Villkor & policy

Lexly AB:s allmänna villkor

1. Företagsinformation

Webbplatsen tillhandahålls av Lexly AB.

Företagets juridiska namn är Lexly AB med organisationsnummer: 556669-0102. Företagets tidigare namn var AB avtal24. Namnbytet registrerades hos Bolagsverket den 12 september 2019.

Adress: Sveavägen 17, 111 57 Stockholm
Webbadress: www.lexly.se
Telefon: 0771 - 24 00 24 alt. 08 - 515 101 21
E-post: info@lexly.se

I dessa villkor är hänvisningar till "Lexly", "vi", "oss" och "vår" hänvisningar till Lexly AB.

2. Om de allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Lexly och fysisk eller juridisk person (”Kund”) som:

  • besöker www.lexly.se (”Webbplatsen”),
  • beställer och bokar tid för juridisk rådgivning med jurist,
  • registrerar ett användarkonto på Webbplatsen,
  • använder Lexlys digitala avtalstjänster (”Avtalsflöde”),
  • köper tjänst eller juridisk rådgivning med jurist,
  • köper en tjänst skapad genom Lexlys digitala Avtalsflöde,
  • betalar för tilläggstjänst,

Villkoren gäller även för andra tjänster som Lexly tillhandahåller i samband med Webbplatsen, såsom kundservice, sociala medier eller kommunikationskanaler som Lexly driver.

Villkoren, samt instruktioner, policys och övrig information kring Lexlys tjänster och rådgivning finns tillgänglig på Webbplatsen.

Gemensamt benämns Lexly och Kund som ”Parterna” i dessa Villkor.

3. Tillämplighet, omfattning m.m.

Med tjänst avses ett samlingsbegrepp som innefattar Lexlys behovsanalyser och andra juridiska och elektroniska dokument upprättade via det digitala Avtalsflödet eller av jurist hos Lexly eller hos en av Lexlys samarbetspartners, på uppdrag av Lexly.

Med tilläggstjänst avses kringliggande servicetjänster som är kopplade till ordinarie tjänster. För närvarande tillhandahåller Lexly följande tilläggstjänster: hemleverans av dokument, förvaring av dokument samt översättning av dokument. 

Med dokument avses ett juridiskt dokument, i fysisk eller elektroniskt form, som skapats via Avtalsflödet eller av jurist och sedan tillgängliggjorts för Kunden.

Med malldokument avses dokument som tillgängliggjorts på Webbplatsen och har en mallstruktur där det inte går att påverka dess utformning via ett Avtalsflöde.

Med juridisk rådgivning avses juridisk rådgivning utförd av jurist hos Lexly eller hos en av Lexlys samarbetspartners, på uppdrag av Lexly.

Avtal om utförandet av tjänster via Avtalsflöde samt via juridisk rådgivning ingås alltid mellan Lexly och Kunden när Lexly själv utför uppdraget, eller förmedlar Kund till en samarbetspartner, och rådgivningen eller tjänsten faller inom Lexlys verksamhetsområde. 

Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexlys verksamhetsområde. I sådana fall gäller Lexlys allmänna villkor om inget annat avtalats.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Kunden Lexlys allmänna villkor.

4. Användning av Webbplatsen

4.1 Allmänt

Webbplatsen och dess Avtalsflöde är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. På Webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Kunder. Informationen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning av jurist.

Tjänsterna i Avtalsflödet är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till varje tjänst finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information under fliken ”Guider och råd”. Denna information är fritt åtkomlig för alla Kunder.

4.2 Skapa konto

Kund kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto. För att kunna spara, ladda hem eller köpa tjänster skapade i Avtalsflödet krävs att ett användarkonto skapas. För detta krävs initialt att Kund identifierar sig med BankID och anger sina kontaktuppgifter. Vid registrering av användarkontot behöver Kund godkänna Lexlys behandling av personuppgifter i enlighet med Villkoren och Lexlys integritetspolicy

4.3 Uppdatering av tjänster

I användarkontot sparas Kundens alla påbörjade tjänster via Avtalsflödet. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade. Kund som har ett användarkonto kan efter köp av tjänst i Avtalsflödet kostnadsfritt ändra sina tidigare val och på så sätt uppdatera den köpta tjänsten. Detta sker i inloggat läge genom att gå till ”Mina sidor”, klicka på ”Mina avtal” och sen på “Uppdatera”. Ändringar kan göras kostnadsfritt upp till 30 dagar efter köp. Se även punkten Ändringsrätt och Nöjd kund garanti nedan.  

5. Mallar

Lexly ansvarar inte för slutresultatet eller de värderingar Kund gör när Kund använder ett malldokument som tillgängliggjorts via Webbplatsen. Lexly ansvarar inte för skador som orsakats av kunds bristfälliga tolkning eller användning av ett malldokument.

Malldokument som tillhandahålls på Webbplatsen ska inte ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning.

6. Betalningsvillkor

Angivet pris för tjänster gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagstjänster avser pris exklusive moms. Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

6.1 Vid köp av tjänster online via Avtalsflödet

Besökare kan köpa tjänster online av Lexly genom användning av Lexlys Avtalsflöde.

Genom att köpa en tjänst på Webbplatsen accepterar Kunden de delar av dessa Villkor som gäller Kunden. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på Webbplatsen sker kostnadsfritt.

6.2 Vid köp av tjänst av jurist

Kund kan köpa tjänster genom att anlita en jurist som utformar dokument åt Kunden. Kund kan även köpa allmän juridisk rådgivning. Avtal om köp av juridisk rådgivning eller tjänst av jurist ska anses ha träffats när bekräftelsemejl med prisuppgifter samt länk till allmänna villkor skickats till Kund från Lexly.

Våra tjänster och juridisk rådgivning debiteras med angivet fast pris per tjänst eller enligt särskild överenskommelse.

6.3 Vid köp av Företagspaket

För de Företagspaket samt tilläggstjänster som Lexly tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista.

Kunden förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela Lexly därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande period. Villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att Kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Lexly har rätt att justera priset inför kommande period om Lexly får vetskap om att förutsättningarna hos Kunden för prissättning har förändrats.

6.4 Betalsätt

Betalning sker genom kort eller faktura.

Kortbetalning
Lexly erbjuder kortbetalning via betaltjänstleverantören Stripe. Godkända korttyper är VISA, Mastercard och American Express. Stripe är en väletablerad betaltjänstleverantör med verksamhet i många länder. De erbjuder moderna och säkra betalningslösningar som uppfyller Lexlys egna och marknadens generella krav på datahantering och säkerhet. Klicka på länken för att ta del av deras användarvillkor och integritetspolicy.

Faktura
Våra fakturor administreras av Netsuite. Betalningsvillkor på faktura är 14 dagar för både privatpersoner och företag. Vid utebliven betalning efter att fakturan förfallit debiteras en lagstadgad dröjsmålsränta. Klicka på respektive länk för att ta del av deras allmänna villkor och integritetspolicy.

7. Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Lexly förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen under en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Kunden och Lexly server beror dels på Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av Webbplatsen.

8. Leverans

En tjänst som köpts av Kunden via Avtalsflödet eller en jurist ska anses vara avlämnad när Kunden ges tillgång eller åtkomst till innehållet som är lämpligt för att få tillgång till eller ladda ned det.

Leverans sker så snart Kundens genomfört ett köp av tjänst. Dokumenten görs tillgängliga för Kunden genom inloggning på användarkontot. Om internetuppkoppling eller annan teknisk omständighet medför att Kunden inte erhåller leverans i anslutning till att Kunden fått köpet bekräftat är Kunden välkommen att ringa 0771-24 00 24 eller skicka e-post till info@lexly.se för omedelbar åtgärd.

Vid osedvanlig försening av leverans av tjänst ska Kund utan onödigt dröjsmål informeras om att anledningen därtill samt få information om när leverans kommer ske. Kan inte Lexly leverera tjänsten inom skälig tid har Kunden alltid rätt att häva köpet. För utövande av hävningsrätten se instruktion under punkten “Reklamation och reklamationsrätt”.  

Avseende fysisk leverans av dokument. 
Kund uppmanas att kontrollera mottaget dokument så snart som möjligt efter det att leverans har skett för att upptäcka eventuella skador som kan ha inträffat under leveransen. Om det fysiska dokumentet är skadat har Kund rätt att få dokumentet levererat på nytt utan någon extra kostnad. Leverans av dokument kommer att ske till den adress som kund uppgav vid beställningen eller ett närliggande utlämningsställe.

9. Behandling av personuppgifter

9.1 Allmänt om Lexlys behandling av personuppgifter

Det är viktigt för Lexly att du känner dig trygg när du tillhandahåller dina personuppgifter till oss. Lexly har därför upprättat en Integritetspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig som kund, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Integritetspolicyn finns tillgänglig på Webbplatsen (Integritetspolicy - Lexly.se ) och utgör en del av de allmänna villkoren.

Lexly samlar in, behandlar, använder och delar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy och efter vad som anges i dessa villkor.

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt dataskyddsombud som nås på: dataskyddsombud@lexly.se eller 0771-24 00 24.

10. Ansvarsbegränsningar

10.1 Ansvar vid användning av Avtalsflödet

Rådgivningen i Avtalsflödet och utformandet av tjänsten är baserat på de omständigheter som Kund anger samt de juridiska regler och det rättsläge som gäller vid den tidpunkt Avtalsflödet och tjänsten nyttjas.

Avtalsflödet ger vägledning och råd till Kund utifrån dennes livssituation baserat på de sakomständigheter Kund anger. Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i Avtalsflödet. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar Lexly för att vägledning och råd som ges och dokument som skapas utifrån de givna sakomständigheterna är juridiskt korrekta.

Varje Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att rådgivningen som ges i Avtalsflödet baseras på de angivna sakomständigheterna.

Lexlys Avtalsflöde kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall.

Lexly tillhandahåller i anslutning till Avtalsflödet support via telefon, video, e-post och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Avtalsflödet och Webbplatsen. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. Lexly tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.

Lexly är inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Avtalsflödet på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Lexly eller vid nödvändigt underhåll av Lexlys datorsystem.

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Rådgivningen i Avtalsflödet är baserad på omständigheter som Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade tjänster med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

10.2 Ansvar vid rådgivning av jurist

Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av tjänsten är rådgivningen anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt de instruktioner Kunden ger. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen givits. Om inte annat avtalats omfattar rådgivningen i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning, rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser.

Rådgivningen omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån det uttrycks uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar Lexly inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta.

Rådgivning ges inte om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Mot bakgrund av allmän erfarenhet av andra jurisdiktioner kan uppfattningar om rättsläget i andra länder komma till uttryck. Vad som uttrycks i dessa fall utgör inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från det aktuella landets lokala jurister.

Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade tjänster med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

10.3 Generella ansvarsbegränsningar

Om inte annat avtalats är Lexly inte ansvarig gentemot Kund för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kund eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Lexly är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Lexlys arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Lexly har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Lexlys sida. 

Lexlys ansvar är begränsad till rådgivning som utförs av Lexly eller en av Lexlys samarbetspartners, på uppdrag av Lexly, och inom Lexlys verksamhetsområde. Ansvaret för direkt skada är vidare begränsat till ett belopp om 1 000 000 SEK, såvida inte Lexly handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Lexly svarar inte för indirekt skada utöver fall av grov vårdslöshet. Lexlys ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från Lexlys sida ska vara begränsat till den ekonomiska och faktiska skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Lexly är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lexly själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lexly att tillgängliggöra Avtalsflödet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. 

11. Reklamation och reklamationsrätt

Om Kund anser att fel föreligger i den rådgivning eller i den tjänst som har levererats ska Kunden utan onödigt dröjsmål och så snart Kunden fått kännedom om felet - reklamera detta till Lexly. Reklamation ska ske senast tre år efter leverans men bör ske inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamationer som sker inom två månader från leverans anses alltid ha skett inom skälig tid.

Reklamationsärenden hanteras via telefon på telefonnummer 0771 - 24 00 24 eller via mail till info@lexly.se eller postledes adresserat till Lexly AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

I det fall Parterna inte kan nå en överenskommelse som är accepterbar för Kunden har denne möjlighet att lämna in en klagomålsansökan för tvistelösning via Europeiska kommissionens onlineplattform. Ansökan sker online genom länken:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV

Om resultat inte kan nås enligt ovan så har en tvist uppkommit enligt punkt 14 i dessa villkor. För att få en sådan tvist prövad kan du som Kund (endast fysisk person som är konsument) vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se

12. Ångerrätt vid köp och ändringsrätt

12.1 Ångerrätt för köp av tjänst (specialtillverkat dokument)

Vid köp av dokument via någon av våra jurister eller via tjänsten Avtalsflödet, skapas ett skräddarsytt dokument speciellt utformat efter Kundens uppgivna information och svar på frågor/val i Avtalsflödet. Eftersom dokumentet har entydig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/ val i Avtalsflödet, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter leverans, i enlighet med 2 kap. 11 § Distansavtalslagen.

12.2 Ångerrätt för beställning av tilläggstjänster

För beställning av tilläggstjänster såsom dokumentförvaring har Kund rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen. För att nyttja sin ångerrätt kan Kunden kontakta Lexly via telefon på nummer 0771-24 00 24, eller via mail till info@lexly.se eller postledes adresserat till Lexly AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm 

Vill du som Kund utnyttja din ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen kan man också använda sig av Konsumentverkets ångerblankett. Ladda ned den här.

En återbetalning/kreditering utförs alltid i förhållande till det ursprungliga betalsättet. Har t.ex. ett ångrat köp genomförts med kortbetalning kommer summan sättas tillbaka på det använda kortet. Detta sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att Lexly har mottagit och godkänt Kundens begäran av ångerrätten.  

12.3 Ändringsrätt vid köp av tjänst (specialtillverkat dokument)

Kund kan som köpt ett dokument via någon av våra jurister eller via tjänsten Avtalsflödet kan under 30 dagar efter köpet göra kostnadsfria ändringar i dokumentet genom att kontakta sin jurist eller genom att ändra de val som gjorts i Avtalsflödet. När Kunden färdigställt ändringarna i Avtalsflödet levereras en ny uppdaterad version av dokumentet kostnadsfritt.

12.4 Nöjd-Kund-Garanti

Lexly tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti vilken innebär att Kund som köpt en tjänst via Avtalsflöde, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererad tjänst, kan få köpet att gå åter. Bedömningar av detta görs av Lexly i varje enskilt fall. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom 14 dagar från köptillfället ringer till Lexly på telefon 0771-24 00 24 eller skickar e-post till info@lexly.se och framställer sådan begäran.

12.5 Klagomål och förbättringar till Kundombudsman

Ovanstående villkor begränsar inte de rättigheter som Du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga.

Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av Lexly eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på Lexly som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med berörd jurist eller Lexly på telefon 0771 - 24 00 24 eller via e-post på info@lexly.se.

Om Kund, efter kontakt med Lexly eller berörd jurist, fortsatt inte är nöjd med hanteringen av Kundens ärende eller synpunkt rekommenderas Kunden att kontakta Lexlys Kundombudsman via e-postadressen: kundombudsman@lexly.se

Kundombudsmannen är anställd av Lexly men arbetar opartiskt och har till uppgift att pröva kundens klagomål eller förslag på förbättringar och synpunkter genom att se över ärendet eller frågan och göra en ny bedömning. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att Lexly utreder saken vidare.

13. Upphovsrätt

13.1 Allmänt

Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Lexlys samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Avtalsflödet får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att allt om tjänster, frågor och svar och andra texter på Webbplatsen inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan Lexlys samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Lexly via e-postadressen: info@lexly.se.

13.2 Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Lexly ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Lexly förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

14. Länkning

Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Lexlys föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Det är förbjudet att länka på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

15. Sekretess

All personlig information som tillhandahålls av Kund behandlas med sekretess hos Lexly och Lexlys samarbetspartners. Lexlys medarbetare samt medarbetare till Lexlys samarbetspartners har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.

16. Tvist

Utöver vad som tidigare angivits rörande reklamation kan en tvist även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör Lexlys uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

17. Ändringar & uppdateringar

17.1 Webbplatsen

Lexly har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan till exempel avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Avtalsflödet/ Lexly Business) och/eller Webbplatsens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.

17.2 Villkoren

Dessa villkor kan komma att ändras av Lexly från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Webbplatsen. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Lexlys webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.

Dessa allmänna villkor har senast reviderats den 22 februari 2024.