Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt för banktjänster

Uppvisa framtidsfullmakt i original

När du vill utföra en banktjänst, till exempel öppna ett konto eller göra en överföring, kommer banken oftast att begära att du visar upp framtidsfullmakten i original. För banker som inte har några fysiska kontor måste du skicka in fullmakten per post.

Begränsningar för fullmaktshavare och bankens skyldighet att verifiera giltigheten

Som fullmaktshavare kan du, hos de flesta banker, inte få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken och du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort.

Enligt lagen är banker skyldiga att ställa frågor för att lära känna sina kunder och personer som eventuellt företräder dem. Detta är viktigt för både banken och fullmaktsgivarens trygghet. Banken kan ställa kontrollfrågor för att kontrollera att fullmakten är giltig, till exempel genom att verifiera att fullmaktsgivaren var över 18 år vid upprättandet av fullmakten och om det har utsetts en god man eller förvaltare.

Kan banken neka en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt har ingen verkan om en god man har utsetts eller förvaltarskap har anordnats för fullmaktsgivaren.

En annan anledning till att en framtidsfullmakt kan avvisas kan vara om det gått en relativt kort tid mellan det att fullmakten utfärdades och det att den ska användas. I sådana fall kan det ifrågasättas om fullmaktsgivaren verkligen var beslutsförmögen när fullmakten skrevs.

Fullmaktshavares ansvar

Den som innehar en framtidsfullmakt ansvarar för att fullmakten är riktig och att han eller hon följer de ramar som anges i fullmakten. Fullmaktshavaren kan bli skadeståndsskyldig både gentemot den som har ställt ut framtidsfullmakten och gentemot tredje part, såsom en bank, om fullmaktshavaren handlar utanför fullmaktens gränser och detta orsakar skada.

Framtidsfullmaktens giltighetstid hos banken

En framtidsfullmakt kan ha en tidsbegränsning eller vara oåterkallelig. En tidsbegränsning innebär att fullmakten endast gäller under en viss tid, till exempel för en specifik period eller tills vidare. En oåterkallelig framtidsfullmakt är en fullmakt som gäller tills den upphävs av fullmaktsgivaren eller tills fullmaktsgivarens död.

Banken kan dock välja att begränsa giltighetsperioden för en framtidsfullmakt, till exempel genom att bara acceptera en fullmakt som gäller för en viss period eller tills vidare.

Framtidsfullmakt i försäkringsärenden

En framtidsfullmakt kan användas inom många olika områden, inklusive försäkringsärenden.

Fullmaktshavaren kan då hantera dina försäkringsärenden och agera på dina vägnar i frågor som rör försäkringsavtal, försäkringsersättningar och andra försäkringsrelaterade ärenden.

Det är viktigt att du är tydlig med vilka rättigheter och befogenheter fullmaktshavaren har enligt fullmakten. Du kan till exempel specificera om personen ska ha rätt att teckna eller säga upp försäkringar, eller om han eller hon bara ska ha rätt att fatta beslut om befintliga försäkringar. 

Skriv en korrekt framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt få hjälp att skriva en korrekt framtidsfullmakt. Du kan skriva framtidsfullmakten online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en individanpassad och korrekt framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Relaterade artiklar