Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Skilsmässa

Vad innebär kvarsittanderätt?

Vilka omständigheter påverkar vem som anses ha störst behov av bostaden?

Beslutet tas efter en helhetsbedömning, men något som i regel väger väldigt tungt är var eventuella barn till makarna eller samborna kommer att bo. Om barnen bor uteslutande hos den ena föräldern anses oftast den föräldern ha störst behov av bostaden. Detta måste dock vägas mot den andre makens förutsättningar att skaffa en ny bostad och övergripande hälsa. 

Vad händer när den ena fått kvarsittanderätt?

Om man inte får kvarsittanderätt måste man genast flytta ut från bostaden. Det spelar ingen roll att man är den make som står på ett eventuellt hyreskontrakt eller står som ägare av fastigheten. Lägg dock märket till att rätten att bo kvar i bostaden bara gäller tills dess att bodelningen är färdigställd. 

Det är inte ovanligt att den som får kvarsittanderätt blir tvungen att kompensera den andre ekonomiskt för att få bo kvar i bostaden. Storleken på det beloppet varierar i hög grad utifrån makarnas olika ekonomiska förutsättningar. 

Övertaganderätt

Huvudregeln vid en bodelning är att makarna har rätt att få behålla sin egen egendom när tillgångarna ska delas upp. Om det dock är så att den ena maken är i större behov av den gemensamma bostaden kan den maken få det som kallas övertaganderätt. Det innebär att man får överta bostaden, oavsett hur ägandeförhållandena ser ut.

Övertaganderätten omfattar även en bostad som enligt ett äktenskapsförord är enskild egendom. 

Läs mer om hur man skriver ett överlåtelseavtal

Behovs- och skälighetsprövning 

Vid en behovsprövning av ena makes övertaganderätt gör domstolen en helhetsbedömning av er situation. Även här väger det väldigt tungt om ena maken eller sambon har ensam vårdnad om eventuella barn.  Övertagandet måste dock i sin helhet anses som skäligt. En skälighetsprövning tar särskilt sikte på den andre makens ekonomiska situationen och hälsa, och vilka möjligheter denna make har att skaffa sig en ny bostad. Även omständigheter som bostadens affektionsvärde för den andre maken kan ha betydelse, exempelvis om det är en gammal släktgård, föräldrahem eller om egendomen är enskild genom äktenskapsförord. 

Kompensation 

Den som får övertaganderätt måste givetvis betala ersättning till den som äger bostaden. Är bostaden en hyresrätt ska som regel ingen ekonomisk ersättning ges till den som “förlorar” hyresrätten. En hyresrätt har nämligen inget ekonomiskt värde i bodelning. 

Den make eller sambo som övertar bostaden kompenserar den andre maken genom att ge bort egendom från sitt eget giftorättsgods motsvarande bostadens värde. Är detta inte möjligt får man betala motsvarande belopp i pengar.