkor om avstående av besittningsskydd för en hyresgäst.

Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Förhållande mellan hyresgäst och hyresvärd regleras normalt via ett hyresavtal.

Häktning

Beslut av domstol att frihetsberöva någon som misstänks för brott, i avvaktan på att åtal väcks.

Hängavtal

Kollektivavtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare som inte är med i arbetsgivarorganisation.

Hävd

En långvarig besittning av något som under vissa förhållanden kan leda till äganderätt.

Hävning

De prestationer som två parter har avtalat om återgår. För att kunna häva ett avtal ensidig måste den andra parten ha begått ett väsentligt kontraktsbrott.

Högsta Domstolen (HD)

Den högsta instansen av de allmänna domstolarna och överrätt i mål som överklagas från hovrätt.

I

Ideell skada

Den typ av skada som inte kan mätas i pengar, till exempel personligt lidande efter att ha blivit utsatt för förtal.

Illikvid

Brist på likvida medel. En illikvid person har inte likvida medel att betala sina skulder som förfallit till betalning.

Immaterialrätt

De rättsområden som handlar om skydd för intellektuella prestationer, exempelvis patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt.

Immateriell tillgång

Tillgångar som i allmänhet inte "går att ta på". Exempelvis patent eller varumärken.

Immission

Olika typer av inverkan från en grannfastighet på en fastighet - till exempel buller, utsläpp eller rök.

Impediment

Mark som saknar förmåga att producera virke, ex. kärr, berghällar eller fjäll.

Inbördes testamente

Ett testamente som upprättats gemensamt, vanligen mellan äkta makar.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Indextungt bolag

Ett bolag vars aktie omsätts mycket och därför påverkar index kraftigt.

Indicium

En typ av bevis som indirekt kan visa det faktum som skall styrkas.

Indirekta skatter

Skatter bakas in i priset vid köp av varor och tjänster, till exempel moms och punktskatter så som elskatt, bensinskatt, alkohol- och tobaksskatt etcetera. Kallas också dolda skatter.

Indispositiv rättsregel

En tvingande rättsregel. Det går inte att avtala bort indispositiva regler eller ingå förlikning i strid mot reglerna.

Individgaranti

Ett avtal kan innehålla en så kallad individgaranti. Det innebär att heltidslönen för alla anställda räknas upp med ett bestämt antal kronor.

Indrivning

Om en skatteskuld inte betalas i rätt tid kan den lämnas till kronofogdemyndigheten som då kan kräva in skulden.

Införsel

Utmätning av lön.

Ingångsvärde

Den initiala kostnaden när man köper något. Ingångsvärdet är anskaffningskostnad vid reavinstberäkning för till exempel värdepapper eller fastighet.

Inhibition

Inställa. Betyder att ett tidigare beslut som tagits av en lägre instans, ex. tingsrätt, inte får verkställas.

Inkomstförsäkring

Ett sätt att försäkra din inkomst om du blir arbetslös. En rad fackförbund har en obligatorisk inkomstförsäkring för sina medlemmar.

Inkvisitorisk process

Ett domstolsförfarande där domstolen utöver sin dömande roll även har en utredande funktion och fungerar som ett slags förhörsledare.

Inköpsrätt

När ett aktiebolag erbjuder sina aktieägare att köpa aktier i ett annat bolag, exempelvis ett dotter- eller intressebolag.

Inlåning

När en bank eller liknande kreditinstitut lånar pengar av privatpersoner. Det är vad som händer när man "sätter in" pengar på ett bankkonto.

Inomläge

Hur ett pantbrevs förmånsläge är i förhållande till andra pantbrev i samma fastighet.

Insolvens

När ens skulder är större en ens tillgångar, och man inte lägre har förmåga att betala sina skulder.

Insolvent

När en person inte kan betala sina skulder.

Instans

En avdelning inom ett lands domstolar. Domar som fattats av första instansen kan överklagas till nästa instans. Exempelvis överklagas tingsrättens (första instans) domar till hovrätten (andra instans).

Insufficiens

Då ens skulder är större än ens tillgångar.

Inteckning

Inskrivning i fastighet med visst penningbelopp. Ansökan om inteckningen görs av fastighetsägaren. Myndigheten som registrerar ansökan utfärdar ett inteckningsbevis, även kallat pantbrev. Pantbrevet kan användas för att pantsätta en fastighet som säkerhet för ex. ett lån.

Interimistiskt förordnande

Ett tillfälligt beslut som skall gälla i avvaktan på ett slutligt beslut eller en dom.

Interimsbevis

Kvitto på att betalning erhållits vid teckning av aktier, obligationer och övriga värdepapper.

Intervenient

Person som deltar i rättegång utan att vara part men vars rätt berörs.

Inventarier

Tillgångar i en verksamhet som har köpts in för att användas över längre tid. Exempelvis maskiner, möbler, bilar etc.

Investmentbolag

Ett företag som har som verksamhet att köpa in sig i andra bolag.

Invoice

Det engelska ordet för faktura.

Invändning

När en gäldenär inte anser sig vara skyldig att betala kan denne göra en invändning. Invändningen innehåller även en förklaring till ställningen.

Istadarätt

Rätt för en person att ärva i avliden förälders ställe. Till exempel när ett barnbarn ärver en farförälder, i sin avlidne fars ställe.

J

JK

Justitiekanslern, riksdagens högste ombudsman.

JO

Justiteombudsmannen. Ser till att tjänstemän inom exempelvis statliga myndigheter följer lagar och andra regler när de utöver sin verksamhet.

Juridisk person

En organisation som har samma rättskapacitet som en fysisk person. Exempel på juridisk person är ett aktiebolag, en förening, kommun etc.

Jurist

En jurist är utbildad för att kunna lösa juridiska problem samt tolka lagar och avtal. En jurist kan arbeta på exempelvis en advokat- eller juristbyrå, på bank, försäkringsbolag eller i domstol. En jurist kan även jobba på ett företag (så kallad bolagsjurist) och företräder då bolaget när avtal ska tecknas med kunder eller andra företag. 

K

Kammarrätt

Den allmänna förvaltningsdomstol som främst avgör tvister som överklagats från en förvaltningsrätt. Tvisterna som kammarrätten avgör är i huvudsak mellan enskilda personer och myndigheter. I Sverige finns fyra kammarrätter, lokaliserade i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping. Kammarrätten i Stockholm är även Migrationsöverdomstol.

Kapitalbalans

En del av betalningsbalansen.

Kapitalförvaltning

Att sköta någon annans tillgångar. Denna tjänst kan fondkommissionärer och banker erbjuda större kunder. Ofta sätter sig kunden och kommissionären sig ner och går igenom kundens placeringsstrategi och sedan får kommissionären fria händer att förvalta kapitalet bäst möjligt.

Kapitalkostnad

Summan av ränta och amorteringar under en viss tid när det gäller lån. Summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivningar, internränta vid självfinansiering med mera för kapital investerat i ett företag.

Kassaflöde

Skillnaden mellan in- och utbetalningar i ett bolags löpande verksamhet.

Kausalitet

Ett annat ord för orsakssamband.

Klagande

Den som överklagat ett myndighetsbeslut eller en domstols avgörande.

Klander

Klander (talan) i domstol som går ut på att något är fel och därför bör ändras eller upphävas. Till exempel klander av ett testamente.

Klausul

En klausul är en bestämmelse i ett avtal eller ett kontrakt, d.v.s. en avtalsbestämmelse.

Kollektivavtal

Ett skriftligt arbetsavtal mellan å ena sidan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och å andra sidan arbetstagarorganisation. Avtalet skall innehålla villkor för anställningen eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en bolagsform där två olika typer av ägare förekommer. Delägare med begränsat ekonomiskt ansvar (kommanditdelägare) och minst en med obegränsat ekonomiskt ansvar (komplementär). Förkortas KB.

Kommission

Ett rättsförhållande där en person för en annan persons räkning, men i eget namn, säljer eller köper varor och tjänster. Den som åtar sig uppdraget kallas kommissionär medan den för vars räkning uppdraget utförs kallas kommittent.

Kommunalbesvär

Alla invånare i en kommun kan överklaga kommunala beslut till domstol som de anser inte är lagenliga. Prövningen omfattar endast lagligheten hos beslutet, inte lämpligheten.

Kommunikationsprincipen

Princip som innebär att den som påverkas (negativt) av ett beslut från myndighet eller domstol alltid skall ha rätt att yttra sig innan ärendet avgörs.

Komplementär

Delägare i ett kommanditbolag som ansvarar fullt ut för bolagets ekonomiska förpliktelser.

Koncentrationsprincipen

En princip som är central inom processrätten och innebär att handläggningen i ett mål ska ske utan avbrott. Hela handläggningen framställs vid en huvudförhandling.

Koncern

Moderbolag och ett eller flera dotterbolag bildar tillsammans en koncern.

Koncession

Tillstånd för en företagare att bedriva viss typ av näringsverksamhet, till exempel miljöfarlig verksamhet.

Konkludent

Ett sätt att träffa ett bindande avtal genom parternas aktiva eller passiva handlande. Man kan alltså träffa ett avtal utan att faktiskt upprätta en skriftlig överenskommelse.

Konkurs

Den gäldenär som inte har möjlighet att betala sin skulder i rätt tid eller någon längre tid framöver kan försättas i konkurs. Konkursen innebär att gäldenärens tillgångar och egendom fördelas mellan borgenärerna i en viss ordning sedan konkurskostnaden är betald.

Konstitution

Ett lands författning. Sveriges konstitution består av de fyra grundlagarna, vilka är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller regler om vad som gäller när en näringsidkare (en företagare) säljer något till en privatperson.

När däremot en privatperson säljer något till en näringsidkare gäller istället köplagen, precis som när två privatpersoner gör affärer med varandra, eller två näringsidkare gör affärer med varandra.

Konsumentköplagen är till stor del tvingande och till för att skydda konsumentens intressen, och därför går det inte att genom avtal bestämma om mindre fördelaktiga villkor för konsumenten än de som är i lagen. Konsumentköplagens fulla namn med SFS-nummer är Konsumentköplag (1990:932).

Kontrahenter

Avtalsparter.

Kontrahera

Sluta avtal.

Kontrakt

Kontrakt är ett annat ord för avtal. Viss skillnad ligger i begreppen då ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt medan kontrakt oftast avser ett skriftligt avtal.

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter (personer eller företag). Kontraktet innehåller bestämmelser, klausuler, om vad som ska gälla mellan parterna. Ordet avtal kan ses som ett samlingsnamn för de olika typer som finns, t.ex. köpekontrakt och anställningsavtal.

Konvertibelt skuldebrev

Skuldebrev som kan omvandlas till aktier enligt ett i förväg bestämt pris. Konvertibla skuldebrev ger avkastning i form av ränta.

Korglån

Ett banklån sammansatt av olika valutor (s.k. valutakorg) mot en fast ränta, i syfte att sprida låntagarens kursrisk.

Korsvist ägande

Ett begrepp för när olika bolag äger stora aktieposter i varandra.

KPI

Konsumentprisindex, KPI, används av riksbanken som ett mått på inflationen.

Kreditköp

Ett köp där varan levereras innan betalningen sker.

Kreditlimit

Den övre beloppsgräns för en beviljad kredit.

Kreditprövning

Den bedömning exempelvis en bank gör för att avgöra om en potentiell låntagares har möjligheter att betala tillbaka det sökta lånet.

Kurs

Marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper.

Kvalificerat godtrosförvärv

Ett godtrosförvärv där den rätte ägaren saknar lösningsrätt. dvs. inte har rätt att köpa tillbaka sin förlorade egendom från den som förvärvats egendomen.

Kvarlåtenskap

En avliden persons egendom.

Kvarstad

En civilrättslig process där domslut beslutar om att en ägare inte längre fritt kan förfoga över sin egendom. Det är en säkerhetsåtgärd som kan tillgripas exempelvis vid misstanke om att någon har för avsikt att inte betala en skuld.

Kvittning

Man räknar av en fordran mot en motfordran.

Kärande

Den som lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten och väcker talan mot en annan part är kärande.

Köpeskilling

Köpeskilling är ett annat ord för avtalat pris.

Köplagen

Köplagen innehåller regler om vad som gäller när två privatpersoner eller två näringsidkare gör affärer med annat än fast egendom. Köplagen kan till stor del avtalas bort genom att bestämma annat i ett köpekontrakt.

Lagen gäller även när en privatperson säljer något till en näringsidkare. När däremot en näringsidkare säljer något till en privatperson gäller istället konsumentköplagen.Köplagens fulla namn med SFS-nummer är Köplag (1990:931) och förkortas KöpL.

Köpoption

En option som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa en given aktie till ett visst bestämt pris.

L

Laga fång

Benämning på olika sätt att få laglig äganderätt, till exempel genom köp, gåva, arv, byte o.s.v.

Laga förfall

När man är frånvarande med giltigt skäl, t.ex. när någon uteblivit från en rättegång men detta varit ursäktligt på grund av sjukdom eller liknande.

Laga kraft

När ett myndighetsbeslut eller en dom inte längre kan överklagas.

Lagfartsbevis

Den handling som visar vem som är ägare till viss fastighet samt att denne har beviljats lagfart.

Laglott

Laglott är ett begrepp som används inom arvsrätten, och beskriver den del av arvet som bröstarvingar alltid har rätt till enligt lag.

En bröstarvinge till någon som dör har alltid rätt att få en viss del av den avlidnes kvarlämnade egendom. Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led (barn, barnbarn o.s.v.). Enligt den arvsordning som finns i lag har bröstarvingar rätt att dela på all den avlidnes kvarlåtenskap, dessa delar kallas respektive bröstarvinges arvslott. Laglotten är alltid hälften av arvslotten, och den kan inte med testamenteras bort.

Har den avlidne upprättat ett testamente där så pass mycket egendom testamenteras bort bröstarvinges inte enligt testamentet sa få sin laglott, har bröstarvinge rätt att ändå få sin laglott. För att få laglotten måste bröstarvingen klandra testamentet i domstol.

Läs mer om arvsordningen

LAS

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, bl.a. de olika anställningsformerna visstidsanställning, provanställning och tillsvidareanställning och bestämmelser om anställningsavtal.

Lagen reglerar bland annat när uppsägning får ske. I LAS finns turordningsregler som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Leasing

Ett leasingavtal innebär rätt att under en viss period mot avgifter använda viss egendom. Vid periodens slut kan leasingtagaren antingen köpa egendomen eller fortsätta att hyra den, ofta till en lägre kostnad. Leasing kan sägas vara ett mellanting mellan hyra och avbetalningsköp.

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen är en juridisk s.k. rättsgrundsats som tillämpas och upprätthålls i det svenska rättssystemet.

Principen innebär att inga krav, skyldigheter eller straff kan åläggas någon utan att det finns en lag som säger det. Principen bygger på begreppet ”inget straff utan lag” och ”inget brott utan lag”, d.v.s. att ingen kan bli dömd för en gärning som inte är straffbelagd i lagen vid den tiden brottet begicks. Lagar kan inte få retroaktiv verkan och tillämpas på brott som begåtts innan lagen uppkom.

Principen säger även att lagar ska vara tydligt utformade och inte ge utrymme för oklarhet.

Legat

En viss egendom eller förmån testamenteras till en specifik person.

Läs mer om testamente.

Legotillverkning

Ett uppdragsförhållande där ett företag arbetar på och bearbetar material som tillhandahålls av uppdragsgivaren.

Letter of intent

Ett letter of intent, eller en avsiktsförklaring, är ett dokument som upprättas mellan parter som har för avsikt att ingå avtal med varandra. Ett letter of intent är normalt sett inte juridiskt bindande.

Detta ses normalt inte som ett färdigt avtal utan är en överenskommelse över vad man hittills förhandlat fram inför ett färdigt, slutligt avtal.

Att upprätta letter of intent är vanligt när avtalet som ska slutas är ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Det är vanligt att ett letter of intent säger att avtal måste vara skriftligt för att gälla, s.k. avtalad skriftform.

Leveransavtal

Ett leveransavtal är ett avtal mellan en leverantör och en beställare som reglerar vilka villkor som ska gälla för leveranser. Ofta används leveransavtal vid en mer varaktig affärsrelation.

Ett leveransavtal är ofta ett så kallat ramavtal, då avtalet ses som en ram för de leveranser som ska ske, men med eventuella möjligheter för beställaren att göra exempelvis avvikelser vid framtida avrop (framtida enstaka beställningar).

Likvid

Förmåga att omedelbart kunna betala sina skulder/fullgöra sina förpliktelser.

Likvidation

Avveckling av ett bolag eller förening utan att det går i konkurs. Alla tillgångar realiseras och skulderna betalas. Överskottet delas därefter upp mellan delägarna.

Livränta

En periodisk utbetalning av försäkringsersättning, till exempel som ersättning för förlorad arbetsinkomst efter skada.

Lockout

Arbetsrättslig stridsåtgärd där arbetsgivaren utestänger de anställda från arbete.

Lokalt kollektivavtal

Det kollektivavtal som sluts mellan facket och de lokala arbetsgivarna. Det kan till exempel reglera hur lönesättningen ska gå till och vilka kriterier som ska användas för individuell lönesättning.

Lång marknad

Marknad för långfristiga krediter och obligationer. Kallas även kapitalmarknad.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning tidigast efter ett år.

Lönebildning

Lönebildningen kallas den process som bestämmer hur lönerna sätts på arbetsmarknaden. Om lönebildningen fungerar bra gynnas sysselsättning, produktion och välfärd och löntagarna får mer pengar kvar i plånboken.

Lönediskriminering

Den typ av diskriminering som innebär att likvärdigt arbete betalas olika. Diskriminering kan ske utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Till exempel är det könslönediskriminering när kvinnor och män får olika lön trots att de utför samma eller likvärdigt arbete.

Lös egendom

Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Man utgår alltså från begreppet fast egendom för att bestämma vad som är lös egendom.

Fast egendom är jord och mark. Lös egendom är således allt som inte är mark och jord. Lösa saker som till exempel värdehandlingar (aktiebrev), djur, pengar och avtalsdokument är lös egendom.

Allt som räknas som lösöre (lösa saker som är flyttbara) är lös egendom men ibland finns det undantag till exempel som hus på annans grund.

Även immaterialrättigheter, som patent eller upphovrätter räknas som lös egendom. 

Lös sak

De föremål som är att räkna som lös egendom.

Lösningsrätt

En rätt att få köpa tillbaka en viss egendom emot köparens vilja. Denna rätt är exempelvis aktuell när stöldgods har köpts av någon som var i god tro.

M

Marginal

Skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.

Marginalskatt

En beräkning av skatten på den sist tjänade kronan.

Marknadsandel

Andel av försäljningen av en vara på en marknad. Till exempel så har ett företag som tappat marknadsandelar sålt mindre av sin vara i jämförelse med andra företag.

Marknadsnoterad

Exempelvis en aktie som är allmänt tillgänglig på en svensk eller utländsk börs.

Marknadspris

Det pris som uppkommer i relation mellan utbud och efterfrågan på en marknad.

Massafordran

En fordran som ställs mot själva konkursboet (inte konkursgäldenären), då skulden har uppkommit efter konkursbeslutet.

Medling

En slags förhandling där parterna kommer överens utan att vänta på besked från en dom. I vissa mål är medling obligatorisk, till exempel i vårdnadstvister.

Minoritetsägare

Aktieägare som äger 10 procent eller mer i ett bolag och därmed har vissa rättigheter.

Moderbolag

Ett aktiebolag vars ägarandel i annat/andra aktiebolag motsvarar mer än hälften av rösterna i dessa bolag (som kallas dotterbolag).

Moms

Mervärdesskatt. Varje led i produktionen av en vara eller en tjänst beskattas med moms.

Målsägande

Den person som blivit utsatt för ett brott.

Målsägandebrott

Brott där endast den målsägande (personen som blivit utsatt för ett brott) får väcka åtal.

Mönsterskydd

Ett immaterialrättslig skydd som skyddar formgivares design av varor.

N

Negativ föreningsrätt

Rätten att stå utanför en fackförening eller arbetsgivarorganisation.

Nettolön

Nettolön är den del av lönen som finns kvar efter avdrag för skatt. Motsatsen är bruttolön, lönen innan skatt dragits av.

Nullitet

När något, till exempel ett myndighetsbeslut, har ett så grovt fel att man helt kan bortse från det.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten att använda något som ägs av någon annan, en användarrätt alltså. 

Nyttjanderätten kan också innebära en rätt att tillgodogöra sig eventuell inkomst från ett sådant användande. Typiska former av hur nyttjanderätt kan bestämmas är genom hyresavtal och leasingavtal.

Näringsförbud

Förbud att under en viss angiven tid bedriva näringsverksamhet. Sådant förbud kan drabba näringsidkare som begått brott, inte betalat skatter och avgifter eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter. Kan även drabba den som försatts i konkurs.

Näringsidkare

En person som bedriver en näringsverksamhet.

Näringsverksamhet

En verksamhet som sker yrkesmässigt och som har ett vinstsyfte. Verksamheten måste också ha viss varaktighet.

Nödrätt

Rätten att i en nödsituation att agera på ett sätt som annars skulle vara otillåtet. Man har till exempel rätt att bryta sig in i en byggnad för att släcka en eldsvåda. Den fara som avvärjs måste vara allvarligare än den skada man orsakar genom sitt handlande.

Nödvärn

Rätten att använda våld som annars är otillåtet för att försvara sig mot ett angrepp.

Nödvärnsexcess

När någon använder mer våld än vad som är nödvändigt vid en nödvärnssituation.

O

Oaktsamhet

Vårdslöshet, culpa. En huvudprincip inom skadeståndsrätten är att minst culpa måste föreligga för att den som gjort sig skyldig till en skadebringande handling skall bli skadeståndsskyldig.

Obestånd

När man är på obestånd har man oförmåga att betala sina skulder, d.v.s. insolvens.

Obligationsfond

Arbetar på ungefär samma sätt som en aktiefond men med skillnaden att en obligationsfond placerar i obligationer (räntebärande papper).

Obligationsmarknaden

Den del av kreditmarknaden som utgörs av räntebärande värdepapper (obligationer) med en löptid på mer än ett år.

Obsolet

När en lag inte längre är tillämplig.

Ocker

Ett slags brott som enligt svensk lag innebär att gärningsmannen utnyttjar en annan persons utsatta situation eller oförstånd för att sluta ett avtal på oskäliga villkor, exempelvis till ett väldigt högt pris.

Offentlig rätt

Den offentliga rätten är de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan enskilda och staten (det offentliga).

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla och envar ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och har rätt att närvara vid domstolsförhandlingar.

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som antingen har inkommit till en myndigheten utifrån eller som har upprättats inom en myndigheten.

Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen och regeringsformen.

Ogillande

När en domstol inte godtar ett åtal eller ett käromål.

Olovlig stridsåtgärd

När kollektivavtal gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare kan parterna inte delta i stridsåtgärder för att påverka en fråga reglerad i avtalet. Stridsåtgärderna är då olovliga.

Ombud

En person som fått uppdraget att utföra något för någon annans räkning.

OMX-index

Index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

OMX-option

Option med OMX-index som den underliggande varan.

Omyndig

En person som själv inte kan företa rättshandlingar och som i stället representeras av sin förmyndare. I Sverige är du omyndig om du är under 18 år.

Option

En option är ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet. Till exempel rätten att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj.

Optionsbevis

En handling som utfärdas av ett aktiebolag och som ger innehavaren optionsrätt till nya aktier i bolaget.

Optionsinnehavare

Den som köpt en option.

Optionsklass

Optioner som har samma underliggande vara.

Optionslösen

När optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att köpa/sälja den underliggande varan.

Optionsutfärdade

Motparten till optionsinnehavaren. Utfärdaren förbinder sig att enligt de i optionskontraktet angivna villkoren köpa (vid säljoption) eller sälja (vid köpoption) den underliggande varan. För den risk utfärdaren tar erhåller denne en premie.

Orealiserad

En förväntad vinst eller förlust är orealiserad så länge tillgången inte har sålts.

Oren accept

För att ett avtal ska ha anses uppkommit mellan två parter ska de ha utbytt anbud (offert) och accept. En accept innebär alltså en parts godkännande av en annan parts anbud.

Om den part som har fått ett anbud, i sin accept ställer något annorlunda villkor än vad som framgår av anbudet och därmed ändrat innehållet i anbudet, är det en oren accept. En oren accept leder till att ett avtal inte anses slutet, men framförs ofta som en del i en avtalsförhandling, varpå den orena accepten som ett nytt anbud.

Outsourcing

Innebär att olika slags verksamheter läggs ut på en eller flera utomstående parter. Exempelvis kan ett företag, istället för att producera alla komponenter till en slutprodukt, lägga ut en viss del av produktionen på underleverantörer, så kallad outsourcing.

P

Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda är latin och betyder ”avtal skall hållas”. Detta är en grundläggande juridisk princip som säger att avtal är bindande för de parter som ingått det.

Pantbrev

Pantbrevet är ett bevis på inteckning i fast egendom. Pantbrevet behövs för att fastigheten ska kunna ställas som säkerhet vid bolån.

Panträtt

En panthavare har under vissa förutsättningar rätt att sälja panten för att därigenom få betalt för sin fordran.

Part

Ena sidan i ett domstolsärende. I brottmål är åklagaren och den tilltalade parter, i tvistemål är käranden och svaranden parter.

Passiv delägare

Parter i en verksamhet som inte aktivt deltar i ett bolags skötsel utan endast satsar kapital. På engelska "sleeping partner" eller "silent partner".

Patent

Ensamrätt till uppfinning, till exempel konstruktion, sammansättning eller tillverkningsmetod för viss produkt. Patent söks hos varje patentmyndighet i varje land, I Sverige söks det hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Penningtvätt

Genom en eller flera transaktioner "tvätta" pengar som erhållits från brottslig verksamhet.

Permittering

När den anställde på grund av arbetsbrist under en tid inte kan fortsätta arbeta eller erhålla lön av arbetsgivaren. Innebär inte avsked eller uppsägning.

Permutation

En myndighet ändrar i ett testamente eller liknande när förhållandena ändrats på sådant sätt att bestämmelserna i handlingen inte längre kan följas. Till exempel då en fastighet inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar.

Personaloptionsförmån

En anställd som fått rätten att förvärva värdepapper någon gång i framtiden.

Plädering

Slutanförande under huvudförhandlingen i domstol.

Portfölj

En persons eller ett företags samlade värdepappersinnehav.

Praxis

Praxis är ett annat ord för sedvänja. Högsta domstolens prejudikat (domstolens tidigare domar och beslut) anger ofta rättspraxis inom juridiken och brukar leda till lagändringar om de vinner gehör.

Prejudikat

Ett prejudikat är en vägledande dom. Prejudikat innebär att en tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol fungerar som vägledning i senare mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Man talar om en doms prejudikatvärde och då menas i vilken mån domstolen ska lägga den tidigare domens rättsliga argumentation till grund för den nya domen.

Preskription

När en rätt har gått förlorad efter en viss tid.

Presumtion

Ett antagande om att ett visst förhållande gäller tills motsatsen är bevisad. Exempelvis är det enligt lag en presumtion att ett barn som fötts i ett äktenskap har den äkta mannen som far.

Principalansvar

Ansvar för annan persons vållande till skada. Oftast arbetsgivarens ansvar för sina anställda, eller föräldrars ansvar för sina barn.

Prioriterad fordran

En fordran som har förmånsrätt vid konkurs.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett värde som varje år räknas fram baserat på ändringarna i det allmänna prisläget, och alltså påverkas av valutainflationen.

Begreppet används i många lagar för att ha en beloppsreferens som anpassas med tiden. Ett exempel är makes minimirätt vid bodelning, till två gånger prisbasbeloppet vid skilsmässa, oavsett om all egendom är enskild egendom.

Ett annat exempel är basbeloppsregeln i som tillämpas vid arv och testamente för makar och sambor.

Processbehörighet

Parts rätt att på egen hand föra sin talan vid domstol.

Produktansvar

Det ansvar en tillverkare, säljare eller annan har för skada som uppstått genom en vara skadat en annan vara eller person.

Prokura

Fullmakt som ger personen behörighet att agera för en näringsidkares räkning i dennes verksamhet.

Promulgation

Utfärdande av lag eller förordning.

Provanställning

En provanställning är en form av anställning som efter en prövotid kan avslutas eller övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning).

Ofta ges en ny arbetstagare på en arbetsplats en provanställning för att arbetsgivaren ska kunna testa honom/henne ett tag, innan han/hon blir fast anställd. Provanställning ges genom ett provanställningsavtal. Om det inte uttryckligen överenskommes är annars anställningar som huvudregel tillsvidare, dvs fast.

En tidsbegränsad provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren eller arbetstagaren även före prövotidens utgång. I provanställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid inom tidsramen för provanställningen på 14 dagar enligt lagen om anställningsskydd eller annan tid enligt gällande kollektivavtal.

Provision

En ersättning som betalas till en mellanhand som utfört ett uppdrag.

Prövningstillstånd

Tillstånd som krävs för att få ett överklagande prövat i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Krävs även i hovrätt och kammarrätt för vissa typer av mål.

R

Rak amortering

En avbetalningsmetod som innebär att skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet tillkommer vanligen även ränta.

Rak ränta

Innebär att låntagaren under hela låneperioden betalar ränta på det ursprungliga lånebeloppet. Vid ränteberäkning tas alltså ej någon hänsyn till amorteringarna.

Ramavtal

Ramavtal är ett avtal som man också kan kalla för en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som ska ingå i dessa.

Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar, d.v.s. gör beställningar utan behov av ytterligare avtal.

Ramlag

En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

Att utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta hänsyn till behov och önskemål som lagstiftningen inte har förutsett, och att kunna anpassa lagen då tider och teknik förändras. Det finns alltså i en ramlag en ram att följa utan exakta metoder för att uppnå de mål som krävs. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är exempel på ramlagar.

Reaförlust

Förlust som uppstår vid försäljning.

Realavtal

Avtal som för att vara giltigt kräver att det föremål avtalet avser har överlämnats.

Realisationsvinst

Vinst som uppstår vid försäljning. Försäljningsvärdet minus inköpsvärdet.

Reallön

Lön efter skatt med hänsyn till förändring i inflationen.

Realränta

En värdesäkrad ränta.

Registrerat partnerskap

Registrerat partnerskap är vad samkönade äktenskap kallades tidigare. Tidigare tillämpades äktenskapslagstiftningen endast för par med en man och en kvinna och för samkönade par gällde separat lagstiftning, de kunde inte gifta sig kyrkligt utan ingick registrerat partnerskap och kallades då registrerad partner.

Nu gäller samma lagstiftning, äktenskapsbalken, för samkönade par som för icke-samkönade par. Även samkönade ingår äktenskap och blir makar. Alla regler gällande giftorättsgods, bodelning, skilsmässa mm gäller även för samkönade äktenskap. Den som är registrerad partner kan ansöka om att få partnerskapet omvandlat till äktenskap.

Regresskrav

Om en person har betalat ett belopp som en annan person är skyldig till att betala kan den som betalat skulden kräva den egentlige betalningsskyldige på beloppet.

Regressrätt

Regressrätt är rätten att få ersättning för betalning som man utgett å någon annans vägnar.

Det är en rätt som för den som har betalt annans skuld och innebär rätt att återkräva vad han betalt i dennes ställe. Återkravsrätten kan grunda sig på olika saker. Ett krav är dock gemensamt för att återkrav ska kunna ske, nämligen att den som återkräver verkligen ska ha erlagt betalning.

Regressrätten utövas på så sätt att den som erlagt betalning framställer krav på betalning till den mot vilken regress utövas. Ett exempel är en borgensman som betalad i den betalningsskyldiges ställe. Denne har då rätt att vända sig till den betalningsskyldiga för att återfå betald summa.

I handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga. Det innebär att en av dem kan behöva betala en skuld som gäller dem alla, och då har han sedan regressrätt mot de andra bolagsmännen.

Reinvesterande fond

En fond som inte delar ut avkastningen den genererar i form av pengar utan investerar beloppet i nya andelar.

Reklamation

Reklamation är ett meddelande varigenom ena parten i ett avtal påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk, oftast ekonomiskt, på grund av detta. T.ex. påpekar en köpare att varan är felaktig för säljaren.

Har man inte reklamerat ett fel eller dröjsmål eller inte gjort detta i rätt tid anses rätten att vända sig mot fel ha upphört. Alltså har inte köparen påpekat att varan är felaktig i rätt tid har denne inte längre rätt att kräva åtgärd av säljaren p.g.a. felet.

Enligt konsumentköplagen gäller i fråga om varor att fel som visar sig inom sex månader alltid anses vara ursprungliga fel, om inte annat kan bevisas av säljaren, i konsumentförhållanden. Efter sex månader är det konsumentens skyldighet att bevisa att felet är ursprungligt. Om kunden får rätt måste säljaren antingen laga varan, ersätta den med en ny eller ge pengarna tillbaka.

Rekvisit

Ett rekvisit är ett villkor eller ett kriterium i lag. Varje bestämmelse ställer upp ett antal villkor. För att en bestämmelse ska vara tillämplig krävs att alla villkor är uppfyllda i den specifika situationen. 

Rekvisit kan vara alternativa eller kumulativa. Ett alternativt rekvisit innebär att något av vissa givna alternativ måste vara uppfyllt, och kumulativa rekvisit betyder att alla givna rekvisit ska vara uppfyllda.

Reporänta

Riksbankens styrränta, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar pengar i Riksbanken via Riksbankens repotransaktioner.

Reseavdrag

Avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats i deklarationen.

Resultaträkning

Den del av ett bolags årsredovisning som visar hur vinsten eller förlusten för räkenskapsåret har uppkommit.

Retentionsrätt

En juridisk term för den rätt en borgenär har att kvarhålla gäldenärens egendomen som en säkerhet för sin fordran. En bilmekaniker kan exempelvis hålla kvar köparens bil tills dess att köparen betalar för tjänsten.

Retroaktiv

Någonting som har verkan bakåt i tiden. Retroaktiv lagstiftning är förbjuden vad gäller straff- och skatterättsliga regler.

Riskkapitalbolag

Riskkapitalbolag,"venture capital". Bolag som har som affärsidé att satsa kapital i ofta mindre företag, delta i utvecklingen av dessa och - när företaget färdigutvecklats - sälja sin andel i detta.

Royalty

Ersättning som en person eller företag betalar för att få rätten att ekonomiskt utnyttja en viss tillgång.

Räntabilitet

Den avkastningsförmåga en kapitalinsats har. Till exempel årsvinsten uttryckt i procent av eget kapital.

Räntefond

Fond som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Räntejusterad

Att ändra räntan på ett lån med bunden ränta. Justering sker vid avtalade tidpunkter.

Räntemarginal

Skillnaden i procentenheter mellan genomsnittlig utlåningsränta och genomsnittlig inlåningsränta i exempelvis en bank.

Räntenetto

Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.

Räntepunkt

Punkt betyder i samband med ränta en hundradels procent dvs 0,01%.

Ränterörlighet

Ett mått där risken mäts i ett värdepapper som löper med fast ränta.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde. 

Rättshjälpen täcker inte motparts kostnader, utan endast de egna kostnaderna.

Rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Rättskapacitet

En persons förmåga att ha rättigheter och skyldigheter. Till exempel har en omyndig person begränsad rättskapacitet.

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska betraktas som oskyldig till dess att han eller hon dömts av en domstol.

Rättssäkerheten är en central del av en demokrati. Rättssäkerhetens syfte är att alla ska vara skyddade från övergrepp från andra medborgare, myndighetspersoner och från samhället, och att alla ska vara säkrade sina friheter.

Den rättsordning som finns ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer. Detta uppnås genom att rättsordningen tillämpas förutsägbart och effektivt.

Rörelsekapital

Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörelseresultat

Ett företags intäkter från den egentliga rörelsen minus rörelsekostnader.

Rörlig ränta

En ränta som varierar under lånetiden.

S

Sakframställning

Den del av rättegången där parterna framställer sin talan och yttrar sig om de omständigheter motparten påtalat.

Saklig grund

Krävs i lagen om anställningsskydd, LAS, i samband med en uppsägning. Innebär att arbetsgivaren måste kunna motivera en uppsägning, den får inte vara godtycklig.

Sakrättsligt skydd

Ett skydd mot tredje man. Som exempel kan nämnas när en köpare är skyddad mot säljarens borgenärer; det han köpt kan inte tas i anspråk av borgenärerna för säljarens skulder.

Sambo

Ett samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par ”stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former och har gemensamt hushåll”. 

Sambor är benämningen på personerna som är sammanboende. Vanligtvis ska man ha bott ihop i minst sex månader för att räknas som sambor. Sambor kan genom samboavtal bestämma vad som ska och inte ska delas vid bodelning i en eventuell framtida separation. 

Sambor ärver inte varandra, oavsett hur länge de varit tillsammans eller om de har barn ihop. För att ge varandra arvsrätt måste ett inbördes testamente upprättas. Sambolagen är tillämplig på samboförhållanden.

Samboavtal - Lexly.se

Enligt sambolagen ska en bostad som köpts för gemensamt bruk delas lika mellan sambor vid en separation. Med ett samboavtal kan man undvika att bostadens värde delas lika och istället fördelas enligt respektive sambos ägarandel.

Sambolagen

Sambolagen innehåller regler om när man är sambo, när man inte längre anses vara sambo och vad som ska delas vid en eventuell separation. Lagen innehåller bl a bestämmelser om samboavtal.

Sambolagen är könsneutral. Vad som gäller när man är gift eller registrerad partner regleras istället i äktenskapsbalken.

Sambolagens fulla namn med SFS-nummer är Sambolag (2003:376).

Samfällighet

Mark som är gemensam för en by eller liknande. Även benämning på den sammanslutning som bildas av dem marken tillhör.

Samäganderätt

Äganderättsförhållande som innebär att två eller flera personer tillsammans äger viss egendom.

Läs mer om samäganderättsavtal

Skriv samäganderättsavtal online

Sedvanerätt

De sedvänjor och bruk som erkänns av domstolarna trots att de inte är fastställda i lag. Inom exempelvis handelsbruk är sedvänjan väldigt stark.

Semesterersättning

Semesterersättningen är ett procentuellt tillägg på lönen. 

Semesterersättning kan betalas ut varje månad i samband med lönen, eller läggs ibland undan varje månad av arbetsgivaren. Arbetstagaren får sedan den ersättning som denne arbetat ihop i form av semesterlön när han eller hon tar ut sin semester.

Enligt semesterlagen utgör semesterlönen 12% av under intjänandeåret utbetald lön samt eventuellt semesterlönegrundande frånvaro (föräldraledighet, värnplikt o.s.v.).

När anställningen upphör ska arbetsgivaren betala ut all innestående semesterersättning. Avtal om semesterersättning kan göras mellan arbetsgivare och arbetstagare i ett anställningsavtal.

Semesterlagen

Semesterlagen reglerar de minimirättigheter en arbetstagare alltid har rätt till i ett anställningsförhållande i fråga om semester och semesterersättning.

 Lagen är alltså tvingande till arbetstagarens förmån, endast förmånligare villkor än de i lagen får användas i ett anställningsavtal. 

Lagens fulla namn är Semesterlag (1977:480).

Semesterlön

Semesterlönen är en procentandel av lönen som läggs undan varje månad av arbetsgivaren. Arbetstagaren får sedan den ersättning som denne arbetat ihop när han eller hon tar ut sin semester i form av semesterlön (jfr. semesterersättning).

Semesterlönen utgör enligt semesterlagen 12 % av under intjänandeåret utbetald lön samt eventuellt semesterlönegrundande frånvaro (föräldraledighet, värnplikt etc.).

Då anställningen upphör skall arbetsgivaren betala ut all innestående semesterersättning.

Servitut

Servitut är den rätt en fastighetsägare kan ha att på ett visst sätt nyttja någon annans fastighet. När en fastighetsägare säljer sin fastighet följer servitutet med fastigheten till den nya fastighetsägaren, som får utnyttja det. 

Rätten är med andra ord knuten till fastigheten som sådan och inte till vem som äger den. Ett servitut kan till exempel vara rätten att använda någons väg eller ta vatten ur någons brunn.

Läs mer om servitut här.

SFS

SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. Det är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar som utgörs av lagar och förordningar.

Då en lag utfärdas eller en förordning fastställs publiceras den i Svensk författningssamling. Författningen får ett unikt SFS-nummer. Numret är i formatet: SFS årtal kolon nummer. T.ex. sambolagen som egentligen har numret 2003:376. Varje ändring i en lag får ett eget SFS-nummer.

Sidoarv

Arv som tillfaller annan än arvlåtarens släkt i rakt upp- eller nedstigande led, till exempel syskon.

Självtäkt

Att på egen hand, utan att anlita myndighet, ta sig rätt genom att rubba någon annans besittning, vilket är straffbart. Till exempel att utan medverkan av polis återta en stulen sak.

Skattetillägg

Ett tillägg som kan uppkomma för den som lämnat oriktig uppgift vid deklaration.

Skiftesman

En domstol kan utse en skiftesman om dödsbodelägarna inte är eniga om hur arvet ska fördelas och värderas. Skiftesmannen utför alltså arvsskiftet.

Läs mer om arvskifte

Skiljas

Att skiljas innebär att ett äktenskap avslutas. Även kallat äktenskapsskillnad. I Sverige kan ansökan om skilsmässa lämnas in av båda eller endast den ena parten, och normalt behöver inte någon anledning anges. För par som har barn krävs dock sex månaders betänketid. 

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande är en privat metod att lösa tvister. De som ska lösa tvisten kallas skiljemän. Det är parterna som genom sitt handlande styr över utgången d.v.s. väljer vilken bevisning (handlingar, dokument o.s.v.) som de vill använda sig av. Genom avtal väljer ofta parter att eventuell tvist ska lösas genom skiljeförfarande.

Fördelen med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det inte är offentligt. Genom denna sekretess kommer det inte till allmänhetens kännedom att en tvist pågår. Affärshemligheter och annan känslig information som åberopas kan alltså förbli hemlig. En annan fördel med ett skiljeförfarande är att processen går snabbare än vid allmän domstol och att skiljemännen som utses av parterna kan ha specialistkompetens, vilket sällan är fallet i allmän domstol. 

En nackdel är att parterna själva betalar skiljemännens arvoden, som ofta kan bli mycket höga.

Skilsmässa

I Sverige kan ansökan om skilsmässa lämnas in av båda eller endast den ena parten, och normalt behöver inte någon anledning anges. För par som har barn krävs sex månaders betänketid.

En skilsmässa är aldrig lätt och även juridiken kring den kan verka snårig. Här har vi samlat avtalen som kan behövas i samband med en separation. Läs mer

Så här beskriver Wikipedia skilsmässa.

Skyddsombud

Ett skyddsombud ska utses av de anställda på alla arbetsplatser med fler än fem anställda. Företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor.

Skyddstillsyn

Påföljd för ett brott på vilket kan följa fängelse. Den dömde frihetsberövas inte utan ställs under övervakning med skyldighet att följa meddelade föreskrifter. Kan även förenas med böter eller fängelse.

Solidariskt ansvar

Att vara solidariskt ansvarig innebär att de solidariskt ansvariga svarar "alla för en och en för alla".

En borgenär kan rikta sitt krav på betalning till vem han vill av dem som är solidariskt ansvariga. Den betalningsskyldige som blir krävd måste då betala hela summan och får i sin tur regressrätt gentemot de övriga betalningsskyldiga.

Bolagsmän i handelsbolag är solidariskt ansvariga. Därför är det extra viktigt med ett bra handelsbolagsavtal.

Soliditet

Eget kapital/totalt kapital. Ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga betalningsförmåga. Hög soliditet innebär låg finansiell risk i bolaget.

Solvent

Att vara kapabel att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Med andra ord att ha tillgångar som överstiger ens skulder.

SOU

SOU är en förkortning för Statens offentliga utredningar.

Dessa utredningar är rapporter och betänkanden från kommittéer som tillsatts av regeringen och som tillkommit under en lagstiftningsprocess. En SOU är ett förarbete till en lag. Utredningarna finns tillgängliga för allmänheten på bibliotek och på internet.

En SOU har ett löpnummer som är ett årtal och ett nummer separerat av ett kolon, och därefter följt av namnet på utredningen. En färdig lag eller förordning har istället ett SFS-nummer

Split

Antalet aktier ökas genom att varje gammal aktie delas upp i flera nya.

Standardavtal

Standardavtal är ett avtal som upprättas för att användas i ett flertal likartade affärssituationer.

Det finns två typer av standardavtal. Den ena typer är ensidigt upprättade avtal där den ena parten har skapat villkoren, till exempel avtalsvillkor vid köp av försäkringar. Den andra typen är gemensamt upprättade avtal där båda avtalsparterna, ofta genom branschpraxis, har skapat villkoren. Exempel på gemensamt upprättade avtal är allmänna bestämmelser, eller standardavtal inom viss bransch, som t ex IT-avtalen. 

Standardavtal utformas ofta av branschorganisationer till hjälp för deras medlemmar. Exempel på ett standardavtal är AB04 som gäller entreprenad.

Statusmål

Mål som rör fastställande av faderskap eller äktenskap.

Stiftelseurkund

Stiftelseurkund är ett dokument som visar att man beslutat att ett aktiebolag ska bildas. 

Urkunden är som ett protokoll över ett aktiebolags bildande. Stiftelseurkunden ska innehålla uppgift om hur mycket som ska betalas för varje aktie, hur många aktier varje stiftare ska ha, fullständiga namn, personnummer och postadress för styrelseledamot, suppleant och, om man vill också revisor. Om aktier ska kunna tecknas och betalas med apportegendom ska också detta anges. 

Stiftelseurkunden ska utöver detta innehålla stiftarnas förslag till bolagsordning.

Strikt ansvar

Ansvar utan egen skuld. Till exempel ett ansvar att hålla uppsikt över en hund. Ett strikt ansvar innebär att den skadeståndsskyldige inte behöver bära någon direkt skuld till det inträffade, han är ändå den som är ansvarig. Förekommer bland annat vid olika typer av farlig verksamhet.

Styrränta

Styrräntan är Riksbankens viktigaste penningpolitiska verktyg. Riksbankens viktigaste styrränta är reporäntan och det är den ränta som bankerna lånar till eller placerar pengar hos Riksbanken.

Ställningsfullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda någon annan. 

Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare och en som får fullmakt kallas fullmäktige. Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som uppstår automatiskt med en viss befattning eller anställning. En inköpare i ett företag anses till exempel ha rätt att förhandla om priser och att avtala om köp för företagets räkning, även om det inte finns någon skriftlig fullmakt. På samma sätt har en chefstjänsteman i en bank rätt att besluta om lån och företa andra rättshandlingar för banken utan att denne har en skriftlig fullmakt. 

En ställningsfullmakt återkallas genom att fullmaktstagaren skiljs från sin befattning eller anställning.

Stämpelskatt

En typ av omsättningsskatt som skall betalas vid förvärv av fast egendom samt vid inteckning.

Sublokation

Uthyrning i andra hand där den ursprunglige hyresgästen eller arrendatorn står kvar som avtalspart med ägaren.

Substitution

När en avtalspart träder i en tidigare parts ställe.

Successionsrätt

De rättsregler som behandlar överlåtelsen av egendom i samband med dödsfall, således reglerna om arv, testamente, boutredning, arvskifte mm.

Svarande

Den som är motpart till den kärande i en domstol. Alltså den part som måste bestrida eller medge motpartens yrkanden.

Sveda och värk

Skada som inte kan mätas direkt i pengar och grundar sig i någon form av smärta eller annat obehag under den akuta tiden. Sådan skada kan vara möjlig att yrka skadestånd för.

Säljoption

Värdepapper som ger ägaren rätten (men inte skyldigheten) att sälja en given aktie till en viss kurs inom en viss tid. Kan användas som försäkring mot kursnedgång (om den underliggande aktien sjunker i värde så stiger säljoptionen).

Särkullbarn

Särkullbarn är ett arvsrättsligt begrepp och med det menas de barn den avlidne har utanför sitt äktenskap. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt till skillnad från barn den avlidne har med sin make/maka då dessa har att vänta tills den kvarlevande maken dött.

T

Talerätt

Rätt för en person att föra talan inför domstol i visst ärende. Att sakna talerätt utgör hinder för rättegång.

Taxerad inkomst

Det inkomstbelopp som fastställts av Skatteverket och vilket är det belopp som beskattas.

Taxeringsvärde

Det värde som sätts på en fastighet och som ligger till grund för beskattningen. Är inte samma sak som marknadsvärde eller anskaffningsvärde.

Taxeringsår

Året som infaller efter det år när en inkomst uppburits. Under taxeringsåret 2022 beräknas och debiteras således skatt för år 2021 (inkomståret).

Testamente

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död. I testamentet kan man bestämma vem som ska ärva vad. Dock har barn alltid rätt till sin laglott, laglotten utgör hälften av arvet och fördelas lika mellan barnen. 

Läs mer om testamente i vår stora guide

Skriv Testamente online eller med jurist hos Lexly

Testamente enskilt

Ett testamente är en handling vari en person uttrycker sin sista önskan över hur dennes efterlämnade egendom ska delas mellan sina efterlevande.

Upprättas inget testamente kommer egendomen att delas enligt den arvsordningen som stadgas i lagen (ärvdabalken). Det finns så kallade formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Med giltigt menas att testamentet håller i en domstol om en av arvingarna skulle vilja åberopa testamentet som en grund att utfå arv.

Ett testamente måste vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Det finns krav på att vittnena ska vara över 15 år och måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Däremot finns inget krav på att vittnena måste veta vad testamentet innehåller för förordnanden. Personer som enligt testamentet ska ärva eller är släkt med den som upprättar testamentet (testatorn) får inte heller vittna.

Man kan testamentera som man vill, bortsett från bröstarvinges laglott och make/maka eller sambos rätt till visst antal gånger prisbasbeloppet. Förordnanden i testamentet ska alltid följas fullt och tolkas i enlighet med den avlidnes presumtiva vilja, med undantag för det fall någon av den avlidnes bröstarvingar kräver att få ut sin s.k. laglott vid domstol.

Testamente gemensamt

Ett testamente är en handling vari en person uttrycker sin sista önskan om hur dennes efterlämnade egendom ska delas mellan de efterlevande. Upprättas inget testamente kommer egendomen att delas enligt den ordning som stadgas i lagen (ärvdabalken). 

Ett gemensamt testamente upprättas mellan två personer som önskar att tillsammans reglera fördelning av sin egendom. Det är vanligast att så sker mellan två personer i en kärleksrelation, tex makar eller sambor, men även syskon och vänner kan upprätta inbördes testamente för att t.ex. reglera viss specifik egendom som ett gemensamt fritidshus eller liknande.

För att sambor ska ärva varandra krävs att de upprättat ett inbördes testamente som ger denna rätt (utgångspunkten är annars att sambor saknar arvsrätt efter varandra).

I det inbördes testamentet bestämmer personerna först och främst som ska hända vid den förstes död. Det reglerar även hur egendom som finns kvar efter den andres död ska fördelas mellan dess gemensamma arvingar eller andra personer/ändamål, så kallat efterarv.

Man kan testamentera som man vill, bortsett från bröstarvinges laglott och make/maka eller sambos rätt till visst antal gånger prisbasbeloppet.

Testamentsexekutor

En person som verkställer fördelningen av testamente i enlighet med testatorns vilja. En testamentsexekutor har rätt att sälja fast egendom.

Testamentstagare

Den person som enligt testamente ska erhålla antingen viss del av arv (universell testamentstagare) eller visst föremål eller belopp (legatarie).

Läs mer i vår stora guide om testamente

Tillgreppsbrott

Att ta något utan tillåtelse, samlande begrepp för till exempel stöld, rån osv.

Tilltalad

Den som talan riktas mot i brottmål, den åtalade.

Tilläggsbouppteckning

Om du som dödsbodelägare misstänker att det inte har gått helt rätt vid bouppteckning och arvskifte, kan en tilläggsbouppteckning upprättas. Förteckning som upprättas om nya skulder eller tillgångar upptäcks efter den ursprungliga bouppteckningen.

Läs mer om bouppteckning.

Tingsrätt

Allmän domstol och den lägsta instansen inom domstolsväsendet. Tingsrättens domar kan överklagas till nästa instans som är hovrätt.

Tjänstepension

En pension som arbetsgivaren betalar in för arbetstagarens räkning. Tjänstepension som grundas på avtal mellan arbetsgivaren och facket kallas avtalspension.

Tomträtt

Besittningsrätt till mark som ägs av staten och som upplåts mot en årlig avgift (avgäld).

Totalentreprenad

Den typ av entreprenad där uppdragstagaren ansvarar både för projekteringen som utförandet av arbetena. Det är alltså upp till entreprenören att anställa underleverantörer som behövs för att fullfölja uppdraget.

Tradition

När besittningen av en sak överlämnas från en person till en annan. Ett viktigt rättslig moment för att fastställa ägandeförhållande och borgenärsskydd.

Tredje man

Den person (juridisk eller fysisk) som utan att vara part ändå berörs av ett avtal eller en tvist. Kan exempelvis vara en köpare av en vara som sålts av en mellanman eller fullmäktig.

Tredskodom

En dom som kan meddelas vid dispositiva tvistemål när en part uteblivit eller underlåtit att svara.

Turordningsregler

Grundregler i lagen om anställningsskydd, LAS, som bland annat säger att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställning i samband med uppsägningar. Det som vi till vardags brukar kalla "sist in-först ut". I de flesta kollektivavtal finns bestämmelser om att det går att göra avvikelser från lagens turordningsregler genom en lokal överenskommelse.

Tvesala

Dubbelöverlåtelse. Då samma rättighet eller sak överlåtits till två olika personer, exempelvis om samma objekt har sålts till två olika personer.

U

Underpant

En pant som inte överlämnas utan som kvarblir i pantsättarens besittning.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt är en plikt att undersöka ett köpeobjekt, eftersom man inte får göra gällande fel man vid en undersökning skulle ha upptäckt.

Den som köper fast egendom, alltså mark eller t.ex. en villafastighet har undersökningsplikt enligt jordabalken, och någon som köper en bostadsrätt har undersökningsplikt enligt köplagen. När någon har en undersökningsplikt innebär det att sådant som borde upptäckts vid en undersökning inte kan åberopas i efterhand om en undersökning inte gjorts.

Underårig

En person som är under 18 år och således omyndig.

Universalarvinge

Den som ärver hela kvarlåtenskapen med undantag för det som med stöd av testamente ska ärvas av någon annan.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Universalsuccession

Då äganderätten av en persons egendom övergår till en annan. Oftast används termen för att beskriva övergång med anledning av arv eller testamente.

Läs mer om arvsordningen.

Uppbörd

Ett förfarande genom vilket skatter och vissa avgifter betalas in.

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är ett avtal där någon åtar sig att utföra någon form av uppdrag åt någon annan.

Parterna kallas uppdragsgivare och uppdragstagare. Till skillnad från vid ett anställningsavtal uppkommer inte något anställningsförhållande mellan parterna. Ett konsultavtal är ett uppdragsavtal.

Uppehållstillstånd

Tillstånd för utlänning att vistas i landet. Kan vara med eller utan tidsbegränsning.

Upphovsman

Upphovsman är skaparen till ett musikaliskt eller konstnärligt verk.

En upphovsman har ensamrätten till sina verk, vilket innebär att upphovsmannen ensam äger rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och få ekonomisk ersättning därav. Upphovsmannen kan överföra denna rätt till någon annan genom avtal.

Upphovsmannen kan även ha en ideell rätt som innebär att denne har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd mot att verket används på ett för upphovsmannens goda namn kränkande sätt.

Upphovsmannens rättigheter regleras i Upphovsrättslagen.

Upphovsrätt

Rätten till konstnärliga och litterära verk.

Utan obligo

Ett sätt att ange att ett meddelande inte är bindande för avsändaren.

Utmätning

När Kronofogdemyndigheten efter beslut om utmätning hämtar ägodelar, vanligen för att få dessa sålda på auktion, för att betala gäldenärens (den som är skyldig) skulder.

Utomobligatorisk

Någonting som gäller utanför ett kontraktsförhållande, exempelvis i enlighet med lag.

Utsökning

Indrivning av penningfordringar (det vill säga skulder). Det är Kronofogdens åtgärd för att driva in en skuld.

V

Varsel

Arbetsrättslig benämning på ett meddelande som viss tid i förväg skall lämnas till motparten om viss planerad åtgärd. Det kan exempelvis röra sig om uppsägningar eller arbetsinställelse.

Vidi

Tillsammans med namnunderskrift betyder detta att personen i fråga tagit del av en handling.

Vidimera

Att bevittna, intyga riktigheten av något.

Villkorlig dom

En typ av straffrättslig påföljd som utdöms istället för fängelsestraff. Villkorlig dom innebär att den dömde får en prövotid på två år som sker under övervakning.

Villkorlig frigivning

Frigivning på prov från fängelsestraff innan strafftiden tagit slut. Sådan kan meddelas när två tredjedelar av strafftiden passerat.

Vindikation

Rättighet för en person att återkräva egendom från annan som innehar egendomen med orätt. Till exempel en stulen cykel som köpts av tredje man.

Vite

Ett på förhand bestämt belopp som måste betalas i och med exempelvis ett kontraktsbrott.

Vitsorda

Att medge riktigheten i ett påstående eller skäligheten i ett yrkande. Kan exempelvis handla om att motparten medger att ersättningsbeloppet som yrkas är skäligt.

Vräkning

Avhysning genom kronofogdemyndighetens ingripande, till exempel när en uppsagd hyresgäst vägrat flytta självmant.

Våda

Olyckshändelse, alltså en handling utan uppsåt eller vårdslöshet.

Vållande

Oaktsamhet, culpa. Till exempel vållande till kroppsskada, ett misshandelsbrott där någon av oaktsamhet åsamkar annan en skada.

Vårdnad

Omsorg om ett barn eller en omyndig person som bland annat innebär rättighet och skyldighet att besluta i dennes ställe.

Vårdslöshet

Till exempel om en skada som orsakats utan avsikt men av oaktsamhet.

Y

Yrkande

En framställning som riktas till rätten att dom eller beslut skall ha viss innebörd, till exempel att motparten skall betala skadestånd.

Ä

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken innehåller regler om äktenskapets ingående, om vad som gäller mellan ett gift par och om hur ett äktenskap upplöses.

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur en bodelning går till med bouppteckning, vad som är giftorättsgods och som den andre maken därmed har giftorätt i och vad som är enskild egendom. Äktenskapsbalken är numera könsneutral. Reglerna gäller också för registrerat partnerskap. Numera blir alla makar, inte partners. Vad som gäller när man är sambo regleras istället i sambolagen. 

Äktenskapsbalkens fulla namn är Äktenskapsbalk (1987:230).

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa i dagligt tal, d.v.s. ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig. 

Äkta makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten vid ett äktenskaps upplösning. Är makarna överens om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. Vill den ena av makarna inte att äktenskapet inte ska upplösas eller om någon av makarna bor tillsammans med eget barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås av en s.k. betänketid om 6 månader. En sådan betänketid ska även föregå äktenskapsskillnaden om båda makarna önskar det. 

Efter äktenskapsskillnaden ska bodelning av makarnas giftorättsgods genomföras. Den enskilda egendomen vardera make har ska inte bodelas.

Till toppen