Fastighetsrätt

Detta behöver du som skogsägare veta

En lyftkran lyfter och staplar trästockar i skogen

Äger du skog räknas det som en skogsfastighet och att äga skog likställs med att vara företagare. Men hur många träd måste det vara för att räknas som skog? Ofta räknar man att ett område som är större än 5000 kvadratmeter och har fem meter höga träd är en skogsfastighet.

När du köper eller ärver skog behöver du registrera ett företag, ansöka om lagfart och momsregistrering. När du har förvärvat skogen behöver du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader, i annat fall kan du få böter.

Ofta drivs skogsbruk i enskild firma vilket kan vara bra ur skattesynpunkt. Man har både möjlighet till skogsavdrag vilket gör att du har rätt till avdrag i deklarationen samt ett skogskonto som är ett sätt att jämna ut oregelbundna inkomster.

Den viktigaste produkten från skogen är timmer och därifrån kommer cirka 70 procent av intäkterna. När du avverkar skog finns ett flertal lagar och regler att hålla sig till och Skogsstyrelsen är den myndighet som har hand om tillsyn enligt skogsvårdslagen. Bland annat ska avverkning av andra skäl än virkesproduktion anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan. Avverkningen måste gynna skogens utveckling eller återväxt. Vid anläggning av ny skog ska beprövade metoder och lämpliga trädslag användas.

En viktig del när du förvärvar skog är att undersöka om det finns vägar och vem som får nyttja dem. Denna information finns hos Lantmäteriet.

Hänsyn till stigar, leder och vägar

Även stigar och leder är något som påverkar dig som markägare. Som markägare är du skyldig att ta hänsyn till allmänt nyttjade stigar, stigar av kulturhistoriskt intresse samt spår och leder. När du röjer eller avverkar träd finns det flera sätt att ta hänsyn till stigar och leder vilket du kan läsa om på Skogsstyrelsens sida.

Efter storm

En storm kan skada stora delar av skogen och man måste vara försiktig när man ger sig ut för att inspektera skadorna på skogen. Innan du tar hand om skadorna ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att få ut virket från skogen innan sommaren eftersom skadeinsekterna tar över och förstör virket.

Fornlämningar och naturreservat

Expropriering är kommunens möjlighet att förvärva mark mot ersättning utan att skogsägaren får ett val. Det kan ske i fall när kommunen begär att få ta över fastigheten för att till exempel skapa ett naturreservat, bygga bostäder eller bevara fornlämningar. När det gäller fornlämningar är det viktigt att veta att du inte får ta bort, flytta, täcka över, gräva, planera eller på något sätt skada denna. Information om fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets kartverktyg.

Ett viktigt verktyg är en skogsbruksplan med skötselråd för en tioårsperiod. De flesta skogsägare har en skogsbruksplan och i synnerhet de som är miljöcertifierade.

Boka tid med jurist 

Relaterade artiklar