Framtidsfullmakt

Jäv och missbruk av framtidsfullmakt

Två kollegor skriver och pratar under ett möte

Vad betyder det om fullmaktshavaren är jävig?

Om fullmaktshavaren, alltså personen som har rätten att agera i fullmaktsgivarens namn, är jävig betyder det att han eller hon har en intressekonflikt i den fråga som fullmakten avser.

Det kan innebära att fullmaktshavaren har en personlig eller ekonomisk relation till den som ger fullmakten, eller att han eller hon på annat sätt kan ha en självisk anledning att agera på ett visst sätt i en viss fråga.

Här är några exempel på jäv;

  • Fullmaktshavaren har enligt framtidsfullmakten rätt att sälja fullmaktsgivarens sommarstuga. Om fullmaktshavaren väljer att sälja sommarstugan till sig själv till ett pris under marknadsvärde kan det anses vara jäv.
  • Fullmaktshavaren har enligt framtidsfullmakten rätt att köpa möbler till fullmaktsgivarens hus. Om fullmaktshavaren säljer sin begagnade soffa till fullmaktsgivaren till ett pris över marknadsvärdet kan det anses vara jäv.

En person som är jävig har en skyldighet att avstå från att använda fullmakten i den aktuella frågan, eftersom det kan ifrågasätta fullmaktens opartiskhet och integritet. Det är viktigt att fullmaktshavaren är opartisk och att det inte finns några tvivel om att fullmaktshavaren agerar i fullmaktsgivarens bästa intresse.

Jäv vid fastighetsöverlåtelse

Om den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) och den som får fullmakten (fullmaktshavaren) äger en fastighet tillsammans kan en jävssituation uppstå. Det gäller också om fullmaktshavarens make, sambo eller barn äger fastigheten tillsammans med fullmaktsgivaren.

Vid en försäljning eller annan överlåtelse av fastigheten kan fullmaktshavaren då behöva ansöka om en tillfällig god man som företräder fullmaktsgivaren. När affären sedan avslutats gäller framtidsfullmakten som vanligt igen. 

För att undvika att en sådan situation uppstår kan det vara bra att utse flera personer som fullmaktshavare, så att den fullmaktshavare som inte är jävig istället kan sköta överlåtelsen. 

Vem granskar fullmaktshavaren?

Fullmaktsgivaren har möjligheten att utse en granskare i samband med att han eller hon skriver en framtidsfullmakt. En granskare är en person som har till uppgift att kontrollera att fullmaktshavaren tar tillvara fullmaktsgivarens intresse och inte agerar för egen vinning. Granskaren kan begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag och hur ärenden har skötts.

Om fullmaktsgivaren inte har utsett en granskare kan fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släkt i stället begära att fullmaktshavaren lämnar in en redovisning en gång per år.

Konsekvenser vid misskötsel av framtidsfullmakt

Om en fullmaktshavare missköter sig kan det bero på att instruktionerna från fullmaktsgivaren inte följs, eller att de använder sin fullmakt på ett olämpligt sätt.

Om misskötseln är allvarlig kan det finnas olika rättsliga konsekvenser. Det kan till exempel innebära att fullmaktshavaren kan bli ansvarig för eventuella förluster som den som har gett fullmakten har drabbats av på grund av fullmaktshavarens misskötsel. I vissa fall kan det även innebära att fullmaktshavaren kan åtalas för olika brott, som till exempel bedrägeri eller förskingring.

Kontakta överförmyndaren om du tror att en framtidsfullmakt missbrukas

Känner du oro för att en framtidsfullmakt eventuellt missbrukats kan du kontakta kommunens överförmyndare. Överförmyndaren har ingen direkt tillsyn över hur framtidsfullmakter används, men om det finns misstanke om missbruk kan de begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar och upplysningar.

Om överförmyndarens undersökning visar att fullmakten har missbrukats kan de förbjuda att fullmakten används helt eller delvis.