Aktuellt

De dolda riskerna med AI-chatbots inom juridik

Bilden visar AI-verktyget OpenAI.

AI-chatbots baserar sina svar på mönster och sannolikheter som de har lärt sig från stora mängder textdata. Det innebär att de inte förstår innebörden av text på samma sätt som människor gör och kan missa viktiga nyanser och detaljer i komplexa juridiska frågor. Detta kan leda till felaktig rådgivning eller ogiltiga juridiska dokument. Lagar och regler förändras också ständigt, och AI-chatbots har en kunskapsgräns baserad på när de tränades senast. Den senaste versionen av ChatGPT har tränats på data fram till september 2021. Det innebär att en AI-chatbot kan ge föråldrad eller felaktig information om det inte är uppdaterad med den senaste juridiska utvecklingen.

Partiskhet och felaktigheter

AI-chatbots kan återspegla partiskhet och felaktigheter från sin träningsdata. Detta kan leda till diskriminerande eller snedvridna råd som kan skapa rättsliga problem för användarna. De chatbotar som finns idag har alla problem med felaktiga svar och vid releasen av den senaste versionen av ChatGPT4 skrev utvecklarna så här:

“Despite its capabilities, GPT-4 has similar limitations as earlier GPT models. Most importantly, it still is not fully reliable (it “hallucinates” facts and makes reasoning errors). Great care should be taken when using language model outputs, particularly in high-stakes contexts.”

Kortfattat sägs att trots sin kapacitet har GPT4 liknande begränsningar som tidigare modeller. Allra viktigast är att det inte går att lita på den, då den emellanåt ”hallucinerar” och hittar på fakta med stor trovärdighet. Därför ska försiktighet iakttas inom områden där fakta måste stämma. Om en AI-chatbot ger felaktig juridisk rådgivning eller skapar ett ogiltigt avtal, kan det vara oklart vem som är ansvarig för eventuella skador som uppstår. Detta kan skapa ytterligare juridiska komplikationer.

Chatbotar jämfört med Juridiska mallar

Juridiska mallar är fördefinierade dokument som är utformade för att täcka olika juridiska situationer. De erbjuder en struktur och en grund för att skapa juridiska dokument men tar inte hänsyn till specifika situationer. I de fall då kundens situation inte faller inom en standardram, vilket ofta är fallet, är risken hög att det blir fel och i dessa fall behövs konsultation av jurist för att dokumentet ska bli juridiskt korrekt. Chatbotar i sin tur kan ta hänsyn till specifika situationer och generera komplexa avtal utefter vad du ber den skriva, men som artikeln tidigare har visat går det inte att lita på resultatet, chatboten kan generera fel i det juridiska dokumentet och därmed skapa betydande problem den dag det ska användas. Med andra ord finns det risker med både chatbotar och mallar inom juridiken, men på olika sätt.

Etik, kontext och sekretess

Användning av AI inom juridik innebär etiska överväganden, såsom att säkerställa att algoritmer inte diskriminerar eller orsakar orättvisa. Det är viktigt att noggrant överväga dessa frågor innan man inför AI i juridiska processer. AI-chatbots kan även missförstå kontexten för en juridisk fråga, vilket kan leda till irrelevant eller felaktig rådgivning. Jurister är bättre rustade att förstå nyanser och särdrag i varje unikt fall. Juridiska ärenden innebär ofta känslig information som kräver sekretess. Användning av AI-chatbots kan därför innebära risker för integritet och datasäkerhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att juridik är ett komplext och nyanserat område som kräver en djup förståelse och uppdaterad kunskap om gällande lagar och regler. Även om AI-chatbots kan spela en viss roll i att förbättra juridiska processer är det viktigt att vara medveten om deras begränsningar och risker. För närvarande kan AI inte ersätta den mänskliga expertisen och omdömet som krävs för att erbjuda korrekt juridisk rådgivning och skapa giltiga juridiska dokument.