Arrende

Att tänka på vid arrende

Två personer utbyter mappar och en tredje skriver på sin dator

Villkor och uppsägning av arrende

Om marken som arrenderas försämras, skadas eller minskar kan arrendatorn få sänkt avgift och då måste en villkorsändring göras. Uppsägningstiderna för arrendet står i proportion till hur länge avtalet löper men som exempel har avtal med längre löptid än fem år en uppsägningstid på ett år. 

Besittningsskydd

Arrendatorn har i flera fall besittningsskydd, till exempel om han eller hon har en sommarstuga på marken. Arrendatorn behöver då inte lämna marken utan skäl och en förlängning av avtalet kan bli prövat i arrendenämnden. Uppsägning kan ske från både jordägaren och arrendatorn och innebär att arrendatorn måste flytta när arrendetiden löpt ut. Avtalet måste sägas upp minst ett år innan arrendetiden gått ut för att det ska sluta gälla och om det inte görs så fortsätter avtalet gälla ytterligare en period. Avtalet ska sägas upp skriftligt.

Att arrendatorn har besittningsskydd vid jordbruks- och bostadsarrenden innebär att arrendatorn inte kan bli uppsagd på vilka grunder som helst. Lägenhetsarrenden saknar besittningsskydd.

Överlåtelse av arrende

I de flesta fall måste jordägaren ha gett sitt tillstånd till en överlåtelse. I vissa fall kan dock jordbruksarrende som löper på minst tio år överlåtas till exempel till make, maka eller barn, men det finns villkor för detta som måste vara uppfyllda.

Jakt- och fiskearrende?

Man hör ibland även begreppet jaktarrende och fiskearrende. Mark som upplåts till jakt kallas dock jakträtt och när det gäller fiskerätt kan det ingå i ett jordbruksarrende men även ligga separat. I båda fallen kan man skriva avtal för dessa ändamål.

Relaterade artiklar