Varför måste företaget ha en aktiebok?

Varför måste företaget ha en aktiebok?

En aktiebok är en förteckning över de som äger aktier i bolaget. Denna måste upprättas av styrelsen för bolaget. Aktieboken är offentlig och när ändringar sker i aktieinnehav ska de direkt ändras i aktieboken.

Digital eller i pappersform

Alla aktiebolag måste enligt lag ha en aktiebok där information finns om alla aktieägare och deras aktier. Det är styrelsens ansvar att se till att bolaget har en aktiebok som är uppdaterad. Aktieboken måste även vara tillgänglig för allmänheten. Aktieboken kan föras antingen digitalt eller på papper men det som måste finnas med är aktiernas nummer, aktieägarens namn, personnummer och adress samt datum när aktierna köptes.

Straffansvar för styrelsen

Om aktiebok saknas eller inte är uppdaterad är detta förenat med straffansvar för bolagets styrelse. Det kan också medföra stora organisatoriska problem vid omröstningen på bolagsstämman eftersom det endast är de aktieägare som är iförda i aktieboken som får rösta. Att inte ha en aktiebok kan också leda till stora praktiska problem vid aktieöverlåtelser eftersom det inte är klart vem som är ägare i bolaget. I det fall tredje man, det vill säga en person eller ett bolag som inte har någon anknytning till ert bolag, påverkas negativt på grund av att en uppgift inte uppdaterats i aktieboken kan detta leda till ett skadeståndskrav.

Det är även viktigt att företaget registrerar eventuellt utfärdade fysiska aktiebrev. Innehavaren till ett aktiebrev anses nämligen som ägare och om aktierna säljs måste detta aktiebrev överlämnas. Om aktiebrevet är försvunnet kan Bolagsverket döda aktiebrevet men detta kan ta ganska lång tid.