Skydda företagshemligheterna med ett sekretessavtal

Skydda företagshemligheterna

Det är viktigt att se till att samarbetspartners, konsulter och anställda inte tar din affärsidé, eller sprider dina viktiga siffror vidare. Inom affärsvärlden finns ett stort behov av att skydda känslig information. Genom att upprätta ett sekretessavtal kan man som företagare skydda sig mot att företagets information sprids vidare.

Sekretess och konfidentiell information

Många företag har behov av att skydda information som, om den skulle komma i händerna på någon utomstående, kan skada företaget i konkurrenshänseende. Det är många gånger en förutsättning att företaget kan dela konfidentiell information för att arbetet ska kunna utföras. Ofta ger inte lagen mer än ett grundskydd. 

Skyddet gäller under anställningstiden

Med företagshemlighet menas information om affärs- eller driftförhållanden i ett företags rörelse, som någon sprider i syfte att medföra skada. Övrig information har inte något skydd enligt lagen. Lagen tar sikte på röjandet av företagshemligheter i en affärsförbindelse, exempelvis mellan två företag i en avtalsförhandling. Den innefattar också bestämmelser om på vilket sätt en arbetstagare kan bli skadeståndsansvarig mot sin arbetsgivare om arbetstagaren sprider hemlig företagsinformation. Detta skydd är dock tidsbegränsat och gäller enbart under arbetstagarens anställning om det inte finns synnerliga skäl för att det ska gälla även efter att anställningen upphört.

"Jag visste inte"

Lagen ger alltså ett grundskydd men skyddet är många gånger inte tillräckligt och fördelarna med att upprätta ett sekretessavtal är flera. En vanlig invändning från den som röjt en företagshemlighet är att hon eller han "inte vetat om" att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal kan du klargöra vilken information som är konfidentiell och hur länge avtalet ska gälla. Vidare innebär det skriftliga avtalet att en arbetsgivare vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta.

Skriv ett sekretessavtal

Med ett korrekt sekretessavtal säkerställer ni att företagshemligheterna stannar inom bolaget, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister.

När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Relaterade artiklar

1244 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt sekretessavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal

Om sekretessen ska ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet.

Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke, eller om det inte är till skada för företaget.