Företagsöverlåtelse

När ett bolag ska överlåtas behövs ett företagsöverlåtelseavtal för att säkerställa att båda parter är överens.

  • Ange köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske samt de skyldigheter säljare och köpare har.

Företagsöverlåtelse med hjälp av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför företagsöverlåtelse?

Företagsöverlåtelseavtalet skapar trygghet för både säljare och köpare. I avtalet kan du reglera detaljer kring betalning och tillträde. Rätten att använda företagsnamnet är en annan viktigt punkt som avtalet kan innehålla.

Lika viktigt är att båda parter är överens om vilka skyldigheter som gäller för köpare respektive säljare, inte minst för den så kallade garantikatalogen.

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Vanliga frågor

Vad är viktigt att tänka på vid företagsöverlåtelser?

När ett aktiebolag förvärvas, är det viktigt att granska bolagets redovisning och alla förpliktelser som bolaget eventuellt har. Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden, civila- eller skatterättsliga processer med mera. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att tidigare ägare lämnar garantier gällande bolagets förpliktelser. Köparen riskerar annars att få stå för kostnader som uppstått innan transaktionen genomfördes.

Vid en företagsöverlåtelse övertar köparen automatiskt samtliga bolagets avtal såvida inte parterna avtalat om annat.

Vid en fusion tar ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Är det ett krav att skriva företagsöverlåtelseavtal?

Vid en företagsöverlåtelse brukar ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, vilket är att rekommendera för att säkerställa att bägge parter förstår omfattningen och innebörden av överlåtelsen. Efter en överlåtelse ska även de nya ägarförhållandena anmälas till Skatteverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

En överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen. Detta innebär att det vid förvärv av hela företaget blir viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar garantier avseende företagets förpliktelser.

Vidare är det viktigt att klargöra hur de finansiella flödena från respektive tillgång ska delas mellan köpare och säljare, exempelvis utestående fordringar.

Företagsöverlåtelse

Innan avtalet utformas ska köparen få möjlighet att granska företaget som ska förvärvas. En sådan bolagsbesiktning, en sk due dilligence, kan omfatta både finansiella och juridiska frågeställningar samt analyser av personal, produkter och tjänster.

Det är även vanligt att reglera vad som ska hända om säljaren inte uppfyller sina garantiåtaganden, till exempel att det ska bli prisavdrag eller om köpet till och med kan gå tillbaka.

500 000 användare har redan fått hjälp

Företagsöverlåtelse

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Företagsöverlåtelse med hjälp av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte