VD-avtal

Hyra eller anställa VD - vad är bäst?

Två män sitter och pratar vid ett skrivbord på ett kontor

— Oavsett om du anställer eller väljer att ta in en konsult ska alltid ett avtal skrivas för att undvika missförstånd och konflikter, betonar Linda. I värsta fall kan en konsult faktiskt räknas som tillsvidareanställd om ni inte tydliggjort konsultens uppdrag och självständighet i ett avtal.

Väljer du att anställa en VD ska du istället skriva ett VD-avtal: en VD omfattas nämligen inte av LAS (lagen om anställningstrygghet) i samma utsträckning som övrig personal. I båda fallen ska du dock alltid ha skriftligt avtal för att minska risken för eventuell framtida tvist.

Vem ska betala skatten?

Som arbetsgivare är du ansvarig för att skatterna för alla dina anställda betalas. Om du väljer att ta in en VD-konsult är hen själv (eller hens arbetsgivare) ansvarig för att skatter och andra avgifter betalas.

Försäkringar

En VD kan bli både personligt betalningsansvarig och skadeståndsskyldig, vilket kräver ytterligare försäkring.

— I det här fallet handlar det om en ansvarsförsäkring. En VD-konsult ska själv teckna och stå för den kostnaden och det ska tas med i avtalet. För en anställd VD är det företaget som tecknar försäkringen. Försäkringskostnaden ses ofta som en del av ersättningen till VD:n, förklarar Linda.

Skydda känslig affärsinformation

Alla anställda omfattas av sekretess enligt lag, detsamma gäller en anställd VD. För en konsult måste detta regleras i konsultavtalet.

—Tänk på att sekretessen ska regleras både under och efter uppdragets slut, påpekar Linda. En VD-konsult får tillgång till mycket känslig företagsinformation under ett uppdrag. För en anställd VD ska det också framgå i avtalet att informationen inte får spridas efter att anställningen upphör.

Under sekretessklausulen i avtalet kan även ett vitesbelopp fastställas. Om konsulten bryter sekretessen finns då ett förutbestämt viteselopp hen ska betala.

Konkurrens

En konsult har ofta fler uppdrag samtidigt. För att få exklusivitet kan ni avtala om att hen inte får ta uppdrag för konkurrerande företag under uppdragsperioden. Även här är det bra att avtala om vitesbelopp om konsulten bryter mot det ni kommit överens om i avtalet.

— Detta gäller även en anställd VD. Konkurrensbegränsningarna upphör när anställningen upphör, så en klausul om detta måste in i VD-avtalet, förklarar Linda.

Vem äger rätten till slutresultatet

När du anställer en VD äger du som arbetsgivare automatiskt slutresultatet. Anlitar du en konsult är det mycket viktigt att reglera slutresultatet, eller immaterialrätten, i konsultavtalet.

— Det här är ett avtalsområde som är viktigt att tänka igenom ordentligt. Klargör vem som äger resultatet av konsultens jobb. Andra saker att tänka på är om du som uppdragsgivare även ska kunna ändra slutresultatet och konsulten ska få använda sig av slutresultatet hos andra uppdragsgivare.

Uppsägningstid

En anställd VD kan sägas upp utan sakliga skäl. Hänsyn ska tas till uppsägningstiden ni kommit överens om. Det är vanligt att en VD har en uppsägningstid på sex månader. VD:n kan bli arbetsbefriad under uppsägningsperioden, men får då inte ta något annat jobb under samma period. För en konsult gäller den uppsägningstid som är avtalad.

Vilken lösning blir bäst

I valet mellan att anställa en VD eller ta in en VD-konsult är det företagets behov som är avgörande.

— Gör en noggrann behovsanalys. Vilket läge befinner sig företaget i: kräver till exempel verksamheten särskild kompetens under en specifik period eller ska ni expandera, förvärva fler företag? De svar ni får fram hjälper er välja rätt, avslutar Linda.

Skriv ett VD-avtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett VD-avtal tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. När du skriver VD-avtalet tillsammans med en av våra jurister guidas du genom hela processen och får råd och vägledning i vilka lösningar som passar bäst i just din och ditt bolags situation.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-24 00 24.