Bolagsordning

Bolagsordning - ett lagkrav för aktiebolag

Tre personer skrattar och samtalar på ett möte

Bolagsordningen - en del av aktiebolagets ramverk

Bolagsordningen ska enligt ABL innehålla vissa bestämda uppgifter. Några exempel:

  • aktiebolagets namn
  • styrelsens säte
  • antal aktier
  • aktiekapital
  • styrelsens utformning.

Frivilliga uppgifter i en bolagsordning

Utöver den information som lagen kräver, kan en bolagsordning även innehålla andra uppgifter. Några exempel:

  • samtyckesförbehåll (styrelse eller bolagsstämma måste godkänna att aktier får ny ägare)
  • röstmajoritet (att vissa beslut vid bolagsstämman måste fattas med en högre röstmajoritet)
  • hur tvister ska avgöras (vid allmän domstol eller vid skiljenämnd)
  • likvidationsförbehåll (att företaget ska läggas ner under vissa förutbestämda situationer).

Ändringar och uppdateringar

Det är bolagsstämman som tar beslut om ändringar i bolagsordningen. Ändras innehållet ska den uppdaterade bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

För bolagets bästa

En bolagsordning som är genomtänkt är till stor nytta för ett aktiebolag. Den fungerar som ett styrdokument och hjälper ledningen att fatta beslut så att bolaget håller sig inom de verksamhetsramar som var syftet då bolaget bildades.