Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Villkor & policy

Lexly AB:s Integritetspolicy

Här kan du läsa och ladda ner vår Integritetspolicy.

Webbplatsen tillhandahålls av Lexly AB

Vänligen notera att Lexly AB med organisationsnummer: 556669-0102 har
bytt namn. Bolagets tidigare namn var avtal24. Namnbytet registrerades hos
Bolagsverket den 12 september 2019.

1.Inledning

Personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är Lexly AB (nedan kallad ”Lexly”). Vid förmedling av Kund till en av Lexlys
samarbetspartners är Lexly och den ifrågavarande samarbetspartnern gemensamt personuppgiftsansvariga, för de fall Kundens uppdrag faller inom Lexlys verksamhetsområden. Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att Kund, vars uppgifter omfattas av den gemensamma behandlingen, kan vända sig till vilken som helst av Parterna för att utöva sina rättigheter enligt
Dataskyddsförordningen. Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot
lagstiftning eller detta avtal kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till
vilken som helst av Parterna, som sedan får fördela ansvaret inbördes.

Lexly kan erbjuda Beställare eller Kund juridisk rådgivning eller produkt av jurist hos en samarbetspartner som utför uppdraget utanför Lelxys verksamhetsområden. I dessa situationer är Lexly personuppgiftsansvarig enbart för personuppgifter som inhämtats innan förmedlings- eller hänvisningstillfället, och därefter personuppgiftsbiträde för personuppgifter som inhämtas efter förmedlings- eller hänvisningstillfället.

Denna integritetspolicy förklarar hur Lexly samlar in, lagrar och använder dina
personuppgifter samt beskriver dina rättigheter som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.

Som en extra integritetshöjande åtgärd ber vi dig allt som oftast att bocka i en ruta i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss för att försäkra oss om att du tagit dig tid att läsa igenom hur vi hanterar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster och produkter till dig. När du registrerar dig som kund hos oss samlar vi in namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt cookies. Om vi får dina personuppgifter via en samarbetspartner samlar vi in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i vissa fall ditt personnummer. I de fall vår samarbetspartner utgör ett fackförbund kan vi även komma att hantera känsliga personuppgifter i form av facklig tillhörighet ifall du har gett ditt samtycke till det. Förutom ovanstående kan vi också använda uppgifter som går att utläsa av dina andra personuppgifter, så som vissa demografiska uppgifter.

Beroende på vilken typ av produkt du skapar eller tjänst du använder kan vi även komma att samla in andra personuppgifter som är nödvändiga för att kunna skapa produkten eller leverera tjänsten, till exempel (men inte uttömmande) adress, civilstatus, fastighetsbeteckning, kontonummer med mera. För att kunna skapa vissa produkter kommer vi även att fråga om personuppgifter för andra personer, till exempel familjemedlemmar. Det är därför viktigt att du upplyser dessa personer om innehållet i denna integritetspolicy. Detsamma gäller om du som användare av vår contract managementtjänst lagrar dokument som innehåller andras personuppgifter.

För att kunna leverera en produkt eller tjänst till dig och fakturera dig efter utfört uppdrag behöver vi också behandla personuppgifter i form av order-, betalnings- och fakturainformation. Med denna information kan vi också hjälpa dig ifall du som kund är missnöjd med tjänsten eller vill göra en reklamation.

Vi samlar även in namn, e-postadress och telefonnummer till våra samarbetspartners och leverantörers kontaktpersoner samt e-postadress till dig som mejlar till Lexly och övriga eventuella personuppgifter som e-posten innehåller.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du registrerar dig hos oss eller använder våra tjänster, skapar en produkt, använder webbplatsen eller kontaktar oss via telefon, video eller e-post.

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in
personuppgifter från tredje part, då någon skapar en produkt som du omfattas av eller när vi mottar dina personuppgifter från en samarbetspartner för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel
information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om i punkt 10 nedan.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även
samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.

De rättsliga grunder vi använder oss av för att hantera dina personuppgifter är: fullgörande av avtal eller fullgörande av kommande avtal på din begäran, fullgörande av rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt lag, berättigat intresse och samtycke. I avsnittet nedan framgår vilken rättslig grund vi använder oss när vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.

4. Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och
förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra produkter och tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund eller ett kommande avtal på din begäran. Detta inbegriper att kontakta dig på dina uppgivna kontaktuppgifter, identifiera dig, leverera efterfrågad tjänst, skicka ut faktura och hantera betalning efter utförd tjänst samt hjälpa till vid reklamationer eller klagomål på tjänsten.

Vi kan också komma att använda personuppgifter för att föra statistik i syfte att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och göra dessa mer användarvänliga. I dessa fall grundar vi behandlingen på ditt samtycke som du lämnar ifall du accepterar vår användning av cookies. Läs mer om vår användning av cookies i avsnitt 10 i denna policy.

Vi behandlar personuppgifter för riskhantering och för att kunna motverka och utreda missbruk eller brott i samband med användningen av våra produkter och tjänster. Sådana risker innefattar både cyberattacker och försök till intrång i våra system eller vårt kommunikationsnät likväl som att upptäcka och beivra brott som våra tjänster kan utnyttjas för, exempelvis penningtvättbrott. I dessa fall grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse, alternativt på rättslig förpliktelse om behandlingen är påkallad enligt lag.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden ifall du köpt en produkt eller tjänst eller lämnar dina personuppgifter i samband med en försäljning. Vi ger dig alltid möjlighet att tacka nej till att dina personuppgifter används i detta syfte i samband med insamlingen av personuppgifter som kan användas för detta ändamål. Du har även alltid en möjlighet att avregistrera dig från ytterligare marknadsföringsutskick och nyhetsbrev i samtliga e-postmeddelanden som skickas till dig.

Klicka här ifall du inte vill ta del av e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden.

Den rättsliga grunden vi använder oss av är vårt berättigade intresse för att kunna utveckla den kundrelation vi etablerat med dig. Ifall du på egen hand skriver in din e-postadress på vår hemsida för att ta del av nyheter och erbjudanden behandlas personuppgiften med grund i ditt samtycke.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, däribland lagstiftning avseende bokföring, penningtvättslagstiftning om sådan skulle aktualiseras i ett ärende samt för att kunna försvara rättsliga anspråk med hänsyn till regler om preskription.

5. Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen del men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi har lagt ut delar av vår IT-drift till en utomstående tjänsteleverantör och på våra servrar hos dem lagras dina personuppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med någon av våra juridiska samarbetspartners för att den ska kunna nå dig och utföra den tjänst du har efterfrågat. I dessa fall ansvarar vi och samarbetspartnern gemensamt för dina personuppgifter.

Om vi har fått dina personuppgifter via en samarbetspartner kan vi i vissa fall dela uppgifterna tillbaka till samarbetspartnern, i de fall du har gett ditt samtycke till det.

Vi kan även komma att dela personuppgifter, som vi själva inhämtat, med den samarbetspartner som vidareförmedlade dig till oss. Våra samarbetspartners utgör exempelvis banker, fackförbund och mäklarbyråer. De uppgifter som vi delar är: personnummer, information om ifall du gjort en digital behovsanalys alternativt haft ett inledande möte med jurist, om du upprättat något avtal antingen digitalt eller med jurist och i förekommande fall vilket omdöme du givit vår tjänst. I detta fall grundar vi vår delning av personuppgifter på vårt berättigade intresse. Vi har ett intresse av att dela dessa uppgifter med våra samarbetspartners för att kunna erbjuda dessa uppföljning och statistik avseende kunder som vidareförmedlas till oss för att säkerställa att vi tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder relevanta och av kunder efterfrågade tjänster.

Inga personuppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES-området.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna i fråga behandlas.

Vi behandlar dina personuppgifter med den rättsliga grunden fullgörande av avtal under olika lång tid beroende på hur vår kundrelation ser ut. Om du inkommer till Lexly via någon av våra samarbetspartners alternativt via vår hemsida för att du efterfrågar juridisk rådgivning försöker vi kontakta dig på kontaktuppgifterna du lämnat för att leverera den efterfrågade tjänsten. Om vi inte skulle få tag på dig efter tre gjorda kontaktförsök raderar vi dina personuppgifter efter 6 månader från det att de samlades in. Om du erhåller rådgivning eller skapar en produkt hos kommer vi spara alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat i 10 år från det att uppdraget slutfördes. Detta för att vi ska kunna försvara rättsliga anspråk till följd av den rådgivning vi ansvarar för, med hänsyn till regler om preskription.

Personuppgifter vi behandlar för att föra statistik i syfte att förbättra våra tjänster och bli mer användarvänliga sparar vi under så lång tid som de cookies som vi använder gäller. Vänligen kolla vår cookiepolicy för information om hur länge cookies sparas.

Personuppgifter som används för riskhantering och beivran av missbruk och brott i samband med användningen av våra tjänster sparas under så lång tid som krävs för att utreda ett potentiellt missbruk eller brott om sådant misstänks.

Om dina personuppgifter behandlas med anledning av att uppfylla en rättslig förpliktelse sparar vi uppgifterna så länge som den aktuella lagen stadgar.

Avseende marknadsföring sparar vi personuppgifter som används i detta syfte i 36 månader från det att du som kund senast köpte en produkt eller tjänst av oss, alternativt 24 månader från det att du senast var i kontakt med Lexly i samband med en försäljning.

Har du lämnat ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrev till dig gör vi det fram till dess att du återkallar ditt samtycke.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Våra anställda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter. Vidare garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.

8. Vilka är dina rättigheter

 • I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter.
  Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;
 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,
 • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller
  felaktiga,
 • begära att dina personuppgifter raderas,
 • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
 • invända mot viss behandling av personuppgifter,
 • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (dataportabilitet).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala
skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Om du vill utöva någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad
begäran inklusive kopia på id-handling per post till Lexly, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm eller scanna in en undertecknad begäran inklusive id-handling och skicka till dataskyddsombud@lexly.se

9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina
personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

10. Om cookies

På vår webbplats använder vi cookies och tags för att webbplatsen ska fungera
optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss också av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till dig.

Du har själv möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.

11. Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy reviderades senast 2023-06-14.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring
kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

12. Hur du kontaktar oss

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Lexly AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter (begäran ska vara undertecknad med
kopia på id-handling):

Lexly AB
att. Dataskyddsombud
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud som nås på: dataskyddsombud@lexly.se
0771-24 00 24