Arrende

Detta behöver du veta om servitut

Tre personer som delar ut dokument mellan sig

Servitut för väg, brunn och brygga

Servitut kan gälla tillåtelse att använda mark för till exempel en bilväg, ridväg, brygga, badstrand, brunn eller el-, vatten- och avloppsledningar. Ett servitut kan även ge rättigheter till fri sikt, exempelvis att grannfastigheten inte planterar träd som skymmer utsikt.

Den fastighet som har servitutet kallas tjänande fastighet och fastigheten som har rätt att utnyttja servitutet kallas härskande fastighet.

Skillnad på servitut

Avtalsservitut sker genom avtal mellan fastigheternas ägare. Avtalet måste innehålla vissa beståndsdelar för att vara giltigt. För att säkerställa att eventuella nya ägare ser att det finns servitut på fastigheten kan avtalsservitutet skrivas in i fastighetsregistret. Oftast gäller detta på obegränsad tid.

Officialservitut upprättas genom ett beslut från en myndighet och kan bara upplåtas om det är av väsentlig betydelse.

Underhåll av väg

När det gäller underhåll av till exempel en väg är det vanligtvis de som använder vägen som ska att sköta detta. Fastighetsägaren till marken där vägen ligger ska inte behöva sköta underhåll om det inte har kommit överens om när servitutet upprättats. Den som behöver använda vägen måste se till att det är praktiskt möjligt.

Nyttjanderätt

Det finns även något som kallas nyttjanderätt som betyder att en person, kommun eller företag har rätt att använda en fastighet på ett visst sätt. En partiell nyttjanderätt innebär att rätt att bruka fastigheten för till exempelvis att jakt, vandring, fiske eller betesmark för djur, men fastighetsägaren har kvar rätten att använda fastigheten i övrigt. Nyttjanderätten är vanligtvis begränsad till 25 eller 50 år och kan till exempel vara ett arrende. Till skillnad mot servitut så är inte nyttjanderätten kopplad till en fastighet.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar