10 viktiga saker att tänka på när du skriver gåvobrev

1. Formkrav

Gåvobrevet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren.

2. Typ av egendom

För lös egendom (möbler, tavlor o.d.) krävs inget gåvobrev. Är egendomen av högre värde bör dock ett gåvobrev skrivas. För fast egendom (tomtmark, hus, bostadsrätt) är gåvobrev ett krav.

3. Innehåll

Oavsett om gåvobrevet avser lös eller fast egendom, ska det innehålla givarens namn, mottagarens namn och en noggrann beskrivning av gåvan samt eventuella överlåtelsevillkor.

Gäller gåvan fast egendom är kraven högre:

• Formkraven under punkt 1 ska vara uppfyllda.
• Gåvobrevet ska bevittnas.
• Egendomen ska beskrivas noga (kom ihåg fastighetsbeteckningen!)
• En överlåtelseförklaring ska skrivas in i gåvobrevet - det är en mening som beskriver att du överlåter egendomen som en gåva samt hur stor del av egendomen gåvan avser.
• Mottagaren ska skicka gåvobrevet till Lantmäteriet för att registrera sig som ägare och ansöka om lagfart. När detta är gjort, är gåvan giltig.
• Avser gåvan en bostadsrätt, måste bostadsrättsföreningens namn samt lägenhetsnummer framgå. Mottagaren måste även godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska anses giltig.

Om givaren är gift eller sambo, ska även partnern godkänna gåva avseende fast egendom.

4. Villkor

I båda typerna av gåvobrev är det möjligt att villkora gåvan. Det kan exempelvis innebära att gåvan och eventuell avkastning från den eller det som träder i dess ställe (t.ex. att mottagaren säljer tomtmark denne fått i gåva och köper ett hus för pengarna) ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan ingår då t.ex. inte i en bodelning vid skilsmässa.

5. Bevittning

Ett gåvobrev som avser lösegendom behöver inte bevittnas enligt lag, men vi rekommenderar att det ändå görs. Avser gåvobrevet fast egendom krävs bevittning.

6. Förvaring

Det finns inget krav på registrering av gåvobrev. Även om gåvan gäller en fast egendom som ju ska skickas in till Lantmäteriet, innebär det inte att gåvobrevet förvaras där. Se därför till att det förvaras på ett säkert ställe.

7. Gåva till barn

Ger du en gåva av större värde till ditt barn ska den i regel ses som ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden.

8. Gåva till maka/make

Är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast (och enklast) med ett gåvobrev. Om ni däremot ska överlåta flera tillgångar, dela upp lån och omfördela äganderätt, bör ni istället upprätta ett bodelningsavtal.

Gåva mellan makar ska registreras hos Äktenskapsregistret hos Skatteverket. Syftet med detta är att skydda givarens eventuella långivare.

9. Gåva mellan sambor

En gåva mellan sambor avseende lös egendom behöver inte registreras. Är gåvan fast egendom ska den registreras hos Lantmäteriet.

10. Var noggrann!

Ett väl genomtänkt och upprättat gåvobrev innebär att eventuella konflikter kring gåvan kan undvikas.