Framtidsfullmakt

Vilka formkrav ställs på framtidsfullmakter?

Två kollegor skriver och pratar under ett möte

Skriftlig och undertecknad

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig enligt svensk lag krävs det att den uppfyller vissa formkrav. För det första måste fullmakten upprättas skriftligt och vara undertecknad av den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) och det behöver finnas minst två vittnen.

Det är också viktigt att framtidsfullmakten är tydligt utformad och innehåller alla de uppgifter som behövs för att fullmaktshavare ska kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Fullmakten bör innehålla information om vilka angelägenheter fullmaktshavare har rätt att ta hand om, vilka befogenheter fullmaktshavare har och eventuella begränsningar i fullmakten.

Över 18 år och "vid dina sinnens fulla bruk"

För att du ska kunna utfärda en framtidsfullmakt måste du vara myndig, det vill säga åtminstone 18 år gammal och ha förmåga att sköta dina egna angelägenheter. Detta innebär att du inte får vara beslutsoförmögen vid tidpunkten då du utfärdar fullmakten.

Objektiva och opartiska vittnen

För att framtidsfullmakten ska vara giltig enligt svensk lag måste den vara skriftlig och undertecknad inför två personer som fungerar som vittnen. Dessa vittnen ska intyga att de var närvarande samtidigt när du undertecknade fullmakten och att de såg att du gjorde det.

Vittnena som närvarar vid undertecknandet av en fullmakt spelar en viktig roll. Deras uppgift är att bevittna att du, som ger fullmakten (fullmaktsgivaren), är vid sunt och fullt förstånd och att du har undertecknat fullmakten av fri vilja. Detta innebär att vittnena ska intyga att du förstår vad fullmakten innebär och att du inte har blivit tvingad eller på annat sätt övertalad att underteckna den.

När en fullmakt utfärdas är det viktigt att vittnena som bevittnar undertecknandet av fullmakten är objektiva och opartiska. Det finns därför vissa begränsningar för vem som får vara vittne. Personer som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sin bevittning får inte vara vittnen.

Vittnen får heller inte vara fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens make, sambo eller personer som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap med fullmaktsgivaren, såsom föräldrar, barn eller barnbarn. Detta gäller svåger, svägerska, svärföräldrar, svärson, svärdotter, styvbarn, styvföräldrar och andra personer som är gifta med eller är släkt med fullmaktsgivarens syskon.

Det är viktigt att vittnena som bevittnar undertecknandet av fullmakten inte har några personliga intressen eller förhållanden som kan påverka deras opartiskhet. 

Måste kunna uppvisas i original

När fullmakten används gentemot tredje man, till exempel en bank, måste den uppvisas i original. Detta innebär att fullmaktshavaren måste visa upp det ursprungliga dokumentet när han eller hon ska använda fullmakten. Det är viktigt att uppvisa fullmakten i original eftersom det är det enda sättet att garantera att den är giltig och att fullmaktshavaren har rätten att fatta beslut åt dig. Det är också viktigt att du förvarar fullmakten på ett säkert sätt så att den inte går förlorad eller hamnar i orätta händer.

Att ändra eller återkalla framtidsfullmakten

Enligt svensk lag har du som utfärdat en framtidsfullmakt rätten att ändra eller återkalla den när som helst. Du kan välja att ändra fullmakten genom att skriva en ny framtidsfullmakt eller genom att ändra den befintliga fullmakten. Du kan också välja att återkalla fullmakten helt genom att skriftligen meddela detta till fullmaktshavaren.

Om du vill ändra en befintlig framtidsfullmakt måste du följa samma formkrav som när du utfärdade fullmakten för första gången. Det innebär att ändringen måste vara skriftlig, undertecknad av dig och bevittnad av två personer. Vittnena ska intyga att de var samtidigt närvarande när du undertecknade ändringen och att de såg att du gjorde det.

Om ändringen endast gäller att fullmakten ska begränsas, till exempel om du vill begränsa fullmaktshavarens rättigheter, krävs inte att ändringen bevittnas. Det är dock viktigt att ändringen formuleras på ett tydligt och korrekt sätt. Om du vill ändra din framtidsfullmakt bör du rådfråga en jurist för att få hjälp med formuleringen.

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Om framtidsfullmakten inte uppfyller alla formkraven kan den bli ogiltig. Det kan leda till att fullmaktshavare inte kan ta hand om fullmaktsgivarens angelägenheter på det sätt som fullmaktsgivaren avsett.

Därför är det viktigt att ta hjälp av en jurist eller annan kunnig person när man upprättar en framtidsfullmakt alternativt skriva en framtidsfullmakt själv med hjälp av smarta onlineverktyg.

Hos oss på Lexly kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt,upprättad enligt svensk lag och till ett betydligt lägre pris. Vill du ha hjälp av jurist kan du enkelt få det via telefon eller videomöte till fast pris. Första mötet är alltid kostnadsfritt. 

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Sammanfattning formkrav framtidsfullmakt

Sammanfattningsvis krävs det att en framtidsfullmakt upprättas skriftligt, undertecknas av fullmaktsgivaren och två vittnen, samt innehåller tydlig information om fullmakthavarens befogenheter och eventuella begränsningar för att vara giltig enligt svensk lag.

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Den dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt.

Läs mer om Framtidsfullmakt
Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
0 kr

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte