Lexly AB:s Integritetspolicy

Här kan du läsa och ladda ner vår Integritetspolicy.

Webbplatsen tillhandahålls av Lexly AB.

Vänligen notera att Lexly AB med organisationsnummer: 556669-0102 har
bytt namn. Bolagets tidigare namn var avtal24. Namnbytet registrerades hos
Bolagsverket den 12 september 2019.

1.Inledning

Personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är Lexly
AB (nedan kallad ”Lexly”). Vid förmedling av Kund till en av Lexly:s
samarbetspartners är Lexly och den ifrågavarande samarbetspartnern gemensamt
personuppgiftsansvariga, för de fall Kundens uppdrag faller inom Lexly:s
verksamhetsområden. Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att
Kund, vars uppgifter omfattas av den gemensamma behandlingen, kan vända sig till
vilken som helst av Parterna för att utöva sina rättigheter enligt
Dataskyddsförordningen. Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot
lagstiftning eller detta avtal kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till
vilken som helst av Parterna, som sedan får fördela ansvaret inbördes.

Lexly kan erbjuda Beställare eller Kund juridisk rådgivning eller produkt av jurist hos
en samarbetspartner som utför uppdraget utanför Lelxy:s verksamhetsområden. I
dessa situationer är Lexly personuppgiftsansvarig enbart för personuppgifter som
inhämtats innan förmedlings- eller hänvisningstillfället, och därefter
personuppgiftsbiträde för personuppgifter som inhämtas efter förmedlings- eller
hänvisningstillfället.

Denna integritetspolicy förklarar hur Lexly samlar in, lagrar och använder dina
personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och
hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling
av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka
inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.

Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du
godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster
och produkter till dig. När du registrerar dig som kund hos oss samlar vi in namn,
personnummer, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt cookies. Om vi får
dina personuppgifter via en samarbetspartner samlar vi in ditt namn, din epostadress och ditt telefonnummer. I de fall vår samarbetspartner utgör ett
fackförbund kan vi även komma att hantera känsliga personuppgifter i form av facklig
tillhörighet ifall du har gett ditt samtycke till det.

Beroende på vilken typ av produkt du skapar kan vi även komma att samla in andra
personuppgifter som varit nödvändiga för att kunna skapa produkten, till exempel
(men inte uttömmande) adress, familjesituation, fastighetsbeteckning, kontonummer
med mera. För att kunna skapa vissa produkter kommer vi även att fråga om
personuppgifter för andra personer, till exempel familjemedlemmar, det är därför
viktigt att du upplyser dessa personer om innehållet i denna integritetspolicy.
Detsamma gäller om du som användare av vår contract managementtjänst lagrar
dokument som innehåller andras personuppgifter.

För din trygghet och i bevishänseende, samt för kvalitetsarbete och
affärsutvecklingsändamål, kan vi komma att samla in personuppgifter genom att
spela in telefon- eller videosamtal med dig och även på annat sätt loggföra och
dokumentera dina sessioner på vår webbplats och din kommunikation med oss. Om
du har köpt en tjänst eller produkt av oss sparar vi även betalningsunderlag.

Vi samlar även in namn, e-postadress och telefonnummer till våra samarbetspartners
och leverantörers kontaktpersoner samt e-postadress till dig som mejlar till Lexly och
övriga eventuella personuppgifter som e-posten innehåller.

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du
registrerar dig hos oss eller använder våra tjänster, skapar en produkt, använder
webbplatsen eller kontaktar oss (via telefon, video eller e-post).

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in
personuppgifter från tredje part, då någon skapar en produkt som du omfattas av
eller när vi mottar dina personuppgifter från en samarbetspartner för att vi ska kunna
komma i kontakt med dig.

Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel
information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information
samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om i punkt 10 nedan.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även
samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information
som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande
lagar och förordningar.

Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska
kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad, att vi ska kunna skydda
intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna
fullgöra en rättslig förpliktelse.

4. Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och
förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra produkter och tjänster,
det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser, statistik och riskhantering samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan
marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.

Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt
lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.

5. Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi har lagt ut delar av vår IT-drift till en utomstående tjänsteleverantör och på våra servrar hos dem lagras dina personuppgifter.

Om vi har fått dina personuppgifter via en samarbetspartner kan vi i vissa fall dela uppgifterna tillbaks till samarbetspartnern, i de fall du har gett ditt samtycke till det. 

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål
som uppgifterna ifråga behandlas, vilket bland annat beror på ifall ett kundförhållande
upprättas mellan Lexly och dig. Ett kundförhållande uppstår när någon form av
kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med Lexly.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer dina personuppgifter att raderas efter
6 månader om dina personuppgifter inkommit via en samarbetspartner, annars efter
12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att du erhåller rådgivning
eller skapar en produkt hos oss sparas dina personuppgifter i 24 månader.

Om ett kundförhållande upprättas och ett uppdrag har slutförts kommer vi att bevara
dina personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som
genererats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda
typen av uppdrag och i enlighet med vårt rådgivaransvar, med hänsyn till regler om
preskription.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan
då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att
vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du
anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift,
oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Våra anställda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för
att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart
behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter. Vidare garanterar vi att
dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system
som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina
personuppgifter.

8. Vilka är dina rättigheter

 • I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter.
  Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;
 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia
  på dessa personuppgifter,
 • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller
  felaktiga,
 • begära att dina personuppgifter raderas,
 • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
 • invända mot viss behandling av personuppgifter,
 • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (dataportabilitet).

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala
skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa
skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller
konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är
nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl
kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det
syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter
kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har
möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

Om du vill begära någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad
begäran inklusive kopia på id-handling per post till Lexly, att. Dataskyddsombud,
Sveavägen 17, 111 57 Stockholm eller scanna in en undertecknad begäran inklusive
id-handling till dataskyddsombud@lexly.se

9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina
personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar
vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att
du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

10. Om cookies

På vår webbplats använder vi cookies och tags för att webbplatsen ska fungera
optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil
som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi
använder oss också av cookies för övergripande analytisk information avseende din
användning av våra tjänster och produkter, för att spara funktionella inställningar och
för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till dig.

Du har själv möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare för användningen och
omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla
cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att
ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre
och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.

11. Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.

Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring
kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess
ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig
om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande.
Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga
personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.

12. Hur du kontaktar oss

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Lexly AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter (begäran ska vara undertecknad med
kopia på id-handling):

Lexly AB
att. Dataskyddsombud
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med
vårt dataskyddsombud som nås på:
dataskyddsombud@lexly.se
0771-24 00 24