Förskott på arv

Reglerna om förskott syftar till rättvisa mellan arvingar. Om t.ex. ett syskon, under arvlåtarens livstid, har fått egendom eller medel i större utsträckning än sina syskon möjliggör reglerna om arvsförskott att detta beaktas vid kvarlåtenskapens fördelning.

Enligt huvudregeln gäller att då arvlåtaren i sin livstid gett en gåva till en bröstarvinge, denna ska avräknas som förskott på arv på bröstarvingens arvslott, om inget annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.

Omvänt gäller att om mottagaren är en annan arvinge (då bröstarvingar ej finns), ska avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett. Detta framgår av 6 kap.1 § 1 st. ÄB. För att förskottsreglerna ska bli tillämpliga, förutsätts att mottagaren vid tiden för gåvan är omedelbar arvinge till givaren. Ett barnbarn räknas inte som omedelbar arvinge om givarens barn (barnbarnets far eller mor) fortfarande var vid liv vid gåvotillfället (hade barnet däremot avlidit innan gåvotillfället ska barnbarnet räknas som omedelbar arvinge). Däremot är barnet en omedelbar arvinge till givaren.

Huvudregeln när det gäller bröstarvingar är alltså att gåvor utgör förskott på arv. Om arvlåtarens avsikt inte har varit att ge ett förskott på arv är gåvorna inte sådant förskott. Det föreligger dock en presumtion om att gåvorna är förskott på arv, vilket innebär att den som fått gåvorna måste bevisa att detta inte varit arvlåtarens avsikt.

En annan viktig regel finns i 6 kap. 2 §, ärvdabalken. Där sägs att avräkning inte ska göras för "sedvanliga skänker vilkas värde ej står i missförhållande till givarens villkor". Detta innebär i princip att mindre gåvor som inte kan anses som oskäliga i jämförelse med arvlåtarens övriga ekonomiska förhållanden inte skall ses som förskott på arv.

Observera att det rör sig om en avräkning, inte en återbäring av förskottet. Inte ens om förskottet varit större än arvslotten blir det fråga om återbäring. Arvingen får behålla vad han eller hon fått för mycket i förskott, vilket betyder att en viss förlust då tyvärr drabbar övriga syskon som medarvingar.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor om just din situation och dina förutsättningar. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt testamente som skickas direkt till din e-post.

Har du frågor eller funderingar kring testamente och arvsregler? Vill du veta vad som gäller för just dig? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.