VD-avtal

Varför behövs en VD-instruktion?

Man som knäpper sin kavaj

Precisera ansvaret för VD:n

En VD har enligt aktiebolagslagen uppdraget att sköta den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens anvisningar. Vad som hör till den löpande förvaltningen beror på bolagets storlek och verksamhet men rör vanligtvis frågor som arbetsmiljö, aktiebok, rutinärenden, ekonomi och bokföring. Det är styrelsen som beslutar om en VD-instruktionen genom styrelsebeslut. Styrelsen kan precisera vilket ansvar VD:n har, vilka beslut VD:n kan ta på eget initiativ samt vilka frågor styrelsen ska ta ansvar över.


Ekonomiskt och personligt ansvarig

En VD som inte sköter sitt uppdrag kan bli ekonomiskt och personligt ansvarig mot bolaget, aktieägarna eller utomstående i det fall han eller hon oaktsamt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Ett VD-uppdrag är väldigt brett samtidigt som ansvaret är väldigt långtgående. För att trygga bolagets VD och samtidigt effektivisera verksamheten bör uppdraget specificeras i en VD-instruktion där arbets- och ansvarsfördelningen mellan VD, styrelsen och andra organ tydliggörs. Instruktionen skapar också en medvetenhet om ansvaret och kan dessutom ligga till grund för bedömning om krav skulle riktas mot bolagets VD. I instruktionen kan styrelsen också välja att ge VD:n en mer begränsad eller större rätt att behandla bolagets frågor än vad som står i aktiebolagslagen.