Bolagsstämmoprotokoll

Hur ska bolagets styrelse arbeta?

Ett tomt konferensrum

Styrelsens ansvar

Styrelsen ska tillsammans med företagets vd leda företaget. Styrelsen ska arbeta strategiskt och jobba för att företaget går bra. Det är oftast även styrelsen som utser en vd i aktiebolag. Styrelseledamöter har ansvar för företagets utveckling och ekonomiska situation som att bokföring och årsredovisning görs rätt sätt.

Hälften av ledamöterna i ett aktiebolag ska utses av bolagsstämman och minst antal styrelseledamöter är tre. I styrelsen ska det finnas en ordförande som leder styrelsearbetet och ser till att styrelsen sköter sina uppdrag.

Personligt ansvar

En styrelseledamot kan bli personligt och ekonomiskt skadeståndsskyldig mot bolaget, aktieägarna eller utomstående, om styrelsen oaktsamt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagsordningen eller andra regler. Därför är det bra att i en arbetsordning specificera hur styrelsens arbete ska skötas praktiskt och hur ansvarsfördelning ska fungera mellan de enskilda ledamöterna och i förhållande till bolagets VD. Detta leder inte bara till en effektivare bolagsstyrning utan skapar också en medvetenhet om ansvaret och kan dessutom ligga till grund för bedömning om några krav skulle riktas mot styrelsen.

Skriv bolagsstämmoprotokoll

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24