Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Äktenskapsförord - Kärlekens avtal

När man gifter sig får man en rätt till hälften av värdet av sina egna och sin makes sammanlagda egendomar om man skulle skilja sig. Ett äktenskapsförord är ett sätt för makar att bestämma att man vill ha det på ett annat sätt, t.ex. för att trygga sina tillgångar inför framtiden. Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under ett äktenskap, det är dock alltid en fördel att göra detta innan vigseln, så man är överens från början. Vill man senare ändra vad man kommit överens om kan man skriva ett nytt äktenskapsförord.

Hälftendelning utan äktenskapsförord

Finns inget äktenskapsförord kommer allt som makarna äger att delas i hälften mellan dem vid en skilsmässa eller när någon av makarna dör, oavsett vem som äger vad. Tillgångarna var och en av makarna äger delas på hälften genom en

bodelning, och i bodelningen spelar det ingen roll att ena maken betalat mer. I praktiken kan därför en make, som betalat och egentligen äger den större delen av alla tillgångar, behöva lösa ut den andre maken för att få behålla sina ägodelar. Genom ett äktenskapsförord kan paret bestämma att ingenting eller bara vissa delar av det de äger ska delas vid en eventuell skilsmässa. I ett äktenskapsförord kan paret bestämma att deras tillgångar ska vara så kallad enskild egendom, och inte delas utan tillhöra den ena maken även efter en skilsmässa. Egendom som är enskild egendom bodelas inte. All egendom i ett äktenskap är annars som huvudregel så kallat giftorättsgods, vilket alltså delas lika vid skilsmässa.

När ni skriver äktenskapsförord hos oss kan ni bestämma vad som ska hållas utanför en bodelning och vara enskild egendom. Ni kan bestämma att all egendom båda makarna äger ska hållas utanför en bodelning eller att bara den ene makens egendom ska hållas utanför medan den andres egendom sak ingå i bodelning. Ni kan även specificera exakt vilken egendom som ska hållas utanför, till exempel om huset, som ena maken äger, ska hållas utanför en bodelning medan alla andra saker ska tas upp i en bodelning och delas lika mellan makarna.

Att skriva ett äktenskapsförord är det enda sättet för makarna att förhindra en sådan hälftendelning. Det är inte möjligt att exempelvis genom ett gåvobrev fördela tillgångarna inför en skilsmässa, för att undvika hälftendelning. Hälftendelning tar, som redan nämnts, inte hänsyn till vem av makarna som faktiskt äger vad.

Äktenskapsförord är alltså det enda sättet för makarna själva att bestämma vad som ska vara enskild egendom. Det finns sätt för utomstående som ger eller testamenterar något till en av makarna att bestämma att denna egendom ska vara enskild. Får en make en gåva eller ett arv från någon annan person än den andre maken med en bestämmelse om att gåvan/arvet ska vara enskild egendom, ska egendomen inte delas i hälften vid en skilsmässa. Det spelar med andra ord ingen roll om ett äktenskapsförord finns eller inte i denna situation, hänsyn ska tas till viljan hos den som gett bort eller testamenterat egendomen.

Registrering av äktenskapsförord

Äktenskapsförord ska registreras. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

När börjar äktenskapsförordet att gälla?

Äktenskapsförord blir giltigt från och med registreringen. Om äktenskapsförord upprättas före vigseln, bör det inges till tingsrätten inom en månad efter vigseln. I så fall gäller äktenskapsförord från tidpunkten för vigseln. Inges äktenskapsförord senare, blir det gällande först från och med den tidpunkt det inges.

Går det att ändra i ett äktenskapsförord som redan är registrerat?
För att ändra ett äktenskapsförord krävs att ni upprättar ett helt nytt där ni tydligt formulerar vad som ska gälla istället för det gamla äktenskapsförordet. Detta framgår av 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken som även stadgar att äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Äktenskapsförord ska sedan på nytt registreras hos Skatteverket.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på äktenskapsförord kan se ut. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från vår tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår webbtjänst skapas och skräddarsys äktenskapsförordet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Läs vår stora guide om äktenskapsförord

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar