Fullmakt

Långledigt? Med en fullmakt behöver verksamheten inte avstanna

Person som skriver under ett avtal

Det är bara firmatecknare som kan företräda företaget och ingå avtal i företagets namn. I vissa fall är det nödvändigt att låta någon annan företräda företaget och ha möjlighet att teckna firman. I dessa fall kan du skriva en fullmakt till den person som ska handla i företagets namn.

Fullmakten ger personen rätt att till exempel genomföra ett köp, ingå avtal eller företräda företaget. De som berörs av fullmakten är fullmaktsgivaren som utfärdar fullmakten, fullmaktshavaren som företräder fullmaktsgivaren samt den utomstående personen som fullmakten ska visas upp för och som fullmaktsgivaren ska handla med.

– En fullmakt är i de flesta fallen en skriftlig handling. Det finns dock inget krav på detta utan en muntlig fullmakt har samma giltighet som en skriftlig. Har fullmakt utställts genom ett muntligt meddelande till fullmaktshavaren finns dock risken att den utomstående personen vill se en skriftlig fullmakt för att försäkra sig om att det faktiskt finns en fullmaktsgivare och vad fullmakten ifråga omfattar, säger Linus Löfgren, affärsjurist på Lexly.

I en skriftlig fullmakt tydliggörs vilket uppdrag fullmaktsgivaren har givit fullmaktshavaren. Fullmakten kan i princip handla om vilka uppdrag som helst, men det finns olika typer av fullmakter. Det kan röra sig om en begränsad fullmakt som innebär att fullmaktshavaren är begränsad till att utföra ett särskilt uppdrag, en generell fullmakt som låter fullmaktshavaren agera i fullmaktsgivarens namn i större omfattning, en ställningsfullmakt som förekommer mellan en arbetsgivare och en anställd eller en rättegångsfullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att föra fullmaktsgivarens talan i rätten.

Behörighet och befogenhet?

I fullmakten anges den behörighet som fullmaktsgivaren givit fullmaktshavaren, det vill säga själva uppdraget. Befogenheten är däremot de instruktioner som givits till fullmaktshavaren. Eftersom den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående bör man fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte.

– Befogenheten är sådan information som den utomstående personen inte behöver få vetskap om. I en förhandlingssituation kan ett avslöjande av ens befogenhet drastiskt försämra ens förhandlingsläge, förklarar Linus Löfgren.

Det är ofta viktigt för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmaktshavaren befogenhet, till exempel ett prisintervall för en försäljning eller ett köp.

Generalfullmakt

En fullmakt utan begränsningar kallas för generalfullmakt. Den ger rätt till i stort sett alla de juridiska handlingar som firmatecknaren själv kan göra.

– Eftersom en generalfullmakt kan ge fullmaktshavaren ett stort handlingsutrymme bör de endast utfärdas under särskilda förhållanden. Ett exempel är vid företagsöverlåtelser då en generalfullmakt kan utfärdas för att förvärvaren av bolaget omgående ska kunna sköta bolagets angelägenheter under tiden från förvärvet tills dess att den nya styrelsen har registrerats av Bolagsverket, säger Linus Löfgren.

Om instruktionerna inte följs

Följer fullmaktshavaren instruktionerna i fullmakten gäller det avtal som ingåtts, men om fullmaktshavaren däremot inte följer den skriftliga fullmakten blir avtalet inte bindande för fullmaktsgivaren. I de fall fullmaktshavaren inte följer instruktionerna men handlat enligt innehållet i den skriftliga fullmakten är avtalet bindande mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

– Ett exempel kan vara att fullmaktshavaren har sålt en bil under det belopp som fullmaktsgivaren muntligen angett som minimibelopp. Avtalet skulle i detta fall vara bindande och bilen räknas som såld, men fullmaktshavaren skulle kunna bli skadeståndsskyldig gentemot fullmaktsgivaren för att denne handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna, avslutar Linus Löfgren.

Skriv en korrekt fullmakt för företag

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.

Läs mer om Fullmakt för företag
Fullmakt för företag skriven av jurist

3738 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte