Allt om skuldebrev

Hur skriver man ett skuldebrev?

Hos oss kan ni välja om ni vill upprätta ett skuldebrev på egen hand med vår onlinetjänst eller om ni vill få hjälp av en jurist. Om ni väljer att skriva skuldebrevet online finns två alternativ, antingen kan ni upprätta ett skuldebrev mellan privatpersoner eller ett skuldebrev för olika kontantinsatser. Ni svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skuldebrev som är anpassat efter just er situation och era behov. 

Läs mer om att skriva skuldebrev online

 

Varför ska man inte använda mallar till skuldebrev?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur skuldebrev kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i ditt skuldebrev. Skuldebrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett skuldebrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Så här lånar du ut pengar på ett tryggt och säkert sätt

 

Jag behöver skriva ett skuldebrev, finns det någon färdig mall?

Vi rekommenderar inte att använda en mall för upprättande av avtal eftersom det inte går att garantera att mallen ifråga är anpassad efter just er specifika situation. Hos oss kan ni däremot använda vårt onlineverktyg och upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev som är skräddarsytt utifrån er situation, till fast pris.

Läs mer om att skriva skuldebrev online

 

Hur och när ska skulden betalas?

Den som skapar skuldebrevet bestämmer hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan annars bestämma att skulden ska delbetalas. Välj om skulden ska delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. På vilket sätt skulden ska betalas (genom kontoinsättning, kontant osv.) bestämmer den som skapar skuldebrevet helt fritt.

Läs mer om hur du reglerar hur skulden ska betalas

 

Jag ska låna ut pengar till mitt barn, vilket avtal behövs?

Om du ska låna ut pengar till ditt barn är det viktigt att skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Läs mer om att låna ut pengar

 

Hur gör man vid delbetalning?

Varje gång en betalning sker bör detta antecknas på skuldebrevet. På så vis minskar risken för att låntagaren ska kunna krävas på samma belopp ännu en gång i de fall skuldebrevet säljs eller ges bort till någon annan än den ursprunglige långivaren.

Läs mer om betalning och ränta

 

När behövs skuldebrev mellan privatpersoner?

Ett skuldebrev mellan privatpersoner behövs när en person lånar ut exempelvis pengar till en annan. Ett skuldebrev behöver du även om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar.
Läs mer om skuldebrev mellan privatpersoner

 

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett ensidigt, skriftligt löfte att betala en viss pengaskuld. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut samt ett bevismedel för att någon har en skuld. Det är viktigt att alltid upprätta ett skuldebrev när någon får låna pengar av en annan person.

Läs mer om att skiva skuldebrev mellan privatpersoner online

 

Vad kostar ett skuldebrev?

Hos oss har ni möjlighet att välja om ni vill upprätta ett skuldebrev på egen hand online eller med hjälp av en jurist. Om ni väljer att skriva skuldebrevet online kostar det 895 kronor. Vill ni istället få skuldebrevet upprättat av en av våra jurister kostar det totalt 2 990 kronor alternativt 2 490 kronor om skuldebrevet avser olika kontantinsatser.

Läs mer om att skriva skuldebrev mellan privatpersoner online

 

Varför behöver man ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar till någon. I skuldebrevet bestäms bland annat hur mycket pengar det rör sig om samt när och hur de utlånade pengarna ska betalas tillbaka.

Läs mer om hur du lånar ut pengar på ett tryggt och säkert sätt

 

Vad är skillnaden mellan ett löpande och ett enkelt skuldebrev?

Ett löpande skuldebrev är lättare att sälja vidare än ett enkelt skuldebrev. Detta beror på att ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och att det inte finns någon möjlighet för långivaren att ge bort eller sälja rätten att kräva ut pengar från personen som lånat. Det går att sälja/ge bort ett enkelt skuldebrev men då ska den som lånat pengar underrättas om detta.

Det krävs att den nya personen som fått/köpt skuldebrevet kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt detta för att han ska kunna kräva betalning i enlighet med skuldebrevet. Ett löpande skuldebrev kan antingen säljas eller ges bort till vem som helst. Det finns två typer av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Har man ett innehavarskuldebrev kan den som har skuldebrevet i sin hand kräva betalning av låntagaren, inget mer krävs att visa från den som har skuldebrevet. Har man ett orderskuldebrev krävs av den som har skuldebrevet att den kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt skuldebrevet av den som hade det innan.

Läs mer om hur du säkrar din betalning när du lånar ut pengar

 

Vad menas med borgenär och gäldenär?

En borgenär är en person som har lånat ut pengar eller av annan anledning har rätt att kräva ut pengar (eller en annan prestation) av en annan person. Den andra personen kallas gäldenär. Gäldenären är alltså den som lånat (låntagare) och borgenären den som lånat ut (långivare).

Besök gärna vår juridiska ordlista!

 

Hur gör vi när skulden är betald?

När skulden betalas av ska detta antecknas på skuldebrevet för att inte riskera att låntagaren ska behöva betala samma skuld flera gånger. När man betalat av hela skulden bör låntagaren kräva tillbaka skuldebrevet och riva detta.

 

Måste ett skuldebrev förnyas?

För att ett lån inte ska preskriberas, det vill säga förlora sin verkan, så måste ett så kallat preskriptionsavbrott ske med jämna mellanrum. Ett preskriptionsavbrott kan till exempel ske genom att skuldebrevet förnyas, låntagaren betalar av en del av lånet eller får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren. Vid ett preskriptionsavbrott förnyas preskriptionstiden. Preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år. 

 

Kan man begära ränta på skulden?

Ja, den som lånar ut har rätt att kräva ränta på skulden om detta har skrivits in i skuldebrevet. Det finns olika val i guiden för vilken ränta man kan sätta.

Läs mer om skuldebrev och ränta

 

Kan man begära ytterligare ränta om man inte får betalt i tid?

Ja, den som lånar ut pengar kan kräva ränta om återbetalningen är försenad, om det finns en räntebestämmelse i skuldebrevet. När du skriver skuldebrev online hos oss finns olika val för förseningsränta/dröjsmålsränta.

Läs mer om skuldebrev och ränta

 

Hur pantsätter jag en fastighet som säkerhet för lånet?

Om du önskar sätta en fastighet som säkerhet för lånet räcker det inte med att endast skriva ett skuldebrev, du måste även ansöka om inteckning av fastigheten hos Lantmäteriet. Endast fastighetens ägare kan pantsätta fastigheten. Ansökan hittar du på Lantmäteriets hemsida.

 

Hur pantsätter jag ett fordon eller annan lös egendom som säkerhet för lånet?

Huvudregeln när det gäller fordon och annan lös egendom, som till exempel smycken och möbler, är att de måste traderas till långivaren för att fungera som säkerhet för lånet. Detta innebär att egendomen måste överlämnas och behållas av långivaren till dess att lånet till fullo har betalats.

 

Vad är ett enkelt skuldebrev?

Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är mellan långivare och låntagare utan att det går att överlåta till en tredje person. Skillnaden på ett enkelt och ett löpande skuldebrev handlar om vem som ska kunna kräva betalning. Om bara en viss namngiven person har rätt till betalning är det ett enkelt skuldebrev. Enkla skuldebrev är vanligast för lån mellan privatpersoner.

Läs mer om enkelt och löpande skuldebrev

 

Varför räcker det inte med att bara skriva ett samboavtal/äktenskapsförord?

En del undrar varför man inte kan bestämma direkt i samboavtalet eller äktenskapsförordet hur försäljningssumman ska fördelas mellan parterna. Det beror på att det finns ett förbud mot avtal om framtida omfördelning av tillgångar i både äktenskapsbalken och sambolagen. 

Det enda som går att göra med hjälp av ett samboavtal eller ett äktenskapsförord är att undanta egendom som redan ägs av en av parterna från en eventuell bodelning. Det går alltså inte avtala om att egendom ska fördelas på ett annat sätt mellan parterna i framtiden än hur egendomen faktiskt ägs. 

Eftersom parterna äger lika mycket var av bostaden är det alltså inte möjligt att avtala i ett äktenskapsförord/samboavtal om att den ena ska får mer än den andra vid en försäljning eller separation. Det går inte heller att hävda att parterna faktiskt äger olika mycket av värdet, trots att parterna har betalat olika mycket. Det beror på att det inte går att skilja ägandet av bostaden i sig från bostadens värde.

 

Varför räcker det inte med att bara skriva ett skuldebrev?

I praktiken har den som har lagt in en högre kontantinsats betalat mer för sin 50 % än den andra parten. Skuldebrevet skriver man för att jämna ut den ekonomiska ojämlikheten. Det räcker emellertid inte med att endast skriva ett skuldebrev och det beror på att skulden är hänförlig till bostaden och att bostaden räknas som samboegendom eller omfattas av giftorätt så länge inget annat har avtalats. 

Alla skulder som är hänförliga till samboegendom eller egendom som omfattas av giftorätt blir avdragsgilla i en bodelning. Blir skulden avdragsgill så förlorar skuldebrevet sin effekt.

För att undvika att skulden blir avdragsgill så måste bostaden undantas från en bodelning, och det är det ni gör via samboavtalet eller äktenskapsförordet. Skulder som är hänförliga enskild egendom är inte avdragsgilla vid en bodelning. Om ni är gifta måste även den part som har betalat mest i kontantinsats göra fordringen (skuldebrevet) i sig till enskild egendom.

Läs mer om att skriva skuldebrev för olika kontantinsatser online

 

Måste man bevittna ett skuldebrev? 

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att bli giltigt. Däremot kan det vara bra att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att parternas underskrifter är äkta, att parterna varit vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet samt skrivit på av egen fri vilja.

Läs mer om att skriva skuldebrev mellan privatpersoner online

 

Är skuldebrev och pantbrev samma sak?

Nej, ett pantbrev används huvudsakligen vid bolån. Då krävs en säkerhet, och det är bostaden som oftast är säkerheten. I pantbrevet framgår just detta. Ett skuldebrev är ett medgivande från en låntagare att den är skyldig en långivare pengar.

 

Är revers och skuldebrev samma sak?

Ja, det är bara olika benämningar.

 

Hur många exemplar ska man ha av ett skuldebrev?

Långivare och låntagare bör ha varsitt exemplar. Båda exemplaren ska vara undertecknade av båda parter.

 

Vad är en kontantinsats?

Kontantinsats är det belopp du måste eller väljer att betala av egna medel i samband med att du tar bolån hos en bank. Den betalas när du får tillträde till bostaden. Du kan inte låna pengar till en kontantinsats, utan ska betalas med sparade pengar.

 

Vad kostar ett skuldebrev för kontantinsats?

Hos oss skapar du ditt skuldebrev på tio minuter och får då ett skräddarsytt skuldebrev som är juridiskt korrekt. Tjänsten kostar 895 kr.

Läs mer om att skriva skuldebrev online

 

Varför skuldebrev för olika kontantinsatser?

Utan skuldebrev riskerar den som betalar mer i kontantinsats att inte få tillbaka hela summan vid en separation eller skilsmässa.

Läs mer om skuldebrev

 

Vi har betala olika stora kontantinsatser - behöver vi ett skuldebrev?

När ni står på lån och kontrakt till lika delar men betalat olika mycket i kontantinsats behövs ett skuldebrev för att säkerställa att den som betalat mer får tillbaka en lika stor andel.

Läs mer om Lexlys tjänst Skuldebrev för olika kontantinsatser

 

Gratis skuldebrev

Gratismallar som återfinns på internet är bara exempel på hur skuldebrev kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Du får besvara frågor och ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i ditt skuldebrev. Skuldebrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett skuldebrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva skuldebrev online

 

Vad innebär skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett ensidigt, skriftligt löfte att betala en viss pengaskuld. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut samt ett bevismedel för att någon har en skuld. Det är viktigt att alltid upprätta ett skuldebrev när någon får låna pengar av en annan person.

 

Skuldebrev online

Hos oss kan ni använda vårt onlineverktyg och upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev som är skräddarsytt utifrån er situation, till fast pris.

Läs mer om att skriva skuldebrev online

 

Vad måste finnas med i ett skuldebrev?

Det ska innehålla det belopp avtalet gäller, återbetalningstiden och eventuell ränta. Hos oss skapar du ett skuldebrev online som är anpassat efter din situation och juridiskt korrekt på endast tio minuter.

 

Mitt barn ska köpa bostadsrätt och jag ska låna ut pengar till kontantinsatsen. Vad gäller?

Du bör upprätta ett skuldebrev. Det fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Skriv skuldebrev

Här kan du enkelt skriva ett skuldebrev mellan privatpersoner online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt skuldebrev som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Skriv online

895 kr

Med Jurist

2990kr

895 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt skuldebrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

2990 kr

Upprätta enkelt ett skuldebrev med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal

 

Läs alla våra artiklar om skuldebrev