Samboavtal

När räknas man som sambo?

En man och en kvinna äter en hamburgare tillsammans

Måste man vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor?

Normalt anses en gemensam folkbokföringsadress ge presumtion för äktenskapsliknande samlevnad - om ett par bor ihop men en av dem är folkbokförd på en annan adress ska det göras en helhetsbedömning. Då ska det klart framgå att parterna haft en gemensam permanent bostad och ett gemensamt hushåll under en längre tid, sex månader brukar gälla som riktmärke. Ett samboförhållande upphör rent juridiskt när man flyttar isär.

Är man skyldig att försörja sin sambo eller betala hans eller hennes skulder?

Sambolagen innehåller inte några regler om underhållsskyldighet. Däremot jämställs sambor med gifta par inom sociallagstiftningen. Vid prövningen av rätt till socialbidrag tas hänsyn till bådas inkomster. Om den ena sambon vägrar att bidra till hushållet kan det innebära att den andre inte anses berättigad till hjälp från socialtjänsten.

Man har inte heller någon skyldighet att betala sin sambos skulder. Naturligtvis kan detta missbrukas genom att man påstår att all egendom tillhör den sambon som inte står i skuld. Eftersom det kan vara svårt för kronofogdemyndigheten att bevisa vad som tillhör låntagaren finns det en presumtionsregel som innebär att egendom som påträffas i bostaden antas tillhöra den sambo som står i skuld. Detta gäller om det inte framgår att egendomen tillhör den andre.

Samboegendom och bodelning

När ett samboförhållande upphör, av annan anledning än att samborna gifter sig med varandra, ska den så kallade samboegendomen fördelas genom bodelning (om någon av samborna begär det).

Som samboegendom räknas endast den gemensamma bostaden och bohaget som har införskaffats för gemensam användning. Pengar eller värdepapper omfattas inte, och ska därför inte ingå i en eventuell framtida bodelning mellan sambor.

En gemensam bostad betraktas som samboegendom, om den skaffats för gemensam användning. Däremot ingår inte fritidshus. Bohag, såsom möbler, husgeråd och elektronikprylar, som är avsedda för det gemensamma hemmet kommer att betraktas som samboegendom och fördelas vid en eventuell bodelning. Annan egendom såsom bil, båt m.m. utgör inte samboegendom och ska inte delas.

För att skydda sin egendom kan sambor genom ett samboavtal bestämma att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.

Vid en bodelning kan jämkning ske om det framstår som oskäligt att samboegendomen ska delas lika på grund av ett kortvarigt förhållande (kortare än fem år). Enligt praxis kommer delningen då att jämkas så att 20 procent av vardera partens egendom skall delas lika per år som förhållandet varat.

Vem har rätt till bostaden när två sambor flyttar isär?

Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den. Om en av samborna har barnen boende hos sig, så anses ofta den föräldern ha störst behov av bostaden. Även om bostaden inte utgör samboegendom kan den sambo som inte äger bostaden få bo kvar i den. I detta fall krävs dock, förutom att sambon bäst behöver den, att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Läs mer om samboavtal i vår stora guide

Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns möjlighet för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt. När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider ska det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon få rätt att överta den. Men om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det finns ändå en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar, om domstolen anser detta vara skäligt. Som sambo ärver ni inte varandra. För att ärva varandra behöver ni skriva ett testamente.

Skriv samboavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Samboavtal

Hos Lexly kan du enkelt skriva ett samboavtal själv online eller med hjälp av en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Alltid till fast pris. 

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
Boka här

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte