Fastighetsrätt

Överklaga bygglov

Ett rött trähus omgivet av gröna ängar

När krävs bygglov?

Bygglov behövs i de fall du ska förändra en fastighets färg, fasadbeklädnad, utseende eller storlek. Det behövs även om du ska ändra vad fastigheten används till - till exempel från bostad till butik. Bygger du något som egentligen inte kräver bygglov, men som hamnar 4,5 meter eller närmare från tomtgränsen, krävs det också bygglov. Du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten finns.

Bygglovsprocessen

 1. Ansökan om bygglov skickas in till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten finns.

 2. Byggnadsnämnden kontrollerar om bygglov krävs och om alla nödvändiga handlingar finns med i ansökan.

 3. Du får skriftligt information om bl.a. hur lång tid du får vänta på besked och hur du överklagar ett eventuellt avslag.

 4. Byggnadsnämnden prövar din ansökan, bl.a. kontaktas i vissa fall grannar för att de ska få yttra sig.

 5. Beslut tas. Godkänns din ansökan, har andra som berörs tre respektive fyra veckor (beroende på om de delges beslutet eller ej) på sig att överklaga beslutet. Längre ner kan du läsa om hur du överklagar beslutet.

 6. Ibland kan byggnadsnämnden hålla ett tekniskt samråd för att gå igenom projektet. Om det inte behövs, ska du så snart som möjligt få ett startbesked.

 7. Någon från byggnadsnämnden besöker byggplatsen när arbetet kommer igång.

 8. När ditt projekt är avslutat, kan ett slutsamråd hållas. Då går man igenom projektets utförande för att se att det överensstämmer med bygglovsansökan.

 9. Slutbesked: kan antingen innebära att du får börja använda det du byggt eller att byggnadsnämnden nekar dig att göra det.

 10. Om du fått avslag
  Information om hur överklagan går till får du oftast samtidigt som beslutet. Alla handlingar rörande överklagan ska skickas in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fick beslutet. Kommunen beslutar sig antingen för att ompröva sitt beslut eller skicka det vidare till Länsrätten, vars beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

 

Kan grannen överklaga ditt bygglov?

Om ditt bygglov inte strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna behöver inte grannarna informeras men de kan ändå överklaga senare. Det kan vara bra att du pratar med dina grannar innan du lämnar in ansökan. När kommunen tagit beslut om bygglovet kommer de informera dina grannar och de har då tre veckor på sig att överklaga. 

Överklaga när grannens bygge stör utsikten

Andra som berörs av ett bygglov kan också överklaga beslutet. Förutom dina grannar, kan det även vara staten och olika föreningar. Utgångspunkten är att den som överklagar berörs på ett icke obetydligt sätt. Det kan t.ex. innebära att grannens utbyggnad förstör utsikten, att en fastighet ändras från att vara en bostad till att bli en kommersiell lokal innebär t.ex. ökad trafik på gatan eller oljud. Överklagan går till på samma sätt som för den som fått avslag på bygglovsansökan.

Överklaga avslag av din bygglovsansökan

Om du fått avslag på ett bygglov ska du lämna in överklagan till kommunens byggnadsnämnd. Din skriftliga överklagande ska innehålla följande:

 • Vilket beslut du överklagar (beslutsdatum och ärendenummer)
 • Vad beslutet avser, vad du tycker är fel, varför du vill att beslutet ska ändras samt hur det ska ändras
 • Komplettera med handlingar som styrker din ståndpunkt
 • Underteckna

När byggnadsnämnden fått din överklagan, avgörs först om den kommit in i tid (s.k. rättidsprövning). Om den gjort det, skickas överklagan vidare till Länsrätten som tar beslut i ärendet. Får du avslag även där, kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen. Deras beslut kan i sin tur överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen, då krävs prövningstillstånd. Det innebär att domstolen måste anse att ärenden kan komma att få betydelse som prejudikat (blir ett beslut som har betydelse för framtida ärenden). Högsta domstolen är den allra sista instansen som kan ta upp en bygglovsöverklagan. Även här krävs prövningstillstånd.

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagande?

Ett bygglovsärende eller - överklagande kan ta mycket tid i anspråk. Det kan därför vara en god idé att låta en jurist hjälpa dig, både med bygglov och överklagande. Då vet du att allt går korrekt till rent juridiskt, och att det tas hänsyn till de rättigheter du har i ärendet. Vi på Lexly har ett nätverk av jurister över hela Sverige - du kan kontakta oss vare sig du behöver rådgivning eller ett juridiskt ombud.

Boka tid med jurist

Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning kring alla typer av frågor inom fastighetsrätt. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Läs mer om Fastighetsrätt
Råd­giv­ning inom fas­tig­hets­rätt med jurist

1995 kr/timme

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka