Bouppteckning

Allt du behöver veta om förrättningsmöte

Två personer som håller hand

Vad är ett förrättningsmöte?

När någon går bort, ska en boutredning göras. Då tar man reda på den avlidnes alla tillgångar och skulder. Vid förrättningsmötet gås bouppteckningen igenom. Förutom skulder och tillgångar kan det även finnas:

 • testamente
 • äktenskapsförord
 • laglottsyrkanden
 • arvsavstående
 • bodelning
 • jämkning
 • arvsöverlåtelser

Dessa gås då också igenom på förrättningsmötet.

Kallelse och formkrav

Förrättningsmöte ska hållas inom tre månader efter dödsfallet. Kallelsen ska ha skickats i ”god tid” före förrättningen. I praktiken innebär det att boende i Sverige ska ha fått kallelsen 14 dagar och boende utomlands 30 dagar innan mötet. Kallelsen kan skickas via e-post eller på papper.

Den som har mest insyn i dödsboets ekonomi ska kalla till mötet. Det är ofta efterlevande partner (make/maka/sambo).

Kallelsen ska:

 • Innehålla datum, tid och ort
 • skickas till alla som ingår i dödsboet
 • skickas i ”god tid”

Vilka ska kallas till förrättningsmöte?

Alla som ingår i dödsboet ska kallas till mötet. Det kan vara:

 • efterlevande make, maka eller sambo även om hen inte är dödsbodelägare
 • dödsbodelägare
 • efterarvingar (både de som ärver enligt lag och via testamente)

Dödsbodelägare/efterarvingar väljer själva om de ska närvara personligen. Det går att skicka ett ombud (kräver fullmakt) eller inte närvara alls. Då måste kallelsebevis (bevis på att hen blivit kallad på ett korrekt sätt) bifogas när bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

Hur går ett förrättningsmöte till?

På förrättningsmötet går man igenom de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Om den avlidne var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas. Annan information som ska finnas med i bouppteckningen är till exempel om det finns ett testamente eller om det finns försäkringar med förmånstagarförordnande (till exempel en livförsäkring där efterlevande make står som förmånstagare) som har betalats ut.

Den som har bäst insyn i dödsboet och som lämnat uppgifterna till bouppteckningen kallas bouppgivare. Hen måste delta i förrättningsmötet och skriva under bouppteckningen.

Vem kan vara förrättningsman?

Förrättningsmännen ska vara två stycken: de ska ha fyllt 18 år och vara oberoende (inte ha något eget intresse i dödsboet) och intygar att bouppteckningen är korrekt gjord. Personer som ingår i dödsboet eller deras ombud får inte vara förrättningsmän. 

Exempel på vilka som kan vara förrättningsmän:

 • Arbetskamrat till efterlevande make
 • Granne till den avlidne
 • Make/maka till den avlidnes barn

Exempel på vilka som inte får vara förrättningsmän:

 • Barn eller make/maka till den avlidne
 • Bouppgivaren

När förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen, intygar de att allt viktigt dokumenterats och att den avlidnes tillgångar värderats korrekt. Det är brottsligt att underteckna en bouppteckning som förrättningsmannen vet är felaktig. Straffet är böter vid ringa brott och fängelse vid allvarligare brott.

Vid mötet ska minst en förrättningsman närvara och efter mötet informera den frånvarande förrättningsmannen om resultatet av mötet.

Hur hänger förrättningsmöte ihop med bouppteckningen?

Förrättningsmötet är det tillfälle då bouppteckningen skapas formellt. Först efter ett förrättningsmöte finns det en officiell bouppteckning som kan skickas till Skatteverket för registrering.

Vad händer efter förrättningsmötet?

När bouppteckningen godkänts och undertecknats av förrättningsmännen och bouppgivaren, ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Detta ska göras inom fyra månader efter dödsfallet. Originalet, en bestyrkt kopia och eventuella bilagor skickas sedan inom en månad till Skatteverket för registrering.

När bouppteckningen registrerats, är det den handling som dödsbodelägarna behöver för att till exempel kunna sälja dödsboets egendom och avsluta bankkonton.

Vad är en ingivare? 

Den som sköter kontakten med Skatteverket för dödsboets räkning.

Hjälp med bouppteckning och arvskifte

Vi erbjuder hjälp med både bouppteckningar och arvskiften via telefon eller videomöte. Vi upprättar själva bouppteckningshandlingen, håller i förättningsmötet samt säkerställer att bouppteckningen godkänns och registreras hos Skatteverket.

När bouppteckningen sedan är registrerad erbjuder vi även hjälp med arvskiftet som behöver göras för att arvet ska kunna fördelas.

Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal här eller ring oss på telefon 0771-24 00 24, så berättar vi mer.