Fastighetsrätt

Vad får göras på den egna tomten?

Staket i en lantlig miljö

När krävs bygglov?

Generellt krävs bygglov för att:

  • Bygga nytt. Exempelvis småhus, garage, carport eller förråd.
  • Bygga till. En tillbyggnad som utökar volymen i både höjd och yta. Det kan exempelvis vara byggnad av ett nytt rum, bygga in balkong, gräva ut för källare m.m.
  • Ändra användning. Gör du om ett utrymme till ett helt annat ändamål än avsett, exempelvis ett garage görs om till en verkstad, kan det krävas bygglov.
  • Inre ändringar. När t.ex. planlösning ändras så att ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds.
  • Bygga mur eller plank.

Detaljplanen styr

Många kommuner har egna detaljplaner. Dessa beskriver hur mark- och vattenområden får användas inom vissa områden. Bygglov beviljas enbart om det ansökan avser stämmer överens med detaljplanen. Detaljplanerade områden kräver bygglov för följande:

- Ändra det yttre avsevärt genom t.ex. byggnad av altan, byte av fasad, takmaterial eller fönster som gör att byggnaden får ett annat utseende.
- Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar.
- Uppföra, bygga till eller ändra ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk.

Vad får göras utan bygglov?

Åtgärder som generellt inte kräver bygglov för en- och tvåbostadshus:

- Du får bygga en skyddad uteplats med mur eller plank i anslutning till bostadshuset om:
- Höjden inte överstiger 1,8 meter.
- Planket/muren inte sträcker sig mer än 3,0 meter från bostadshuset.
- Inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
- Skärmtak kan tillåtas utan bygglov om taken inte överstiger 12 m² vardera och inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Här hittar du mer information om bygglovsprocessen och hur man överklagar ett bygglovsbeslut.

Kontakta jurist

Behöver du hjälp eller rådgivning angående bygglov? Här kan du boka en tid med någon av våra jurister.

Relaterade artiklar